Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Regeling bruikleen communicatiemiddelen gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bruikleen communicatiemiddelen gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen

Besluit

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

vanwege de behoefte aan reglementering van het faciliteren van communicatiemiddelen aan bepaalde medewerkers;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen:

Regeling bruikleen communicatiemiddelen gemeente Vlaardingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1. College

Het college van burgemeester en wethouders.

2. Communicatiemiddelen

Een middel waarmee een boodschap over een afstand gezonden of ontvangen wordt, overeenkomstig de definitie van de belastingdienst daarover, zoals een mobiele telefoon of een smartphone.

3. Leidinggevende

De functionaris, aan wie volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording verschuldigd is.

4. Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR of degene die anderszins betaalde of niet-betaalde werkzaamheden voor de gemeente verricht

5. Verkeersgegevens

De gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan;

 

Artikel 2 Bruikleen

1. Indien de leidinggevende het noodzakelijk acht, dat een medewerker tijdens en/of buiten werktijd telefonisch bereikbaar is, dan wel de mogelijkheid moet hebben onafhankelijk van zijn werkplek, telefonische dienstgesprekken te voeren, krijgt de medewerker een mobiele telefoon in bruikleen.

2. Indien een medewerker veel afspraken buiten de werkplek heeft en ter plaatse de digitale agenda of e-mail moet kunnen raadplegen en de leidinggevende het noodzakelijk acht, dat de medewerker tijdens en/of buiten werktijd telefonisch bereikbaar is, dan wel de mogelijkheid moet hebben telefonische dienstgesprekken te voeren, krijgt de medewerker een smartphone in bruikleen.

 

Artikel 3 Gebruik communicatiemiddel

1. Aan de medewerker, op wie deze regeling van toepassing is, wordt een communicatiemiddel verstrekt, die ook privé gebruikt mag worden.

2. Het communicatiemiddel moet voor ten minste 10% van het gebruik zakelijk worden gebruikt.

3. De kosten van het communicatiemiddel komen tot een maximum € 100, - per maand voor rekening van de gemeente Vlaardingen waarbij de kosten voor zakelijk gebruik (minimaal 10%) zijn inbegrepen.

4. Ingeval het onder lid 3 van dit artikel bepaalde maximum wordt overschreden komt het meerdere voor rekening van de medewerker. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde per maand berekend over een kwartaal. De leidinggevende zal vooraf met de medewerker overleg voeren over een voorgenomen inhouding. Indien blijkt dat de kosten zakelijk zijn wordt afgezien van de inhouding van de meerkosten.

 

Artikel 4 Controle

1.  Controle door of in opdracht van de leidinggevende om inzicht te krijgen in het gebruik van het communicatiemiddel wordt beperkt tot de verkeersgegevens, die betrekking hebben op tijd, hoeveelheid, omvang en dergelijke, uitgezonderd hetgeen in lid 2 is opgenomen.

2.  Indien een medewerker wordt verdacht van misbruik van het communicatiemiddel en/of het

overtreden van deze regeling, kan gedurende een vastgestelde periode gerichte controle plaatsvinden.

Deze gerichte controle wordt slechts uitgevoerd nadat de medewerker is ingelicht dat signalen hierover zijn ontvangen en om zijn reactie is gevraagd. Deze inlichtingenplicht vooraf kan buiten beschouwing worden gelaten voor zover dit noodzakelijk is voor de in artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde belangen. In dit geval worden betrokkenen altijd achteraf wel zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de gerichte controle

3. Voor de privacy en regels rondom e-mail en internetgebruik via de beschikbaar gestelde communicatiemiddelen wordt verwezen naar de Privacyregeling e-mail en internetgebruik gemeente Vlaardingen.

 

Artikel 5 Algemeen gebruik

Gebruikers van een communicatiemiddel zijn verantwoordelijk voor de goede staat van het aan hen in bruikleen gegeven toestel.

Artikel 6 Onvoorzien omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere

voorziening treffen.

 

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling bruikleen communicatiemiddelen gemeente Vlaardingen ”, en treedt in werking op de dag na de dag van publicatie met terugwerkende kracht tot 1 mei 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
op 7 mei 2013. De secretaris,                 De burgemeester,   ir. C. Kruyt   mr. T.P.J. Bruinsma