Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels omtrent het verkopen en afleveren van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels omtrent het verkopen en afleveren van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

 

Gelet op artikel 26.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2005;

 

Overwegende dat het in het belang van de openbare orde en in het belang van het voorkomen of

beperken van overlast wenselijk is nadere regels te stellen;

 

Besluit:

Artikel I

Vast te stellen de volgende nadere regels met betrekking tot het verkopen en afleveren van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen: A. Het maximumstelsel voor te verlenen vergunningen wordt vastgesteld op vijf aflever- of verkooppunten binnen de gemeente

B. Nieuwe aflever- of verkooppunten worden alleen toegestaan op bedrijventerreinen, met een maximum van één verkooppunt per bedrijventerrein.

C. Een vergunning wordt geweigerd indien: 1. het aflever- of verkooppunt zich binnen een afstand van 100 meter van een ziekenhuis of verzorgingsinstelling of daarmee gelijk te stellen instelling bevindt

2. het aflever- of verkooppunt zich binnen een afstand van 100 meter van een dierenasiel of van de praktijk van een dierenarts bevindt;

Artikel II

In te trekken het besluit ‘invoeren van een vergunningplicht voor verkooppunten van vuurwerk en het reguleren van het aantal vuurwerkverkooppunten in de gemeente Vlaardingen” van 25 september 2001;

Artikel III

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van publicatie ervan in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Vlaardingen, 25 oktober 2005
 
Het College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
de secretaris,                                   de burgemeester,
 
mr. ing. J. Brinkman                       mr. T.P.J. Bruinsma