Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie cultuurinitiatieven
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie cultuurinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 nadere regels vast te stellen voor waarderingssubsidies cultuurinitiatieven;

 

overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 een beleidsregel vast te stellen voor waarderingssubsidies cultuurinitiatieven;

 

overwegende dat het artikel 2 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels bevatten;

 

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2008;

 

BESLUIT de volgende nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder waarderingssubsidie cultuurinitiatieven verstaan: subsidie die wordt verstrekt ter ondersteuning van eenmalige bijzondere culturele activiteiten op het gebied van amateurkunst en/of cultuureducatie die in Vlaardingen plaatsvinden.

 

Artikel 2 Subsidiecriteria

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de subsidieontvanger voldoen aan de in artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2008 genoemde criteria.

2. In deze beleidsregel wordt onder deze criteria mede verstaan dat de te subsidiëren activiteit: - een eenmalige activiteit betreft;

- een kwalitatieve bijdrage levert te leveren aan het culturele klimaat in de stad;

- gericht is op het vergroten van het cultuurbereik onder jongeren en allochtonen;

- openbaar is;

- een vernieuwend of experimenteel karakter heeft en/of

- gericht is op samenwerking tussen verschillende kunstdisciplines en/of

- gericht is op samenwerking tussen professionele en amateurkunst en/of

- gericht is op cultuureducatie.

Artikel 3 De subsidieaanvraag

1. Subsidies kunnen op twee momenten in het jaar worden aangevraagd: - tot 1 mei voor activiteiten die plaatsvinden in de 2e helft van het jaar;

- tot 1 november voor activiteiten die plaatsvinden in de 1e helft van het daaropvolgende jaar. 2. De aanvragen moeten in ieder geval bevatten: - een beschrijving van de activiteit;

- de doelstelling van de activiteit;

- een omschrijving van de doelgroep;

- een begroting van de inkomsten en uitgaven;

- een publiciteitsplan dat onder meer aangeeft hoe men de doelgroep denkt te bereiken. 3. Aanvragers die een structurele budgetsubsidie van de gemeente ontvangen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 4 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 januari op aanvragen die betrekking hebben op de 1e helft van dat jaar en voor 1 juli op aanvragen die betrekking hebben op de 2e helft van dat jaar.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

1. De hoogte van het bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan waarderingssubsidies cultuurinitiatieven is gelijk aan de hoogte van het bedrag dat de raad jaarlijks in de begroting vaststelt.

2. De subsidieaanvragen die in de in het eerste lid van artikel 3 genoemde aanvraagperiodes binnenkomen worden met elkaar vergeleken teneinde de plannen, naast de toetsing aan de in artikel 2 genoemde criteria, ook in relatie tot elkaar te kunnen beoordelen.

3. Indien na berekening van het totale bedrag waarop de aanvragers aanspraak kunnen maken, het subsidieplafond wordt overschreden, worden slechts de aanvragen gehonoreerd die het meest bijdragen aan de doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid, zodat het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 6 Inhoudelijk en financieel verslag

Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient een inhoudelijk en financieel

verslag te worden ingediend. Het verslag bevat in ieder geval: - een beschrijving van het verloop van de activiteit;

- een indicatie van de mate waarin de doelstelling is bereikt;

- een vermelding van het aantal deelnemers / bezoekers, eventueel uitgesplitst naar doelgroep;

- een overzicht van de uitgaven en inkomsten;

- kopieën van foto’s, publiciteitsmateriaal, persberichten, krantenartikelen etc.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om een subsidie cultuurinitiatieven is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding nog niet op die aanvraag is beslist, zijn op die aanvraag deze nadere regels en beleidsregel van toepassing.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels en beleidsregel treden in werking op 1 mei 2008.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels en beleidsregel kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie cultuurinitiatieven’.

 

 

Ondertekening

Aldus op 22 april 2008 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
De secretaris,                                     De burgemeester,
 
 
 
R. Jeltema                                          mr. T.P.J. Bruinsma
 
 
Publicatiedatum: 29 april 2008