Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen;

 

gelet op artikel 3 juncto artikel 15 van de Marktverordening Vlaardingen 2006

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de onderstaande Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen

 

Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen

Artikel 1

De woensdagmarkt te Vlaardingen kent 10 standwerkerplaatsen. De donderdagmarkt kent 1 standwerkerplaats. De zaterdagmarkt kent 6 standwerkerplaatsen.

Artikel 2

De loting voor de standwerkerplaatsen wordt op de marktdag verricht om 8.30 uur door de marktbeheerder. Inschrijving voor een standwerkerplaats kan op de marktdag plaatsvinden in het marktkantoor bij de marktbeheerder vanaf 8.00 tot 8.25 uur. Voorafgaand aan de loting dient aan de marktbeheerder te worden opgegeven met welke artikel(en) zal worden gewerkt.

Artikel 3

Indien meerdere standwerkers zich hebben ingeschreven voor eenzelfde branche, mag alléén de eerste ingelotene — die vervolgens de mogelijkheid krijgt een standwerkerplaats te kiezen en deze accepteert - met (een) artikel(en) uit deze branche staan.

Artikel 4

Een standwerker kan zich doen bijstaan door maximaal één persoon. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktbeheerder onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 5

Tot de in artikel 2 bedoelde loting worden alléén die standwerkers toegelaten die voldoen aan de in artikel 6 van de Marktverordening Vlaardingen 2006 gestelde eisen.

Artikel 6

De standwerker dient de plaats uiterlijk om 9.30 uur te hebben ingenomen.

Artikel 7

Een standwerker dient bij voortduring daadwerkelijk als standwerker op te treden. Hij of zij houdt een voor het publiek aansprekende uiteenzetting over het door hem of haar te verkopen artikel en tracht ten slotte een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

Artikel 8

Het is een standwerker verboden prijskaarten, meet- en weegwerktuigen te gebruiken.

Artikel 9

Het verlenen van bijstand aan een standwerker op de standwerkerplaats, zoals bedoeld in artikel 4, is beperkt tot het verlenen van hulp bij de verkoop. Degene die bijstand verleent, mag niet zelf standwerken.

Artikel 10

Degene die bijstand verleent aan een standwerker dient op eerste aanvraag van de marktbeheerder aan te tonen dat hij degene is die bij de inschrijving voor een standhouderplaats door de standwerker is aangemeld.

Artikel 11

Bij tijdelijke afwezigheid van een standwerker mag niet door anderen voor hem worden verkocht — ook niet door degene die hem bijstaat - en dienen de goederen te worden afgedekt.

Artikel 12

Slechts de plaatsen die als zodanig door het college zijn aangemerkt, mogen als standwerkerplaatsen worden gebruikt. De marktbeheerder kan, indien hij daar redenen voor aanwezig acht, te allen tijde andere standwerkerplaatsen aanwijzen.

Artikel 13

Een standwerkerplaats heeft een oppervlakte van minimaal 2 m2 en maximaal 4m2. De frontbreedte van de standwerkerplaats is maximaal 3 meter. De standwerker maakt gebruik van eigen materiaal.

Artikel 14

Het plaatsen van goederen naast of voor de toegewezen standwerkerplaats is niet toegestaan.

Artikel 15

Op de lotingslijst worden niet ingeschreven:

a. uitzoekhandel;

b. tweedehands kleding.

Artikel 16

De standwerker mag maximaal twee artikelen uit één branche verkopen. Deze branche dient opgenomen te zijn op de door het college voor de Vlaardingse markten vastgestelde branche-indelingslijst.

Artikel 17

Op de markt mag per branche maximaal één standwerker boven het door het college in het branche-indelingsbesluit vastgestelde aantal standplaatsen per branche, vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17a (Alleen van toepassing op de donderdagmarkt)

Een branche, zoals opgenomen in de vastgestelde branche-indelingslijst, wordt slechts één keer per maand ingeschreven. Voor branches, die niet zijn vertegenwoordigd op de vastgestelde branche-indelingslijst, geldt niet de beperking dat zij slechts één keer per maand kunnen worden ingeschreven.

Artikel 18

Indien de marktbeheerder constateert, dat een standwerker, welke deel heeft genomen aan de loting voor een standwerkerplaats en als zodanig een plaats is toegewezen, zich niet houdt aan de regels met betrekking tot invulling van een standwerkerplaats, zoals omschreven in artikel 7, wordt ter plekke door de marktbeheerder gewaarschuwd. Deze waarschuwing zal schriftelijk worden bevestigd. Indien een tweede maal blijkt dat niet als standwerker wordt opgetreden, zoals omschreven onder artikel 7, zal aan betrokkene(n) mondeling en schriftelijk worden meegedeeld dat vier opeenvolgende weken geen standwerkerplaats zal worden toegewezen aan hem of haar. Wordt betrokkene na deze periode wederom een standwerkerplaats toegewezen en hij of zij treedt wederom niet daadwerkelijk als standwerker op, dan zal aan hem of haar in het vervolg geen standwerkerplaats meer worden toegewezen.

Artikel 19

Voor zover in deze regeling voor standwerker en standwerkerplaatsen wordt afgeweken van de bepalingen in de Marktverordening Vlaardingen 2006, is deze regeling van toepassing. Voor het overige zijn de bepalingen van de Marktverordening Vlaardingen 2006 onverkort van toepassing.

Artikel 20

Deze regeling treedt in werking drie maanden na de dag van publicatie in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2006
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
de gemeentesecretaris,                              de burgemeester,
mr. ing. J. Brinkman                                       mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting Regeling standwerkers en standwerkerplaatsen