Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Reglement Schouwcommissie historische schepen van de gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Schouwcommissie historische schepen van de gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, overwegende: - dat in de Oude Haven alleen historische schepen een ligplaats krijgen die voldoen aan de in de Binnenhavenverordening Vlaardingen 2010 gestelde criteria voor het zijn van een historisch schip;

- dat het college behoefte heeft aan advisering door een commissie bestaande uit personen met deskundigheid op het gebied van historische schepen en met kennis van de Vlaardingse situatie; gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit vast te stellen het volgende Reglement Schouwcommissie historische schepen.

 

Artikel 1 Samenstelling en benoeming Schouwcommissie historische schepen

1. Er is een commissie genaamd Schouwcommissie historische schepen die het college adviseert over  het schouwen van historische schepen in de Oude Haven.

2. De adviescommissie bestaat uit minimaal drie tot maximaal vijf stemgerechtigde leden en een ambtelijk secretaris.

3. In de adviescommissie  hebben een vertegenwoordiger van de Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie, het Erfgoedhuis Zuid-Holland, het Museum Vlaardingen, het Havenkantoor en de Vlaardingse ondernemers plaats.

4. De stemgerechtigde leden van de schouwcommissie worden op voordracht van de in lid 3 genoemde organisaties door het college benoemd.

5. Het college  kan voor elk lid een stemgerechtigde plaatsvervanger benoemen op voordracht van de in lid 3 genoemde organisaties.

6. Het lidmaatschap van de schouwcommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Gemeenteraad, Raadscommissies en het college.

7. De leden van de schouwcommissie worden benoemd voor een periode van  vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

8. De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature.

9. De leden van de schouwcommissie kunnen te allen tijde om ontslag vragen.

10. Het college kan de leden tussentijds ontslaan. Tussentijds ontslag wordt in ieder geval verleend in de volgende gevallen:

a. als een lid meer dan de helft van de vergaderingen per jaar verzuimt;

b. als een lid niet onafhankelijk blijkt te zijn.

 

Artikel 2 Taken

1. De schouwcommissie  heeft tot taak: het - als onafhankelijk orgaan - adviseren van het college  over aanvragen voor vergunning voor het innemen of blijven innemen van een ligplaats in de Oude Haven met een historisch schip.

2. Teneinde haar taak goed te kunnen uitvoeren, voorziet het college  de schouwcommissie van adequate, relevante informatie.

3. De schouwcommissie  adviseert niet over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele gevallen betrekking hebben.

 

Artikel 3 Voorzitter en secretariële ondersteuning

1. De voorzitter  van de schouwcommissie is de havenmeester van de gemeente Vlaardingen.

2. De voorzitter is lid van de schouwcommissie, maar heeft geen stemrecht.

3. De ambtelijke secretariële ondersteuning van de schouwcommissie wordt geleverd vanuit de afdeling Openbare Werken van de gemeente.

4. De ambtelijke secretaris is geen lid van de schouwcommissie, maar neemt wel deel aan de vergaderingen.

 

Artikel 4 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris

1. Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer:

a. het vaststellen van de agenda, in overleg met de ambtelijk secretaris;

b. het bepalen van dag en uur van de vergadering;

c. het leiden van de vergadering;

d. het peilen van meningen binnen de schouwcommissie, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vaststellen dat een besluit is genomen;

e. de voorzitter tekent de stukken die van de schouwcommissie uitgaan.

2. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren onder meer:

a. het bekendmaken van de agenda;

b. het mede opstellen en versturen van de agenda en bijbehorende stukken aan de voorzitter en de overige leden;

c. het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de overige leden van de schouwcommissie;

d. het bijwonen van de vergaderingen, en het zorgen voor de verslaglegging en de besluitenlijst;

e. het opstellen van de conceptadviezen;

f. het medeondertekenen van de adviezen.

Artikel 5 Vergoedingen

1. De leden van de schouwcommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering.

2. De hoogte van de vergoeding is gekoppeld aan het bedrag dat genoemd wordt in de overheidstabel voor maximumvergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies.

3. Het bijwonen van de vergadering blijkt uit het verslag van de vergadering.

4. De vergoeding wordt uitgekeerd binnen twee maanden na de datum van de vergadering.

 

Artikel 6 Vergaderorde en advies

1. Ieder lid kan schriftelijke voorstellen aan de schouwcommissie doen door voorstellen in te dienen bij de voorzitter of de ambtelijk secretaris. De voorstellen worden door de voorzitter geagendeerd en meegezonden met de stukken voor de eerstvolgende vergadering, waarin over de voorstellen wordt besloten.

2. Ieder lid kan een voorstel betreffende de orde van de vergadering doen, dat vervolgens door de voorzitter in stemming wordt gebracht.

3. De schouwcommissie kan in overleg met de ambtelijk secretaris derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.

4. De vergaderfrequentie van de schouwcommissie is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.

5. De vergaderingen van de schouwcommissie zijn in beginsel openbaar; de schouwcommissie kan besluiten een besloten vergadering te houden.

6. Een schriftelijke vergaderronde kan worden gehouden indien het gaat om de schouw van slechts een of twee historische schepen. Op basis van de schriftelijke adviezen van de leden formuleert de voorzitter een conceptadvies en stuurt dit met de individuele adviezen van de leden weer ter beoordeling aan alle leden. Na overeenstemming over het advies wordt het advies vastgesteld en uitgebracht aan het college.

7. De adviezen van de schouwcommissie zijn openbaar. Hiervan wordt afgeweken, wanneer in een adviesaanvraag door het college nadrukkelijk om een niet-openbaar advies is gevraagd.

 

Artikel 7 Besluitvorming

1. Adviezen van de schouwcommissie worden alleen vastgesteld indien tenminste drie van de vijf stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn. De aanwezigheid blijkt uit het verslag.

2. Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst of aan het advies aan het college.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgend op de publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

2. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Schouwcommissie historische schepen.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van…….   De secretaris,     De burgemeester,   ir. C. Kruyt     mr. T.P.J. Bruinsma