Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Subsidieverordening inzameling oud papier 2002
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening oud papier 2002

De raad van de gemeente Vlaardingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2001, R.nr. 1 03,. 1 gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie algemene bestuurlijke zaken;

 

overwegende dat de gemeente Vlaardingen het van belang acht dat de gescheiden inzameling van oud papier en —karton volgens de bestaande structuur (inzameling door non profit- organisaties) gehandhaafd blijft en de administratie en registratie op een efficiënte wijze wordt bijgehouden;

 

BESLUITEN:

  I.             de “Subsidieverordening inzameling oud papier 1996” van 10 januari 1996 in te trekken; II.            vast te stellen de volgende Verordening inzake het verstrekken van subsidie voor ingezameld oud papier.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

A. Organisatie:

een in de gemeente Vlaardingen gevestigde organisatie zonder winstoogmerk en werkend in het algemeen belang, verenigingen, kerkelijke instellingen en scholen.

 

B. Oud papier:

papier / karton dat binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen is ingezameld door een organisatie.

 

C. Subsidie:

de door burgemeester en wethouders te verstrekken extra bijdrage op de marktprijs voor ingeleverd oud papier met dien verstande dat de marktprijs vermeerderd met deze extra bijdrage 3 eurocent per kilogram oud papier bedraagt.

 

Artikel 2 Inleverpunt

Oud papier dient te worden ingeleverd op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen inleverpunt.

Artikel 3 Subsidieverlening

1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een organisatie subsidie verlenen voor oud papier dat is ingeleverd op het in artikel 2 genoemde inleverpunt.

2. Om gedurende een heel kalenderjaar in aanmerking te komen voor subsidie op oud papier dient een Organisatie jaarlijks op uiterlijk 15 december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar een aanvraag in te dienen bij burgemeester en wethouders.

3. Als een organisatie gedurende het lopende kalenderjaar en aanvraag voor subsidie op oud papier indient, kunnen burgemeester en wethouders, vanaf het moment waarop de subsidiebeschikking wordt afgegeven, subsidie aan een organisatie verlenen voor het

resterende deel van het kalenderjaar.

 

Artikel 4 Uitkering subsidie

De verleende subsidie wordt maandelijks uitgekeerd aan de hand van de gegevens zoals die door het in artikel 2 bedoelde inleverpunt aan burgemeester en wethouders worden verstrekt. Artikel 5. Nader vaststellen subsidiebedrag.

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie genoemd in artikel 1 sub. C, na een wijziging van de afvalverwerkingprijs nader vaststellen.

Artikel 5 Nader vaststellen subsidiebedrag

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie genoemd in artikel 1 sub c, na een wijziging van de afvalverwerkingprijs nader vaststellen.

Artikel 6 Aanhalingstitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening inzameling oud papier 2002”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergaderding van
De raad gehouden op 12 december 2001.
 
De secretaris, De voorzitter,