Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014 nadere regels kan stellen over verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden;

Gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014;

Besluit vast te stellen de volgende:

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet basisregistratie personen;

 • b.

  verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014;

 • c.

  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d.

  basisregistratie: basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • e.

  gemeentelijke basisregistratie personen: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Vlaardingen;

 • f.

  overheidsorgaan:

  • 1.

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • 2.

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • g.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • h.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • i.

  ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 • j.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 3.2 of artikel 3.3 van de wet.

Artikel 2 Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het autorisatiebesluit worden gegevens uit de basisregistratie aan de in bijlage 2 genoemde overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente Vlaardingen verstrekt voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2. Gegevens uit de basisregistratie worden door alleen het in bijlage 2 onder 7 genoemde overheidsorgaan verstrekt aan de in bijlage 3 genoemde derden ten behoeve van de aan hen opgelegde taken. In de bijlage 3 is tevens vermeld welke gegevens worden verstrekt.

 • 3. De verstrekkingen genoemd in het eerste en tweede lid kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie, door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 4. De overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente Vlaardingen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 van deze Regeling.

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9 van de wet kunnen op verzoek van een derde aan hem gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde en vierde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van deze Regeling.

 • 4. Als categorieën van derden die de in het derde lid genoemde werkzaamheden uitvoeren en die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4 van deze Regeling.

Artikel 4

De gemeente Vlaardingen maakt nadere afspraken met de in bijlage 3, onder 1 en 2 van deze Regeling genoemde derden aan wie overeenkomstig artikel 2, tweede lid van de verordening gegevens verstrekt worden uit de basisregistratie.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie, en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2014.
de secretaris, de burgemeester
ir. C.J. Kruyt drs. H.B. Eenhoorn

Bijlage 1

Deze bijlage verwijst naar het landelijk autorisatiebesluit waarin de modelautorisatie voor gemeenten als overheidsorgaan wordt beschreven. Dit besluit wordt van toepassing verklaard op de gegevensverstrekking aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente Vlaardingen zijn.

Het landelijk autorisatiebesluit geeft een opsomming van taken waarvoor gegevens uit de basisregistratie personen mogen worden opgevraagd.

Per taak zijn de volgende punten uitgewerkt:

 • -

  de beschrijving van de taak;

 • -

  de bijbehorende doelgroep;

 • -

  de regelgeving waarop de taak is gebaseerd;

 • -

  de wijze van verstrekken van de gegevens;

 • -

  de gegevenssets die noodzakelijk zijn om de beschreven taken uit te voeren.

Het landelijk autorisatiebesluit is te raadplegen op www.bprbzk.nl, de site van het agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlage 2

Vaststelling overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente met rechtstreekse raadpleegmogelijkheid conform artikel 2 lid 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

 • 1.

  Afdeling Bestuurszaken

 • 2.

  Afdeling Facilitair VIA

 • 3.

  Afdeling Gebieds- en Stedelijke Programma’s

 • 4.

  Afdeling Publiekszaken

 • 5.

  Afdeling Middelen

 • 6.

  Afdeling Openbare Werken

 • 7.

  Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling

 • 8.

  Afdeling Sociale Zaken en Werk

 • 9.

  Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus;

Voor de verstrekte autorisaties aan genoemde overheidsorganen wordt verwezen naar het in bijlage 1 genoemde landelijk autorisatiebesluit dat van toepassing is verklaard op overheidsorganen die een orgaan van de gemeente Vlaardingen zijn.

De feitelijke autorisatie is opgenomen in de autorisatietabellen van de BRP-applicatie.

Bijlage 3

Conform artikel 2 lid 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

 • 1.

  Naam: Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

  Adres: Stadhouderslaan 181

  Postcode, plaats: 3136 BM Vlaardingen

 • 2.

  Naam: Stichting Waterweg Wonen

  Adres: Burgemeester van Lierplein 51

  Postcode, plaats: 3134 ZB Vlaardingen

 • 3.

  Naam: Stichting ROGplus

  Adres: Uiverlaan 20B

  Postcode, plaats: 3145 XN Maassluis;

 • 4.

  Naam: Stichting Minters

  Adres: Parallelweg 2

  Postcode, plaats: 3131 DG Vlaardingen

De gegevens die aan de derden onder 1 en 2 worden verstrekt, zijn gegevens over naam, adres en woonplaats (de zgn. NAW-gegevens). Deze gegevens betreffen alleen panden die eigendom zijn van genoemde derden.

De gegevens die aan de derden onder 3 en 4 worden verstrekt, zijn gegevens over NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, ouders, kinderen, huwelijk, overlijden, ingeschrevenen op het adres en verblijfstitel.

Indien in categorie 07 inschrijving bij ‘elementnummer 70.10’ de indicatie geheim is ingevuld, worden deze gegevens aan de hierboven genoemde derden niet verstrekt.

Bijlage 4

Conform artikel 3 van de ‘Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014’

 • I.

  Aan derden worden gegevens verstrekt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingezetene over wie gegevens worden gevraagd.

 • II.

  Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming worden gegevens verstrekt aan de hieronder genoemde categorieën van derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente verrichten, zijnde werkzaamheden op het terrein van de gezondheidszorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening:

  • -

   Derden die werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening zoals de Bloedbank, het Rode Kruis en vakbonden;

  • -

   Door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel;

  • -

   Kinderopvang en jeugdwelzijnswerk;

  • -

   Instellingen ten aanzien van ouderenzorg en gehandicaptenzorg;

  • -

   Instellingen op het gebied van sociale werkvoorziening;

  • -

   Landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk;

  • -

   Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal-juridische zorgverlening;

  • -

   Migrantenorganisaties in de gemeente;

  • -

   Ouderenorganisaties;

  • -

   Thuiszorgorganisaties;

  • -

   Woningcorporaties ten aanzien van eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan van woonfraude;

  • -

   Overheidsorganen van, dan wel personen of organisaties gevestigd in een land buiten de Europese Unie voor het uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet;

  • -

   Overheidsorganen van, dan wel personen of organisaties gevestigd in een land binnen de Europese Unie voor het dienen van een Nederlands publiek belang.

In dit kader onder de voorwaarden dat:

 • -

  de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

 • -

  de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

 • -

  de aanvraag schriftelijk geschiedt;

 • -

  uit de aanvraag duidelijk blijkt met welk doel de gegevens worden gevraagd. Op verzoek overlegt de aanvrager bewijsstukken waaruit het belang van de aanvraag blijkt;

 • -

  de identiteit van aanvrager wordt vastgesteld als het een natuurlijk persoon betreft;

 • -

  de aanvraag van een instelling/organisatie diens beeldmerk bevat;

 • -

  de gegevens niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden verkregen;

 • -

  geen gegevens worden verstrekt indien op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld conform artikel 3.21 wet BRP.

De te verstrekken gegevens betreffen de in artikel 3.9 lid 4 van de Wet BRP genoemde gegevens, zijnde:

 • -

  algemene gegevens over:

 • .

  de naam, het geslacht

 • .

  de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner

 • .

  het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot dan wel (eerdere) geregistreerde partner

 • .

  het adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

 • .

  de bijhoudingsgemeente

 • .

  de geboortedatum

 • .

  de datum van overlijden (indien van toepassing)

Toelichting Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

Algemeen

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014 vastgesteld. Deze Verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

In deze Verordening heeft de gemeenteraad besloten aan het college te delegeren:

 • -

  de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente Vlaardingen;

 • -

  de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt.

 

In deze Regeling wordt hieraan uitvoering gegeven.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

 

In dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

 

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Vlaardingen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die de werkzaamheden uitvoeren.

 

De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

 

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de wet. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen.

 

Op grond van artikel 3.9 lid 4 van de wet kan de verstrekking betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4.

 

Nadere afspraken met de woningcorporaties zijn destijds vastgelegd in de ‘Overeenkomst inzake de ter beschikking stelling van gegevens uit de GBA via de afdeling Stadsontwikkeling en toezicht aan woningcorporaties ten behoeve van de aanpak van woonfraude en overlastpanden in de gemeente Vlaardingen’.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de wederzijdse verplichtingen van partijen, geheimhouding en beveiliging.