Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie sportstimulering
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie sportstimulering

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 nadere regels vast te stellen voor waarderingssubsidies sportstimulering;

 

overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 een beleidsregel vast te stellen voor waarderingssubsidies sportstimulering;

 

overwegende dat het artikel 2 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels bevatten;

 

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2008;

 

BESLUIT de volgende nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Waarderingssubsidie sportstimulering: In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder waarderingssubsidie sportstimulering verstaan: subsidie die wordt verstrekt ter ondersteuning van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Vlaardingen een sport beoefenen.

2. Specifieke doelgroepen: In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder specifieke doelgroepen verstaan: allochtonen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Artikel 2 Subsidiecriteria

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de subsidieontvanger voldoen aan de in artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 genoemde criteria.

2. In deze beleidsregel wordt onder deze criteria mede verstaan dat de te subsidiëren activiteit door een sportvereniging wordt georganiseerd of in samenwerking met een sportvereniging tot stand komt en: - gericht is op het laten kennismaken met sport door specifieke doelgroepen; en/of

- gericht is op het geleiden van specifieke doelgroepen naar een sportvereniging; en/of

- gericht is op kwaliteitsverbetering van een bestaand sportaanbod voor specifieke doelgroepen; en/of

- gericht is op het verlagen van de drempel voor sportbeoefening door specifieke doelgroepen.

Artikel 3 De subsidieaanvraag

1. Subsidies kunnen worden aangevraagd bij het college tot uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit.

2. De aanvragen moeten in ieder geval bevatten: - een beschrijving van de activiteit;

- de doelstelling van de activiteit;

- een omschrijving van de doelgroep;

- een begroting van de inkomsten en uitgaven;

- een publiciteitsplan dat onder meer aangeeft hoe men de doelgroep denkt te bereiken.

Artikel 4 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

1. De hoogte van het subsidieplafond bedraagt in 2008: € 25.000,=.

2. Vanaf 2009 is de hoogte van het subsidieplafond gelijk aan het bedrag dat door de raad in de begroting voor sportstimulering is vastgesteld.

3. Indien de toekenning van een subsidie tot gevolg heeft dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 6 Inhoudelijk en financieel verslag

Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient een inhoudelijk en financieel

verslag te worden ingediend. Het verslag bevat in ieder geval: - een beschrijving van het verloop van de activiteit;

- een indicatie van de mate waarin de doelstelling is bereikt;

- een vermelding van het aantal deelnemers / bezoekers, eventueel uitgesplitst naar doelgroep;

- een overzicht van de uitgaven en inkomsten;

- kopieën van foto’s, publiciteitsmateriaal, persberichten, krantenartikelen etc.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze nadere regels en beleidsregel treden in werking op 15 oktober 2008.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels en beleidsregel kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie sportstimulering’.

 

Ondertekening

 
Aldus op 23 september 2008 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
De secretaris,                                     De burgemeester,
 
 
 
 
R. Jeltema                                          mr. T.P.J. Bruinsma
 
 
Publicatiedatum: 8 oktober 2008