Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Ontheffingsregeling inlichtingenverstrekking belastingen Vlaardingen 1996
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingsregeling inlichtingenverstrekking belastingen Vlaardingen 1996.

De Raad van de gemeente Vlaardingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 1996 nr R 106.1;

 

gelet op de artikelen 230 en 231 van de Gemeentewet, artikel 67 lid 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 67 lid 2 van de Invorderingswet 1990;

 

Besluit:

 

vast te stellen de hiernavolgende regeling tot ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 67 lid 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 67 lid van de Invorderingswet 1990.

 

Artikel 1

Het is het college van burgemeester en wethouders dan wel de door hen krachtens artikel 232 van de Gemeentewet aangewezen ambtenaar toegestaan gegevens te verstrekken uit de bestanden van de gemeentelijke belastingen mits:

a. daartoe door of namens de burgemeester van Vlaardingen, mede met inachtneming van het bepaalde in artikel 177 van de Gemeentewet, een schriftelijk verzoek is ingediend, en

b. dit verzoek is gedaan in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die de burgemeester zijn toegekend op grond van de artikelen 172, 173, 174 lid 2, 175 en 176 van de Gemeentewet.

Artikel 2

Per kalenderjaar verstrekken burgemeester en wethouders aan de commissie voor algemene zaken, veiligheid en communicatie een overzicht van de op grond van deze regeling verleende ontheffingen.

 

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de

bekendmaking.

 

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als “Ontheffingsregeling inlichtingenverstrekking belastingen Vlaardingen 1996”.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad gehouden op 11 september 1996.
 
de secretaris,                       De voorzitter
 
Dit besluit is bekendgemaakt op 26 sep. 1996