Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is uitvoeringsregels te stellen omtrent onderwerpen die opgenomen zijn in de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014, zoals regels omtrent tijden, plaatsen en de wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen aan de inzameldienst;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014,

besluit:

vast te stellen: het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014.

Artikel 1 Aanwijzing andere inzamelende instanties van categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • 1.

  de door de stichting Wecycle gecontracteerde transporteurs voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 • 2.

  Stichting Het Goed, gevestigd Heliniumweg 8, 3133 AX Vlaardingen voor de inzameling van kringloopgoederen uit het aanbod van huishoudelijk afval;

 • 3.

  de kerken, scholen en verenigingen die staan genoemd op de bij dit besluit behorende bijlage, voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, waarbij de inzameling geschiedt in samenwerking met NV IRADO;

 • 4.

  degene die op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen van het college vergunning heeft voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel middels speciaal en kort voor deze inzameling verspreide zakken.

Artikel 2 Omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • 3.

  verpakkingsglas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen;

 • 4.

  vlakglas: glas dat afkomstig is uit woning- en utiliteitsbouw, bijvoorbeeld glas dat wordt gebruikt in kozijnen, deuren en ramen;

 • 5.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 6.

  kunststofverpakkingen: lege plastic verpakkingen, zoals bijvoorbeeld plastic tasjes, zakken en folies, margarinekuipjes, yoghurtbekers, knijpflessen, tubes, plantenpotjes, deksels van pindakaas;

 • 7.

  kunststof niet zijnde verpakkingen: plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals plastic tuinstoel, plastic bestek;

 • 8.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 9.

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): omvat alle elektronische apparaten met een stekker of batterij/accu en kapotte energiezuinige lampen in het huishouden, zoals bijvoorbeeld spaarlampen, kleine elektrische apparaten zoals een föhn of een scheerapparaat en TL-buizen;

 • 10.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 11.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, genoemd C-hout te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout, en ongesorteerd hout dat is voorzien van een lak- of verflaag, genoemd B-hout;

 • 12.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 13.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 14.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Hieronder vallen onder meer:

  • a.

   metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en/of non-ferro;

  • b.

   autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

  • c.

   zand/grond: grond die niet zichtbaar is vermengd met resten puin, kook, glas, hout of andere grove bestanddelen;

  • d.

   tapijt: vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen ;

  • e.

   dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer- of bitumen bevindt valt onder deze categorie.

  • f.

   kringloopgoederen: bruikbare meubelen en gebruiksartikelen waaronder huishoudelijke artikelen, elektrische apparaten (geen koelkasten), platen, boeken, kleding en dergelijke.

  • g.

   onbehandeld hout: hout, genoemd A-hout, dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan, zoals blank pallethout.

 • 15.

  frituurvet en -olie: gebruikte dan wel ongebruikte dierlijke of plantaardige olie bestemd voor de voedselbereiding;

 • 16.

  metalen: het afval dat bestaat uit ferro en non-ferro metalen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood, legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren, bijvoorbeeld kruiwagen, fiets, tuinhek;

 • 17.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen als genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 3 Aanwijzing inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden ten behoeve van de gebruiker van een perceel voor de hieronder genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor restafval: ondergrondse containers (voor inzameling bij elk perceel); blokcontainers (voor inzameling bij gestapelde bouw zolang er nog geen ondergrondse containers zijn), vuilniszakken (voor inzameling in het centrum zolang er nog geen ondergrondse containers zijn), minicontainers (voor inzameling bij woningen in Groot Vettenoord);

  • b.

   voor groente-, fruit- en tuinafval: minicontainers (voor inzameling bij grondgebonden woningen) of blokcontainers (voor inzameling bij gestapelde bouw);

  • c.

   voor oud papier en karton: minicontainers met blauw deksel, blauwe bovengrondse verzamelcontainers en de ondergrondse verzamelcontainers, voorzien van het opschrift “papier”;

  • d.

   voor verpakkingsglas: de wit/groen/bruine bovengrondse verzamelcontainers en de ondergrondse verzamelcontainers, voorzien van het opschrift “glas”;

  • e.

   voor textiel: de groene bovengrondse verzamelcontainers en de ondergrondse verzamelcontainers, voorzien van het opschrift “textiel”;

  • f.

   voor kunststof verpakkingen: de oranje bovengrondse verzamelcontainers en de ondergrondse verzamelcontainers, voorzien van het opschrift “kunststof”.

 • 2. De in artikel 3 van de afvalstoffenverordening genoemde categorieën, uitgezonderd asbest en asbesthoudend afval, kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden bij het afvalbrengstation van NV IRADO op de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

Artikel 4 Regels voor het gebruik van een verstrekt inzamelmiddel

Krachtens artikel 11, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij NV IRADO;

 • b.

  de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning en worden bij verhuizing achtergelaten;

 • d.

  de gebruiker van een perceel wendt zich tot de klantenservice van NV IRADO indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel kan IRADO alvorens tot verstrekking over te gaan, verzoeken om aangifte te doen van diefstal of vermissing van het inzamelmiddel;

 • e.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • f.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • g.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

 • h.

  de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval mogen alleen worden gereinigd met water en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen;

 • i.

  ter voorkoming van maden worden in een warme periode vlees- en visresten gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

Artikel 5 Plaats en wijze van aanbieden huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 11, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers geschiedt ordelijk door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorziening steekt geen huishoudelijk afval;

 • c.

  inzamelmiddelen zijn goed gesloten en inzamelvoorzieningen worden na gebruik goed gesloten;

 • d.

  de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen bevatten geen voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan het voertuig dan wel de medewerkers van de inzameldienst;

 • e.

  het is verboden afvalstoffen naast het inzamelmiddel of inzamelvoorziening te plaatsen;

 • f.

  afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, worden onverwijld door de aanbieder uit de container verwijderd;

 • g.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling wordt aangeboden in een huisvuilzak, is niet zwaarder dan 7 kilogram en er worden per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand aangeboden;

 • h.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer is in zijn totaliteit niet zwaarder dan 60 kilogram;

 • i.

  klein chemisch afval wordt om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg aangeboden, maar wordt aangeboden bij het afvalbrengstation.

 • j.

  bij de afgifte van afvalstoffen op het afvalbrengstation van NV IRADO, Kreekweg 76 te Vlaardingen, zoals bedoeld in artikel 1, onder p, van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014, zijn de acceptatievoorwaarden van NV IRADO van toepassing;

 • k.

  de ontdoener van afvalstoffen kan zich op het afvalbrengstation legitimeren;

 • l.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en afgedankte elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder maakt voor deze inzameling op afroep een afspraak met de inzameldienst;

 • m.

  het grof huishoudelijk afval staat op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzamelaar goed bereikbare plaats bij de woning klaar;

 • n.

  grof huishoudelijk afval en grof tuinafval is goed hanteerbaar en tilbaar, er steken geen (scherpe) delen uit en het heeft bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume dan 1,5 m3:

 • o.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval worden zoveel mogelijk in een of meer bundels samengedrukt en – gebonden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer is dan 1,50 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

Artikel 6 Huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel worden aangeboden

Op grond van artikel 11, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en afgedankte elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 12, eerste lid, van de verordening gelden de volgende regels:

 • 1.

  voor de inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval:

  • a.

   inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • b.

   huisvuilzakken mogen op de vastgestelde inzameldag tussen 05.00 en 7.30 uur worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval worden zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst doch uiterlijk om 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg verwijderd;

  • d.

   in de oneven weken worden op de volgende dagen in de volgende wijken de minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval geledigd:

   • maandag, wijk 1: Holy-Zuid en De Hoevenbuurt

   • dinsdag, wijk 2: Vaart-Zuid, Kades, Kruidenbuurt en Aristide Briandring

   • woensdag, wijk 3: De Dreven

  • e.

   in de even weken worden op de volgende dagen in de volgende wijken de minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval geledigd:

   • maandag, wijk 4: Ambacht

   • dinsdag, wijk 5: Babberspolder en gedeelte Ambacht

   • woensdag, wijk 6: Indische Buurt

   • donderdag, wijk 7: Westwijk, Zuidwijk en Oostwijk

 • 2.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld; deze categorieën worden slechts aangeboden op het tijdstip of binnen het tijdvenster dat is afgesproken;

 • 3.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 uur en 22.00 uur worden gebruikt.

 • 4.

  Het afvalbrengstation van NV IRADO, Kreekweg 76 te Vlaardingen, is geopend op:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.00 uur tot 16.00 uur (woensdag gesloten)

  • zaterdag: 9.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 13 van de verordening gelden de volgende regels:

 • 1.

  Als het voor de aangewezen inzameldienst door werkzaamheden of bijzondere omstandigheden niet mogelijk is om de gebruikelijke inzamelplaatsen te bereiken, kunnen door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden of voor de duur van de bijzondere omstandigheden onder andere tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

 • 2.

  Een wijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt door plaatsing van een bericht in het huis-aan-huisblad en/of middels het sturen van een brief aan belanghebbenden en/of bekendmaking op de website van de gemeente en/of IRADO.

Artikel 9 Aanwijzing bedrijfsafval dat door de inzameldienst wordt ingezameld

Afvalstoffen van beperkte omvang of hoeveelheid, afkomstig van kantoren, winkels en dienstverleners, die na scheiding in afvalcategorieën als restafvalstoffen overblijven, worden door het college aangewezen als bedrijfsafvalstoffen die door de inzameldienst kunnen worden ingezameld in de zin van artikel 14 van de Afvalstoffenverordening e.e.a. conform de bepalingen van de Verordening reinigingsheffingen Vlaardingen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 16, lid 1, van de verordening gelden de volgende regels:

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen worden na lediging onmiddellijk teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 • 3.

  Aanwijzingen en veiligheidseisen van de hulpdiensten worden in achtgenomen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit treedt na bekendmaking in werking op 1 oktober 2014, de dag dat de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 in werking treedt.

 • 2. Op het in het vorige lid genoemde tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2012 ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014”.

Ondertekening

Vlaardingen, 9 september 2014
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester,
Ir. C. Kruyt, A.B. Blase

Bijlage Inzameling oud papier en karton door kerken, scholen en verenigingen op grond van artikel 1, lid 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

“Vrienden van de Krentemik”

B.S. Van Kampen

Bewonerscommissie Wooncentrum Holyede

Bewonersvereniging “De Marnix”

C.B.S. Het Anker

C.B.S. Het Spectrum

C.K.C. Oranje Nassau

Combinatie Wil Over Winnen

Dagverblijf Pino

Deltasport

Door Vrienden Opgericht ’32 (DVO ’32)

Erasmusschool Vlaardingen

Handbalvereniging Hollandiaan

Jeu de Boules Club Vlaardingen

Kinderopvang Vlaardingen b.v.

Mantum Onderwijs

Nederlands Hervormde Grote Kerk

O.B.S. De Westwijzer

O.B.S. Erica

O.B.S. Het Breinpaleis

O.B.S. Jan Ligthart

Peuter Inn/ Roots

Peuterspeelzaal Heikrekel

Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost

Protestantse Wijkgemeente Centrum-West

R.K.B.S. De Hoeksteen

R.K.B.S. ’t Palet Centrum

R.K.B.S. ’t Palet- Holy

Recreatie Commissie Treslong

Roemenië Werkgroep Holy-Zuid

S.C. Victoria ‘04

S.C. Vlaardingen-Holy

Scouting Allart van Heemstede

Spirit Sport

St. Bev. Neutraal Bijz. Ond.

Stichting Meervoud inz. ’t Ambacht

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen

Stichting Bethesda

Stichting Vrienden van “De Meerpaal”

Stichting Vrienden van “De Wetering”

Tennisvereniging Holy

Turkse Culturele en Sociale Stichting

Vereniging van Volkstuinders “Dr. Moerman”

Vereniging Wijkbelangen Vettenoordsepolder

Vlaardingen V.E.G.

Vlaardingse Voetbalvereniging ‘Zwaluwen”

Vlaardingse Footballclub V.F.C.