Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

 

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010;

 

 

Besluit:

 

 

Vast te stellen de navolgende Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. Wet GBA

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. Wbp

de Wet bescherming persoonsgegevens;

c. Verordening

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010;

d. Regeling

de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

e. GBA

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bedoeld in artikel 2 van de Wet GBA;

f. Verantwoordelijke

het college van burgemeester en wethouders;

g. Beheerder GBA

een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet GBA, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de GBA;

h. Bewerker

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de GBA wordt gevoerd;

i. Ingeschrevene

degene ten aanzien van wie een persoonslijst, als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de GBA van de gemeente is opgenomen;

j. Afnemer

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht;

k. Binnengemeentelijke afnemer

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente Vlaardingen waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende GBA;

l. Derde

elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

m. Authentiek gegeven

een in de GBA opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de Wet GBA als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2

1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van deze regeling regelt de beheerder de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet GBA kunnen voldoen. 2. In Bijlage I, II en III  bij deze regeling worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer GBA

1. Beheerder van de GBA is het sectiehoofd Burgerzaken.

2. Door de Gemeente Vlaardingen wordt geen gebruik gemaakt van een bewerker.

3. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

b. (rechtstreekse) toegang tot de GBA middels andere geautomatiseerde toepassingen;

c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA.

4. De beheerder is verantwoordelijk voor de invulling van de in artikel 4 van de Verordening genoemde terugmeldplicht.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA worden met het oog op het met elkaar in verband brengen van bestanden tussen de GBA en andere gemeentelijke registraties voor verwerkingen van persoonsgegevens, de te verstrekken gegevens in bijlage I verstrekt aan met name genoemde afdelingen onder de vermelding door wie de registratie wordt beheerd en voor welk doel de gegevensverstrekking plaatsvindt.

 

Door de beheerders van de andere gemeentelijke registraties als genoemd in bijlage I, met uitzondering van de Midoffice, worden:

- gegevens opgehaald vanuit de GBA en opgenomen in de betreffende registratie, waarbij een binnengemeentelijke afnemersindicatie wordt geplaatst op de persoonslijst van betrokkene; - mutaties ontvangen van op de persoonslijst van ingeschrevene aangebrachte actualiseringen waar een binnengemeentelijke afnemersindicatie voorkomt op de persoonslijst; - opgaven gedaan van eerste inschrijvingen op grond van geboorte en vestiging in de GBA.

 

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 

- de beheerder; - de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam binnen de sectie Burgerzaken; - de door de beheerder aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend binnen de sectie Burgerzaken; - met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke afnemers genoemd in bijlage II voor wat betreft de in het landelijk autorisatiebesluit genoemde gegevens over ingeschrevenen van de Gemeente Vlaardingen en onder vermelding van welk doel waarvoor de gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de in bijlage III  bij deze regeling vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA de in het landelijk autorisatiebesluit genoemde gegevens over ingeschrevenen van de Gemeente Vlaardingen verstrekt ten behoeve van de eveneens in genoemd besluit aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Beperkte toegang via binnengemeentelijke afnemer

Tot gegevens uit de GBA wordt, door alleen de in bijlage II, onder 6, genoemde binnengemeentelijke afnemer, beperkte toegang verschaft aan de in bijlage II a genoemde derden ten behoeve van de aan hen opgelegde taken. In het bij bijlage II a behorende aanhangsel wordt tevens vermeld tot welke gegevens toegang wordt verschaft.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan de in bijlage IV bij deze regeling aangegeven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Verwerken van persoonsgegevens

1. De binnengemeentelijke afnemer, genoemd in bijlage II, onder 6, van deze regeling, verschaft enkel en alleen toegang tot de persoonsgegevens voor de in artikel 2, onder 2 van de verordening genoemde doeleinden. 2. Verwerking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 Wbp, door de binnengemeentelijke afnemer vindt alleen plaats na goedkeuring van de beheerder.

Artikel 10 Omgang met kwaliteit van de gegevens

De gemeente Vlaardingen maakt nadere afspraken met de in bijlage II a van deze regeling genoemde derden die overeenkomstig artikel 9, eerste lid van deze regeling, beperkte toegang tot de GBA hebben verkregen.

Artikel 11 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het door de verantwoordelijke vastgestelde informatiebeveiligingsplan zoals opgenomen in het Handboek Beveiliging GBA.

Artikel 12 Protocollering / verstrekking gegevens aan burger / geheimhouding

De privacyprocedures zoals beschreven in de artikelen 103 en 110 van de Wet GBA gelden ook voor gebruik door binnengemeentelijke afnemers. Via andere geautomatiseerde toepassingen worden de verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers bijgehouden; bovendien kunnen deze verstrekkingen worden herleid.

 

Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde

toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere

geautomatiseerde toepassingen over hem zijn verstrekt, dient hij die gegevens op te vragen bij de sectie Burgerzaken van de gemeente van inschrijving. In geval van geheimhouding dient verstrekking van gegevens overeenkomstig de wet GBA plaats te vinden.

Artikel 13 Evaluatie

De verantwoordelijke zendt de raad voor 1 maart 2011 een verslag over de werking van deze regeling.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Slotbepaling

- Deze regeling treedt in werking tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010;

- Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens";

- De regeling ligt ter inzage bij de beheerder voor de GBA.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 april 2010.
 
 
De secretaris,                                                  De burgemeester,
 
 
 
Ir. C. Kruyt                                                      Mr. T.P.J. Bruinsma
 

Bijlage

Bijlage A

Deze bijlage verwijst naar het landelijk autorisatiebesluit waarin de modelautorisatie voor gemeenten als buitengemeentelijke afnemer wordt beschreven. Dit besluit wordt van toepassing verklaard op de binnengemeentelijke gegevensverstrekking.

 

Het landelijk autorisatiebesluit geeft een opsomming van taken waarvoor gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens mogen worden opgevraagd.

 

Per taak zijn de volgende punten uitgewerkt:

- de beschrijving van de taak; - de bijbehorende doelgroep; - de regelgeving waarop de taak is gebaseerd; - de wijze van verstrekken van de gegevens; - de gegevenssets die noodzakelijk zijn om de beschreven taken uit te voeren.

Het landelijk autorisatiebesluit ligt ter inzage bij de sectie Burgerzaken of is te raadplegen op www.bprbzk.nl, de site van het agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlage I

Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 

conform artikel 4 van de ‘Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’

 

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA worden met het oog op het met elkaar in verband brengen van bestanden tussen de GBA en andere gemeentelijke registraties voor verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens verstrekt aan de volgende afdelingen:

           

afdeling Beheer en Informatie, sectie Informatiemanagement afdeling Publiekszaken, sectie Belastingen

 

Voor de verstrekte autorisaties aan genoemde secties en afdelingen wordt verwezen naar de bij deze bijlage behorende aanhangsels.

 

 

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op [datum].

 

 

 

De secretaris,                                                  De burgemeester,

 

 

 

Ir. C. Kruyt                                                       mr. T.P.J. Bruinsma

 

 

Ad Bijlage I

 

In verband met het verstrekken van persoonsgegevens aan de binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekse toegang, zoals bedoeld in bijlage II van deze regeling, worden vanuit de GBA persoonsgegevens doorgegeven aan de Midoffice van de gemeente Vlaardingen. De beheerder van de persoonsgegevens zoals doorgegeven aan de Midoffice is het sectiehoofd Burgerzaken (beheerder GBA).

Aan de Midoffice worden alle persoonsgegevens, als nader omschreven in bijlage A, doorgegeven.

 

In verband met de registratie van persoonsgegevens in het Basis Registratie Systeem (BRS) van de gemeente Vlaardingen worden vanuit de GBA persoonsgegevens verstrekt aan de afdeling Beheer en Informatie, sectie Informatiemanagement. De beheerder van de persoonsgegevens als opgenomen in het BRS is het sectiehoofd Burgerzaken (beheerder GBA).

De volgende persoonsgegevens, als nader omschreven in het gegevenswoordenboek, worden verstrekt:

categorie  1      groep 1, 2, 3, 4, 61 categorie  4      groep 5, 65 categorie  5      groep 2 categorie  6      groep 8 categorie  7      groep 70 categorie  8      groep 10 t/m 14 categorie 10     groep 39 categorie 21     groep 9, 11, 12

In verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen worden vanuit de GBA persoonsgegevens verstrekt aan de afdeling Publiekszaken, sectie Belastingen. De beheerder van de verstrekte persoonsgegevens is het sectiehoofd Belastingen. 

De volgende persoonsgegevens, als nader omschreven in het gegevenswoordenboek, worden verstrekt:

categorie  1      groep 1, 2, 3, 4, 61, 85 categorie  5      groep 2, 85 categorie  6      groep 8, 85 categorie  8      groep 9, 10, 11, 12, 13, 85 categorie  21    groep 9, 11, 12

Bijlage II

Vaststelling binnengemeentelijke afnemers met recht­streekse toegang tot de GBA conform artikel 5 van de ‘Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ 1. afdeling Welzijn

2. afdeling Sociale Zaken en Werk

3. afdeling Publiekszaken

4. afdeling Beheer en Informatie

5. afdeling Financiën

6. afdeling Stadsontwikkeling en Toezicht

7. afdeling Openbare Werken

8. afdeling Gebiedsmanagement

9. politie Rotterdam-Rijnmond Voor de verstrekte autorisaties aan genoemde afnemers wordt verwezen naar het in bijlage A genoemde landelijk autorisatiebesluit dat van toepassing is verklaard op binnengemeentelijke afnemers.

De feitelijke autorisatie is opgenomen in de autorisatietabellen van de GBA-applicatie. Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op [datum].   De secretaris, De burgemeester,   Ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage II a

Conform artikel 7 van de ‘Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’, bevattende de aanwijzing van derden die beperkte toegang verkrijgen tot de GBA via de, in bijlage II onder 6 van deze regeling genoemde binnengemeentelijke afnemer.

 

1. Naam:                          Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Adres:                               Stadhouderslaan 181

Postcode, plaats:            3136 BM  Vlaardingen 2. Naam:                          Stichting Waterweg Wonen

Adres:                               Burgemeester van Lierplein 51

Postcode, plaats:           3134 ZB Vlaardingen

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op [datum].

 

 

 

De secretaris,                                                  De burgemeester,

 

 

 

Ir. C. Kruyt                                                       mr. T.P.J. Bruinsma

 

 

Ad. Bijlage II a

 

De gegevens waartoe de derden, genoemd in bijlage II a van deze regeling, beperkte toegang hebben:

 

Alle gegevens vermeld in categorie 1 en 8 van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (de zgn. NAW-gegevens). Deze gegevens betreffen alleen panden die eigendom zijn van genoemde derden. Een en ander is geregeld in de GBA-applicatie van Procura.

 

Indien in ‘categorie 07 Inschrijving’ bij ‘elementnummer 70.10’ de indicatie geheim is ingevuld, hebben de derden genoemd in bijlage II a geen toegang tot deze gegevens.

Bijlage III

Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen

rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt­

 

conform artikel 6 van de ‘Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’

 

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet worden systematisch gegevens verstrekt aan de volgende binnengemeentelijke afnemers:

- afdeling Sociale Zaken en Werk - burgemeester - medewerkers gemeente Vlaardingen, die daartoe geautoriseerd zijn Voor de verstrekte autorisaties aan genoemde afnemers wordt verwezen naar het in bijlage A genoemde landelijk autorisatiebesluit dat van toepassing is verklaard op binnengemeentelijke afnemers.

De feitelijke autorisatie is opgenomen in de autorisatietabellen van de GBA-applicatie.

 

 

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op [datum].

 

 

 

De secretaris,                                                  De burgemeester,

 

 

 

Ir. C. Kruyt                                                       mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage IV

Vaststelling overige verstrekkingen Conform artikel 8 van de ‘Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ Derden waaraan ingevolge artikel 100 van de Wet GBA gegevens kunnen worden verstrekt, zijn: 1. Rechtspersonen zonder winstoogmerk die voldoen aan het bepaalde in artikel 100 lid 1 sub a van de Wet GBA en die werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening en die de gegevens nodig hebben ter uitvoering van maatschappelijke relevante activiteiten, zijnde niet het werven van leden en donateurs. 2. Natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 100 lid 1 sub b van de Wet GBA ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel belang èn met voorafgaande toestemming van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. Informatie wordt tevens verstrekt indien betrokkene is overleden en de laatste woonplaats Vlaardingen was. In dit kader onder de voorwaarden dat: - de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

- de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

- de aanvraag schriftelijk geschiedt;

- uit de aanvraag duidelijk blijkt met welk doel de gegevens worden gevraagd; op verzoek dient de aanvrager bewijsstukken te overleggen waaruit het belang van de aanvraag blijkt;

- de identiteit van aanvrager wordt vastgesteld als het een natuurlijk persoon betreft;

- de aanvraag van een rechtspersoon diens beeldmerk bevat;

- de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd;

- de gegevens niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden verkregen;

- indien naar de mening van de verantwoordelijke niet met zekerheid kan worden vastgesteld welke persoon of groep personen het verzoek behelst, niet tot verstrekking wordt overgegaan;

- bij geheimhouding van persoonsgegevens geen gegevens worden verstrekt.

De te verstrekken gegevens betreffen de in artikel 100 lid 2 van de Wet GBA genoemde gegevens, zijnde: - algemene en verwijsgegevens over:

o de naam

o de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner

o het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de (ex) echtgenoot dan wel (ex) geregistreerde partner

o het adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

o de gemeente van inschrijving

o de geboortedatum

o de datum van overlijden (indien van toepassing) Na een genomen besluit tot verstrekking van de gevraagde gegevens wordt het bij deze bijlage behorende ‘Registratieformulier overige verstrekkingen’ opgemaakt. Dit formulier wordt in een hiertoe bestemde ordner geprotocolleerd.

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op[datum].

De secretaris, De burgemeester,   Ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage V

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.