Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, het Bouwbesluit 2012, de Wet veiligheidsregio’s, de Brandbeveiligingsverordening Vlaardingen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

I.

Aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mandaat te verlenen tot uitoefening in zijn naam van de volgende bevoegdheden:

 • 1.

  beslissen op een enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gevallen, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht;

 • 2.

  toezenden of uitreiken van een bewijs van ontvangst van een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.20 Bouwbesluit 2012;

 • 3.

  opleggen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.21 Bouwbesluit 2012;

 • 4.

  wijzigen van de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 1.21 op grond van artikel 1.22 Bouwbesluit 2012;

 • 5.

  besluiten tot het doen uitgaan van een voornemen tot toepassing bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom in verband met het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk zonder of in afwijking van een daarvoor verleende omgevingsvergunning of in verband met strijdigheid met het Bouwbesluit 2012;

 • 6.

  beslissen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening.

II.

Te bepalen dat de gemandateerde bevoegd is ondermandaat te verlenen tot uitoefening van de in artikel I genoemde bevoegdheden aan het hoofd Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

III.

Aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mandaat te verlenen om op grond van artikel 5.10, derde lid Wabo en artikel 61, derde lid Wet veiligheidsregio’s toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5:11 Awb, die zullen zijn belast met het toezicht op de naleving van:

 • a.

  Het bepaalde bij of krachtens de Wabo en de hoofdstukken I tot en met III van de Woningwet, waaronder het Bouwbesluit 2012;

 • b.

  Het bepaalde bij of krachtens artikel 3, tweede en derde lid van de Wet veiligheidsregio’s;

voor zover het brandveilig gebruik betreft.

IV.

Te bepalen dat onder uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel I tevens wordt verstaan:

 • -

  het verrichten van alle nodige voorbereidingshandelingen. Hieronder wordt ook verstaan het opstellen van een ontwerpbesluit voor wat betreft de activiteit brandveilig gebruik bij een meervoudige aanvraag;

 • -

  het voeren van correspondentie;

 • -

  het verstrekken van informatie.

V.

Te bepalen dat van het in artikel I genoemde mandaat geen gebruik mag worden gemaakt indien:

 • -

  er zienswijzen tegen het ontwerp besluit van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel I, onder 1, zijn ingediend;

 • -

  de aanvraag van de in artikel I, onder 1 genoemde omgevingsvergunning tegelijkertijd met een aanvraag of aanvragen om omgevingsvergunning voor andere activiteiten voor hetzelfde bouwwerk wordt ingediend, en op deze aanvragen één besluit wordt genomen (meervoudige aanvraag).

VI.

Te bepalen dat ieder krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het is genomen namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

VII.

In te trekken het “Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2008”.

VIII.

Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013”.

IX.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Ondertekening

Vlaardingen,
het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma
Hierbij verklaart ondergetekende, de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, in te stemmen met het aan hem verleende mandaat.
Algemeen directeur van de Veiligheidsregio,
Mr. Drs. A. Littooij