Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
MACHTIGINGSBESLUIT STICHTING MINTERS
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT STICHTING MINTERS

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1.

    De directeur/bestuurder van de stichting Minters, Dienstverleners in Welzijn, te machtigen tot het verrichten van voorbereidingshandelingen tot het nemen van een besluit op basis van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

  • 2.

    De directeur/bestuur van de stichting Minters, Dienstverleners in Welzijn met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid, toestemming te verlenen, machtiging te verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid vallende sociale wijkteammedewerkers.

  • 3.

    De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Machtigingsbesluit Stichting Minters’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase