Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
MACHTIGINGSBESLUIT VEILIG THUIS RIJNMOND
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT VEILIG THUIS RIJNMOND

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig Thuis Rijnmond’ als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning te machtigen zorgmeldingen van de politie af te handelen via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

 • 2.

  De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 3.

  Op de verwerking van persoonsgegevens door gemachtigde is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (NEN/ISO 27001 en NEN/ISO 27002) van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De machtiging wordt geacht te gelden als bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Machtigingsbesluit Veilig Thuis Rijnmond’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase