Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen Besluit gelet op artikel 3:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en artikel 3:2:1 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO); gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; rekening houdend met het bepaalde in de werktijdenregeling gemeente Vlaardingen; na verkregen instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg; tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen:

Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR.

2. College

Het college van burgemeester en wethouders.

3. Uurloon

Het uurloon zoals bepaald in artikel 1:1, eerste lid, onder o van de CAR.

4. Overwerk

Het overwerk zoals bepaald in artikel 1:1, eerste lid, onder l van de CAR.

Artikel 2 Toepassing

Deze regeling is van toepassing op de medewerkers voor wie de bijzondere regeling van de werktijden geldt en die een functie vervullen zoals vastgelegd in de bijlage van de werktijdenregeling gemeente Vlaardingen én voor medewerkers die uren hebben gemaakt in het kader van een beschikbaarheidsdienst en/of gladheidsbestrijding. 

Artikel 3 Toekenning vergoeding

De medewerker die een uitdrukkelijke opdracht tot het verrichten van overwerk heeft ontvangen van de gemeentesecretaris of namens deze van zijn (direct) leidinggevende, komt in aanmerking voor een overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 3:2:1 van de CAR-UWO.

Artikel 3 Begrenzing uitbetaling

Medewerkers die onder de bijzondere regeling van de werktijden vallen én worden bezoldigd volgens salarisschaal 11 of hoger zoals opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR), hebben ter zake van verricht overwerk geen aanspraak op het bedrag in geld als bedoeld in artikel 3:2:1, eerste lid  CAR-UWO. 

Artikel 4 Tijdelijke verhoging overwerktoeslag

1. In verband met een daling van het bruto-uurloon van de medewerker in dienst gekomen bij de gemeente voor 1 januari 2011, wordt een (aflopende) extra toeslag geven op de overwerktoeslag waar de medewerker recht op heeft op basis van artikel 3:2:1 van de CAR-UWO.

2. Deze extra toeslag bedraagt, vanaf 1 januari 2011:

• 1e jaar: 10 % toeslag

• 2e jaar: 7,5% toeslag

• 3e jaar: 5% toeslag

• 4e jaar: 2,5% toeslag

3. De in het eerste en tweede lid genoemde tijdelijke extra vergoeding vervalt met ingang van 1 januari 2015.

 

Artikel 5 Maaltijd bij overwerk

1. Voor de gemaakte kosten van een maaltijd kan een vergoeding worden verleend indien:

a. de werkzaamheden niet zijn voorzien;

b. er voor het nuttigen van de maaltijd geen gelegenheid is om naar huis te gaan;

c. de werkzaamheden tenminste voortduren tot 21.00 uur.

2. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, bedraagt maximaal het bedrag van de dagcomponent, genoemd in artikel 5 van de Reisregeling Binnenland.

3. Het declareren van de gemaakte kosten geschiedt onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen ” en treedt in werking met ingang van 1 maart 2014. Op de datum van inwerkingtreding wordt de “Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen ” vastgesteld op 31 januari 2012 ingetrokken. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders 25 februari 2014.
De secretaris,   De burgemeester,
Ir. C. Kruyt   drs. H.B. Eenhoorn