Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen,

overwegende:

 • -

  dat de burgemeester op grond van artikel 2.91 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen bevoegd is een wijkverbod op te leggen;

 • -

  dat op 4 augustus 2014 de Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen is vastgesteld;

 • -

  dat het van belang is om direct op te kunnen treden bij de in artikel 6 van de beleidsregel genoemde strafbare feiten en openbare orde verstorende gedragingen;

 • -

  dat daartoe mandaat van deze bevoegdheid noodzakelijk is;

gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 291 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en de Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen;

besluit:

 • I. aan de politiechef regionale eenheid Rotterdam mandaat te verlenen om namens de burgemeester een wijkverbod op te leggen als bedoeld in artikel 2.91 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen;

 • II. te bepalen dat genoemde politiechef bevoegd is ondermandaat te verlenen aan:

  • a.

   de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van het Besluit algemene rechtspositie politie om een waarschuwing te geven en een wijkverbod voor de duur van 3 dagen op te leggen;

  • b.

   de hulpofficieren van justitie van de regionale eenheid Rotterdam om een wijkverbod voor de duur van 14 en 30 dagen en een wijkverbod tijdens een evenement op te leggen;

 • III. te bepalen dat ieder krachtens (onder)mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het is genomen namens de burgemeester van Vlaardingen;

 • IV. te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen”.

 • V. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Ondertekening

Vlaardingen, 4 augustus 2014,
De burgemeester van Vlaardingen,
B.A. Blase
Hiermee verklaart ondergetekende, de politiechef van de regionale eenheid Rotterdam, in te stemmen met het aan hem verleende mandaat.
Rotterdam, 7 augustus 2014,
De politiechef van de regionale eenheid Rotterdam,
drs. F. Paauw