Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Ontheffingsbesluit Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingsbesluit Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2013

Het college van burgemeester en wethouders; Overwegende dat:  ingevolge artikel 7 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om ontheffing te verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag ten behoeve van onder meer bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;  dat de winkeliers van de bedrijventerreinen een verzoek om ontheffing hebben ingediend voor 1 feestdag als bedoeld in artikel 7 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011; Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 7 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011; Besluit:

Artikel I

Aan de winkeliers van de bedrijventerreinen ontheffing te verlenen van de verboden,

vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet, voor de volgende dag:

- donderdag 26 december 2013 (Tweede Kerstdag)

 

Artikel II

Te bepalen dat deze ontheffing geldt van 12:00 uur tot 17:00 uur; 

Ondertekening

Vlaardingen, 4 december 2012, burgemeester en wethouders van Vlaardingen,  
de secretaris     de burgemeester
ir. C. Kruyt     mr. T.P.J. Bruinsma
 

Bijlage

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit, binnen zes weken na bekend¬making daarvan, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a sectie Toezicht en Veiligheid, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a.  naam en adres van belanghebbende;

b.  de dagtekening;

c.  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d.  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

e.  de gronden van het bezwaar;

f.  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende maar door een ander,

namens hem, wordt ingediend. De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.