Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder c, van de Marktverordening Vlaardingen 2006;

gelet op artikel 7, lid 1, onder d, van de Marktverordening Vlaardingen 2006;

gelet op artikel 4: 81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het voor de orde op de warenmarkt van belang is te bepalen welke voorwaarden worden gesteld aan markavans en verkoopwagens

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

Beleidsregel “Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten” en de daarbij behorende toelichting

 

Artikel 1 Definities

Onder “markavan” wordt verstaan: een aanhangwagen waarvan de zijkanten kunnen worden opengeklapt.

Onder “verkoopwagen” wordt verstaan: een wagen met een caravanachtige opbouw, met of zonder vaste motorwagen.

Artikel 2 Aanvraag

De houder van een vaste standplaatsvergunning kan schriftelijk een aanvraag indienen bij het college voor het gebruik van een markavan of een verkoopwagen op zijn standplaats.

Artikel 3 Voorwaarden markavan

Het college staat het gebruik van een markavan toe indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. een markavan moet inpasbaar zijn in de kramenrij;

b. een markavan mag niet frontgericht op de kopse kant van een kramenrij worden geplaatst;

c. een markavan moet passen binnen de afmetingen van een standplaatsunit;

d. een standplaatsunit heeft een frontbreedte van 4, 8 of 12 meter en heeft afhankelijk van de plaats op de markt een diepte van minimaal 4 meter;

e. uitgeklapte luifels, dissels en andere uitsteeksels moeten binnen de afmetingen van een standplaatsunit vallen;

f. de luifel van een markavan mag niet groter zijn dan de standaardkap van een marktkraam;

g. de stahoogte onder de luifel van een markavan moet minimaal gelijk zijn aan de stahoogte onder de kap van een marktkraam;

h. het opstellen, plaatsen, verplaatsen van een markavan dient in overleg met de marktbeheerder te geschieden dit in verband met de orde op de markt met name tijdens het opbouwen en afbreken van de markt. 

Artikel 4 Voorwaarden verkoopwagen

Het college staat het gebruik van een verkoopwagen toe indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. een verkoopwagen kan slechts worden toegelaten op daartoe door het college aangewezen verkoopwagenstandplaatsen;

b. de verkoopwagenstandplaatsen zijn door het college aangewezen in het Inrichtingsbesluit warenmarkt op woensdag, donderdag en zaterdagmarkt;

c. een verkoopwagen moet binnen de aangegeven grootte van de verkoopwagenstandplaats blijven, zoals deze is bepaald in het Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag, donderdag en zaterdag;

d. de stahoogte onder de luifel van een verkoopwagen moet minimaal gelijk zijn aan de stahoogte onder de kap van een marktkraam;

e. een verkoopwagen mag niet frontgericht op de kopse kant van een kramenrij worden geplaatst;

f. indien voor het gebruik van verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties in een verkoopwagen een ontheffing is verleend op grond van artikel 25 van de Marktverordening Vlaardingen;

g. het opstellen, plaatsen, verplaatsen van een verkoopwagen dient in overleg met de marktbeheerder te geschieden dit in verband met de orde op de markt met name tijdens het opbouwen en afbreken van de markt. 

Artikel 5 Dagplaats

De marktbeheerder beslist op verzoek van degene aan wie een dagplaats ter beschikking wordt gesteld of de dagplaatshouder gebruik kan maken van een markavan of een verkoopwagen op de aan hem ter beschikking gestelde dagplaats volgens de in deze beleidsregels opgenomen voorwaarden.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Op de woensdagmarkt staat een markavan (verkoop stroopwafels) op de kopse kant van de kramenrij. Na inwerkingtreding van deze beleidsregels mag deze markavan op die plaats blijven staan.

Artikel 7

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2008.
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,                            de burgemeester,
 
 
          
R. Jeltema                               mr. T.P.J. Bruinsma
 

Nota-toelichting Toelichting op de Beleidsregel “Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten”

Artikel 1

Een markavan lijkt veel op een marktkraam. Is in feite een rijdende marktkraam. De marktkoopman staat achter zijn markavan (op straat). Bij een verkoopwagen staat een marktkoopman in de wagen.

 

Artikel 2

Bij de aanvraag dienen voldoende gegevens te worden overlegd om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Ook aanvragen tot vervanging dienen te worden beoordeeld en getoetst aan de nieuwe beleidsregels.

Indien een nieuwe marktkoopman een standplaats wil innemen op de Vlaardingse markt met een verkoopwagen, wordt hij ingeschreven als meeloper. Indien er een verkoopwagenplaats vrij is, kan de meeloper met verkoopwagen staan.  

 

Artikel 3

Onder f is bepaald dat een luifel van een markavan niet groter mag zijn dan de standaardkap van een marktkraam. Met standaardkap wordt uitdrukkelijk niet bedoeld de verlengde kap van de marktkraam, die afhankelijk van het seizoen, de kramenrij of de situatie wordt gebruikt.

 

Artikel 5

Een dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de bepalingen van de Marktverordening Vlaardingen 2006. Indien een dagplaatshouder gebruik wenst te maken van een markavan of een verkoopwagen dient de marktbeheerder te beslissen of dit op die plaats mogelijk is met inachtneming van de beleidsregels.

 

Artikel 6

Op de woensdagmarkt staat de stroopwafelkraam op de kopse kant van de kramenrij. Volgens de beleidsregels is dit niet meer mogelijk. Voor deze markavan is een overgangsbepaling van kracht. Deze markavan mag blijven staan totdat de marktkoopman zijn standplaats niet meer inneemt.