Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Ondermandaat besluit Wijkverbod Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat besluit Wijkverbod Vlaardingen

Gezien:

Het mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen, d.d. 4 augustus 2014, waarin deburgemeester van de gemeente Vlaardingen heeft besloten om aan de politiechef van de eenheid Rotterdam (politiechef) mandaat te verlenen om namens hem een wijkverbod op te leggen als bedoeld in artikel 2.91 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen.

Gelezen:

Dat in het mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen is bepaald dat de politiechefondermandaat kan verlenen aan:

  • a.

    de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van het Besluit algemene rechtspositie politie om een waarschuwing te geven en een wijkverbod voor de duur van 3 dagen op te leggen;

  • b.

    de hulpofficieren van justitie van de regionale eenheid Rotterdam om een wijkverbod voor de duur van 14 en 30 dagen en een wijkverbod tijdens een evenement op te leggen.

Overwegende:

Dat het, ter bevordering van een effectieve en efficiënte werkwijze binnen degemeente Vlaardingen, gewenst is dat de aan de politiechef gemandateerdebevoegdheden via ondermandaat worden opgedragen aan genoemde ambtenaren.

Gelet op:

Het Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen, de Beleidsregel Wijkverbod

Vlaardingen, artikel 2.91 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT:

Vast te stellen het navolgende ondermandaat:

Artikel 1 Opleggen wijkverbod

  • a. de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van het Besluit algemene rechtspositie politie zijn bevoegd om een waarschuwing te geven en een wijkverbod voor de duur van 3 dagen op te leggen;

  • b. de hulpofficieren van justitie van de regionale eenheid Rotterdam zijn bevoegd om een wijkverbod voor de duur van 14 en 30 dagen op te leggen en een wijkverbod tijdens een evenement.

Artikel 2 Ondertekening

De aangewezen ambtenaren van politie dienen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden de uitgaande stukken als volgt te ondertekenen:

De burgemeester van Vlaardingen, namens deze (handtekening, gevolgd door naam en voorletters en rang van de aangewezen politieambtenaar)”

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in het gemeenteblad van degemeente Vlaardingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaat besluit WijkverbodVlaardingen’.

Ondertekening

Rotterdam, 2 september 2014,
De politiechef van politie, eenheid Rotterdam
Drs. F. Paauw