Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Richtlijn actieve informatieplicht gemeente Vlaardingen 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn actieve informatieplicht gemeente Vlaardingen 2013

De raad van de gemeente Vlaardingen; gelezen het voorstel van het college van 27 augustus 2013, R.nr.  ; besluit vast te stellen de volgende: Richtlijn actieve informatieplicht gemeente Vlaardingen 2013

Artikel 1 Uitgangspunten

Bij dit protocol worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

       - deze richtlijn kan gezien worden als de uitwerking van de informatieplicht van het college aan de raad;

       - de eisen van de Gemeentewet en eventueel bijzondere wetten, voorzover niet in deze richtlijn genoemd, blijven voorop staan;

       - deze richtlijn laat de politieke verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de gemeente van het college als geheel en zijn leden afzonderlijk onverlet.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk geven de raad, op grond van art. 169 lid 2 Gemeentewet, alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

2. Informatie op grond van het eerste lid wordt in ieder geval gegeven indien:

a. het gaat om een politiek relevant onderwerp of politiek relevante informatie. Hiervan is sprake indien het de kaderstellende, controlerende en/of volksvertegenwoordigende rol van de raad betreft;

b. er sprake is van een bestuurlijk risico.

3. Het college informeert de raad tijdig, op korte bondige wijze en op hoofdlijnen en geeft daarbij aan welke achterliggende stukken bestaan.

4. Op grond van art. 169 lid 3 Gemeentewet geven het college en elk van de leden afzonderlijk de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

5. Indien de informatieverstrekking de belangen van derden of de eigen onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden zal het college de fractievoorzitters –vertrouwelijk- informeren.

6. Dit artikel is eveneens van toepassing op de informatieplicht die de burgemeester op grond van art. 180 lid 2 Gemeentewet heeft.

 

Artikel 3 Besluiten van het college

1. Het college informeert de raad maximaal acht dagen na de vergadering van het college over de door het college genomen besluiten via de Raadsinformatiebrief (RIB)

2. In de RIB wordt met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde van alle besluiten melding gemaakt, met uitzondering van besluiten die het predikaat “geheim” hebben op bijvoorbeeld personele aangelegenheden.

3. Het college beoordeelt met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde of aan de RIB bijlagen worden toegevoegd of ter inzage worden gelegd.

 

Artikel 4 Artikel 160 eerste lid Gemeentewet

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h van de Gemeentewet, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

2. De in artikel 160 eerste lid onder e, f, g en h genoemde bevoegdheden zijn:

a. te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente (160 eerste lid onder e);

b. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voorzover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist (art. 160 eerste lid onder f );

c. de voorbereiding van de civiele verdediging (160 eerste lid onder g);

d. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (art 160 eerste lid onder h).

 

Artikel 5 Verordening artikel 212 Gemeentewet

Op grond van artikel 7 Verordening artikel 212 Gemeentewet informeert het college in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake investeringen, aankoop en verkoop van goederen en diensten en het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 200.000.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze richtlijn wordt aangehaald onder de naam “Richtlijn actieve informatieplicht 2013”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Vlaardingen in zijn openbare vergadering van 19 september 2013, De griffier,       De voorzitter,
drs. E.W.K. Meurs    mr. T.P.J. Bruinsma