Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Nadere regels en beleidsregel ten behoeve van welzijnssubsidies tot € 15.000
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregel ten behoeve van welzijnssubsidies tot € 15.000

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 nadere regels vast te stellen voor welzijnssubsidies tot

€ 15.000; overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 4: 81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van welzijnssubsidies tot

€ 15.000; overwegende dat artikel 2 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels; gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2011;

BESLUIT de volgende Nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder subsidie verstaan: incidentele subsidies tot

€ 15.000 voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van zorg, sport, jeugd, onderwijs of cultuur.  

Artikel 2 Subsidiecriteria en weigeringsgronden

1. De subsidie wordt geweigerd indien sprake is van één van de weigeringsgronden zoals neergelegd in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2011. 2. Er wordt, met inachtneming van het eerste en tweede lid, slechts subsidie verleend voor activiteiten die:

- gericht zijn op een of meer van de volgende aandachtsgebieden: ontspanning,   recreatie, educatie, ontplooiing, participatie, integratie, emancipatie, gezondheid en sociale samenhang;

- een belangrijke meerwaarde hebben voor de Vlaardingse samenleving;

- een bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van zorg, sport, jeugd, onderwijs en/of cultuur.

Artikel 3 De subsidieaanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht. Het college kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

Artikel 4 De subsidieaanvraag

1. Een subsidieaanvraag kan worden gedaan voor 1 november in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 2. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van een aanvraagformulier. 3. Bij de subsidieaanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt gevraagd;

b. een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

c. een beschrijving van het beoogde maatschappelijke doel van de activiteiten.

 

Artikel 5 Beslistermijn

Het college beslist op aanvragen die voor 1 november zijn ontvangen voor 31 december  van dat zelfde jaar.   

Artikel 6 Subsidieplafond

1. De hoogte van het bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan welzijnssubsidies tot € 15.000 bedraagt € 60.000.

2. De subsidieaanvragen die binnen de in het eerste lid van artikel 4 genoemde aanvraagtermijn zijn ontvangen worden met elkaar vergeleken teneinde de aanvragen, naast de toetsing aan de in artikel 2 genoemde criteria, ook in relatie tot elkaar te kunnen beoordelen. Indien na berekening van het totale bedrag waarop de aanvragers aanspraak kunnen maken, het subsidieplafond wordt overschreden, worden slechts de aanvragen gehonoreerd die het meest bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zodat  het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 7 Verantwoording

Voor de verantwoording van de subsidiegelden is artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 van toepassing. 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 15 september 2013. 

Artikel 9 Uitzonderingsbepaling

Deze nadere regels en beleidsregel zijn niet van toepassing op aanvragen voor subsidie van activiteiten waarvoor in de gemeentebegroting apart middelen beschikbaar zijn gesteld.  

Artikel 10 Overgangsbepaling

Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op subsidiejaar 2013 zijn deze regels niet van toepassing.  

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels en beleidsregels ten behoeve van welzijnssubsidies tot € 15.000’. 

Ondertekening

Aldus op 3 september  2013  vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,    De burgemeester,   Ir. C. Kruyt    Mr. T.P.J. Bruinsma