Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidslijn voor het buiten een horecabedrijf organiseren van house-parties en soortgelijke grootschalige dansfeesten
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn voor het buiten een horecabedrijf organiseren van house-parties en soortgelijke grootschalige dansfeesten

De burgemeester van Vlaardingen;

 

gelezen de nota van het hoofd van de sector Algemene en Juridische Zaken van 26 november 1996 nr. 9624261 inzake het vaststellen van een beleidslijn voor het buiten een horecabedrijf organiseren van houseparties en soortgelijke grootschalige dansfeesten;

 

gezien het over het concept van deze nota uitgebrachte advies van de Chef van het district Waterweg van 20 november 1996;

 

overwegende dat het uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid gewenst is kaders vast te stellen om op grond van de Algemene plaatselijke verordening 1996 ingediende vergunningaanvragen voor het organiseren van evenementen als houseparties en soortgelijke grootschalige dansfeesten buiten een horecabedrijf te toetsen op aspecten als overlast, geluidsoverlast, harddrugs, onveiligheid en illegaliteit;

 

dat burgemeester en wethouders in hun vergadering van 03121996 hebben ingestemd met mijn voornemen een dergelijk toetsingskader vast te stellen;

 

besluit:

Artikel I

als beleidslijn vast te stellen dat een aanvraag om vergunning o.g.v. de Algemene plaatselijke verordening 1996 voor het organiseren van een evenement als een houseparty of een soortgelijke grootschalige dansfeest buiten een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening 1996 tenminste wordt beoordeeld op de navolgende punten 1 t/m. 5, dit in samenhang met de specifieke omgevingsfactoren: 1. Openbare orde en veiligheid i.c. het belang van een goed en veilig verloop en de beheersbaarheid van een evenement;

2. Bescherming van het woon- en leefklimaat i.c. het voorkomen van vandalisme, geluids-,verkeers- en parkeeroverlast en van vervuiling van de omgeving;

3. Volksgezondheid i.c. het indammen van de risico's van druggebruik, van uitdroging en uitputting;

4. Organiserend vermogen en kredietwaardigheid van de aanvrager i.c. het in de praktijk kunnen voldoen aan het naleven van vergunningvoorwaarden (o.m. technische voorzieningen, beveiliging bezoekers / bankgarantie of waarborgsom voor de inzet van ambtelijke diensten);

5. Voorlichting over het bezoeken van houseparties e.d., in casu het informeren van de bezoekers over de risico's van deelname aan het evenement zoals t.a.v. de gezondheid, het gebruik van verdovende middelen al dan niet in combinatie met alcohol.

Artikel II

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de tiende dag nadat het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Vlaardingen, 6 december 1996.
De burgemeester voornoemd,
 
Drs. L.W. Stam
 
Dit besluit is bekendgemaakt op 19 dec. 1996