Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2016
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

overwegende:

dat in de zomerperiode 2016 gedurende een aantal weken geen quorum aanwezig zal zijn bij de vergaderingen van het college en dat het wenselijk is de uitoefening van bepaalde collegebevoegdheden in die periode te continueren;

gelet op artikel 168 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • I.

  verleent mandaat en machtiging aan de hierna te noemen leden van het college om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen waarbij uitstel van de besluitvorming tot een volgende collegevergadering onwenselijk is en waarbij aan besluitvorming namens het college geen overwegende bezwaren zijn verbonden, en wel:

  • 1.

   aan burgemeester A.B. Blase en wethouder A.J. Hoekstra in de periode 19 juli 2016 t/m zondag 7 augustus 2016;

  • 2.

   aan burgemeester A.B. Blase en wethouders R. de Vries en R. van Harten in de periode 8 augustus 2016 t/m zondag 14 augustus 2016;

  waarbij het college opdracht verleent dat het zo spoedig mogelijk na 14 augustus 2016 op de hoogte wordt gesteld van de besluiten die op basis van voorgaande machtiging zijn genomen en bepaalt dat die besluiten in de collegevergadering van 23 augustus 2016 zullen worden bekrachtigd;

 • II.

  bepaalt dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2016.
de secretaris, de burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen A.B. Blase