Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels en beleidsregels terrassen bij winkels en winkeluitstallingen Vlaardingen 2015
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregels terrassen bij winkels en winkeluitstallingen Vlaardingen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

Overwegende dat:

 • -

  het op grond van artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen (APV) verboden is zonder voorafgaande melding aan het college, de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan;

 • -

  dat het wenselijk is in beleidsregels neer te leggen aan welke voorwaarden ondernemers die een terras bij een winkel willen plaatsen of een winkeluitstalling willen plaatsen, moeten voldoen om na een melding een terras of winkeluitstalling te kunnen plaatsen

Gelet op het artikel 2.11, lid 5 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen  en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de volgende regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Winkel: hetgeen in de Winkeltijdenwet onder een winkel wordt verstaan.

 • 2. Terras bij een winkel: een buiten de besloten ruimte van de winkel gelegen deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding spijzen voor directe consumptie kunnen worden verstrekt en dranken kunnen worden geschonken.

 • 3. Winkeluitstalling: hetgeen in de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015 onder een winkeluitstalling wordt verstaan.

Artikel 2 Melding maken van een terras of winkeluitstalling

 • 1. Voor het plaatsen van een terras of winkeluitstalling of overname hiervan, doet de ondernemer een melding bij het college.

 • 2. Bij de melding wordt een tekening met de inrichting van het terras en bijbehorende specificaties ingediend.

 • 3. Indien een omgevingsvergunning nodig is, kan een melding pas worden gedaan nadat de omgevingsvergunning is verleend.

 • 4. Wijzigingen aan de inrichting en het gebruik van het terras en aan de winkeluitstalling worden binnen drie werkdagen via de website van de gemeente Vlaardingen gemeld.

Artikel 3 Openings- en sluitingstijden terrassen

Terrassen bij winkels mogen geopend zijn op dezelfde tijden als waarop de winkel waartoe het terras behoort, geopend is.

Artikel 4 Locaties van terras of winkeluitstallingen bij winkels

 • 1. Een terras is beperkt tot de uitstallingsruimte voor die winkel. Per winkelgebied is deze ruimte te bekijken via de website van de gemeente Vlaardingen.

 • 2. Een terras of winkeluitstalling voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   er is een 3,5 meter vrije doorgang voor hulpdiensten;

  • b.

   de doorloophoogte onder een parasol is minimaal 2,20 m.

 • 3. Er mogen geen pennen of parasolhouders in de openbare weg worden geplaatst zonder toestemming van de wegbeheerder.

 • 4. Een terras wordt opgeruimd na sluitingstijd.

 • 5. Het meubilair wordt opgeruimd, wanneer het terras langer dan een maand niet in gebruik is.

Artikel 7 Windschermen / terrasafscheidingen

Windschermen en terrasafscheidingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  ze worden aan de zijkant van terrassen geplaatst;

 • b)

  de maximale lengte bedraagt 1.60 m. hoog;

 • c)

  niet in de grond verankerde en verplaatsbare schotten worden na sluitingstijd en wanneer het terras langer dan een maand niet in gebruik is, opgeruimd.

 • d)

  in de grond verankerde afscheidingen worden wanneer het terras langer dan een maand niet in gebruik is, opgeruimd.

Artikel 8 Evenementen op het terras

 • 1. Het is verboden zonder geldige evenementenvergunning muziek ten gehore te brengen op het terras.

 • 2. Het is verboden zonder geldige evenementenvergunning te bakken en braden op het terras.

Artikel 9 Terrassen en winkeluitstallingen bij winkels tijdens evenementen, markten of werkzaamheden

Terrassen of winkeluitstallingen mogen geen evenementen, markten of werkzaamheden belemmeren. De ondernemer kan dan door het college verplicht worden zijn terras of winkeluitstalling te verplaatsen of op te ruimen. Dit wordt binnen een redelijke termijn aan de ondernemer gecommuniceerd.

Artikel. 10 Overlast

Een terras of winkeluitstalling mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels en beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels en beleidsregels worden aangehaald als “Nadere regels en beleidsregels terrassen bij winkels en winkeluitstallingen Vlaardingen”.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen op 3 november 2015,
de secretaris, de burgemeester,
mw.mr. A.G. Knol van Leeuwen, A. B. Blase