Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels containers, big bags en steigers
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels containers, big bags en steigers

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Overwegende:

- dat op grond van artikel 2.11, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2009 verboden is om zonder voorafgaande melding aan het college, de weg of weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

- dat op grond van artikel 2.11, lid 4 van de APV het college het gebruik kan verbieden indien dat schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan, of een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, dan wel in strijd komt met de redelijke eisen van welstand;

- dat het gewenst is, om met het oog hierop, nadere regels te stellen voor het plaatsen van containers, big bags en steigers; Gelet op artikel 2.11, lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2009; Besluit Vast te stellen de volgende nadere regels containers, big bags en steigers

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Er moet minimaal een vrije doorgang op de openbare weg gewaarborgd zijn van 3,5 meter voor de hulpdiensten en van 1,5 meter voor voetgangers.

2. Het is niet toegestaan om containers of big bags te plaatsen op brandkranen.

3. Containers, big bags of steigers mogen niet op een invalidenparkeerplaats en op de op- en afritten in de trottoirbanden voor minder valide mensen worden geplaatst.

4. Eventuele op het terrein aanwezige bomen moeten met inbegrip van de aanwezige boomkransen en boomspiegels in stand worden gehouden, waarbij de huidige milieucondities, zoals voldoende toetreding van hemelwater, moeten worden gehandhaafd.

5. Indien een container, big bag of steiger niet op een goede wijze is geplaatst of de plaatsing gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan, moet deze  op 1e aanzegging van politie of van de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Vlaardingen worden verplaatst of weggehaald.

6. Indien na 1e aanzegging van politie of de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Vlaardingen de container, big bag of steiger niet is verplaatst of weggehaald, kan het college bestuursdwang toepassen.

7. De locatie dient te worden ingenomen zoals is aangegeven op het meldingsformulier.

8. De locatie dient aanvaard te worden in de staat waarin deze verkeert op het moment van ingebruikname.

Artikel 2 Containers en big bags

1. Containers en big bags moeten minimaal 5 meter uit de hoek van de straat geplaatst worden.

2. Containers en big bags moeten worden voorzien van de naam van het bedrijf dat de container of big bag verhuurt, en het telefoonnummer.

3. Containers en big bags moeten voorzien zijn van stroken reflecterend materiaal.

4. Open containers en big bags met bouw en puinafval dienen na werktijd afgedekt te worden.

5. In het centrum van de gemeente Vlaardingen, zoals aangegeven op de bij deze nadere regels behorende kaart,moeten open containers en big bags met bouw en puinafval verwijderd zijn van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur.

Artikel 3 Steigers

1. Een steiger moet voldoende zichtbaar zijn.

2. Een steiger moet op een goede wijze bevestigd zijn.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Degene die de container, big bag of steiger plaatst of laat plaatsen is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan personen en/of materialen veroorzaakt door de container, big bag en/of steiger.

2. Herstel van alle schade toegebracht aan bestratingen, betegelingen, rioleringen, groenvoorzieningen, kabels en leidingen ten gevolge van de plaatsing, geschiedt door de gemeente op rekening van de degene die de container, big bag of steiger heeft geplaatst of laat plaatsen.

3. De gemeente Vlaardingen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid als voorbijgangers of omwonenden door het in gebruik nemen van de openbare weg letsel oplopen of als er daardoor schade wordt toegebracht aan derden.

4. Degene die de container, big bag of steiger plaatst of heeft laten plaatsen vrijwaart de gemeente Vlaardingen tegen aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke schade.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels containers, big bags en steigers

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011. De secretaris,      De burgemeester,
Ir. C. Kruyt              mr. T.P.J. Bruinsma