Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, Overwegende dat het als gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals veranderde openingstijden en organisatiewijzigingen, noodzakelijk is het reglement voor de burgerlijke stand, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 december 1997, te wijzigen; Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994; besluit: vast te stellen het volgende Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (stb. 1994, 160), zoals nadien gewijzigd);

b. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college;

c. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college;

d. het college: het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

a. ambtenaren in dienst van de gemeente Vlaardingen;

b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende welke de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

3. Personen die buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand willen worden, kunnen dit kenbaar maken door een sollicitatie. Afhankelijk van beschikbare vacatures en gebleken geschiktheid kunnen deze benoemd worden.

4. Benoemingen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking kunnen alleen plaatsvinden in geval van personen die al een benoeming in een andere gemeente hebben.

5. De burgemeester is op grond van zijn functie altijd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

6. De wethouders van Vlaardingen worden, als zij dat wensen, altijd benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Locatie

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken op elke locatie die door het college van burgemeester en wethouders in de zin van artikel 1 van het besluit is aangewezen als huis der gemeente.

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

3. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen hun wettelijke taken uitoefenen op andere locaties die voor de duur van de huwelijksvoltrekking en (omzetting) partnerschapsregistratie als huis der gemeente in de zin van artikel 1 van het besluit zijn aangewezen.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het afdelingshoofd Gemeentelijk Contactcentrum is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

a. Voor huwelijksvoltrekkingen en (omzetting) partnerschapsregistraties in het Stadhuis:

- maandag tot en met zaterdag elk heel uur van 10.00 tot 18.00 uur.

b. Voor huwelijksvoltrekkingen en (omzetting) partnerschapsregistraties in Deltahotel, Visserijmuseum, Buitenplaats en Stadsgehoorzaal:

- maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;

- op een ander tijdstip in overleg.

c. Voor huwelijksvoltrekkingen en (omzetting) partnerschapsregistraties op hiervoor ingevolge artikel 4, lid 3 van dit reglement aangewezen locaties:

- maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;

- op een ander tijdstip in overleg.

d. Voor overige werkzaamheden:

- Vrije inloop en op afspraak:

van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.

- Alleen op afspraak:

maandag van 14.00 tot 20.00 uur en

dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

2. Ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand zijn maandagochtend en

woensdagochtend tussen 9.00 uur en 09.30 uur aangewezen voor kosteloze

huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in het Stadhuis.

3. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen, waarop de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

4. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

5. De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau van de burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling.

6. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, besluit het college.

2. Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie.

3. Op dat moment wordt het Reglement burgerlijke stand laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 december 1997, ingetrokken.

4. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011.
de secretaris,          de burgemeester,
ir. C. Kruyt                 mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting