Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef onder h van de Gemeentewet;

gelet op artikel 4: 81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ter verduidelijking van de bevoegdheid omtrent het tijdelijk verplaatsen van de warenmarkten;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

Beleidsregel “Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten” en de daarbij behorende toelichting

 

Artikel 1

Op grond van bijzondere omstandigheden dan wel dringende redenen kan het college, in afwijking van artikel 1 en artikel 2 van het Instellingsbesluit warenmarkten bepalen dat de warenmarkt tijdelijk zal plaatsvinden op:

a. een andere dag en/of

b. een andere tijd en/of

c. een andere plaats. 

Artikel 2

1. Als “bijzondere omstandigheid” in de zin van artikel 1, wordt in ieder geval aangemerkt:

a. het verplaatsen van de woensdagmarkt van het Veerplein naar het Schoutplein en omgeving ten behoeve van het houden van maximaal 8 evenementen op het Veerplein per kalenderjaar;

b. het verplaatsen van de zaterdagmarkt van het Veerplein naar het Schoutplein ten behoeve van het houden van maximaal 8 evenementen op het Veerplein per kalenderjaar.

2. Van de verplaatsingsbevoegdheid wordt alleen gebruik gemaakt indien het evenement het Veerplein zodanig vult, dat geen ruimte is voor het houden van de warenmarkt.

3. Marktkooplieden worden minimaal 14 dagen voorafgaand aan de dag van verplaatsing hiervan in kennis gesteld. 

Artikel 3

Indien de in artikel 1 van het Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen bedoelde marktdag samenvalt met één van de in artikel 2, eerste lid, onder b juncto artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet genoemde dagen, vindt de markt tijdelijk plaats op een andere dag, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. het verzetten van de markt vindt slechts plaats naar de dag voorafgaand aan de oorspronkelijke marktdag.

b. het verzetten van de markt vindt slechts plaats indien minimaal tien vergunninghouders zich schriftelijk hebben aangemeld bij de marktbeheerder om een standplaats in te nemen op de verzette marktdag;

c. de schriftelijke aanmelding dient door de marktbeheerder te zijn ontvangen uiterlijk twee weken vóór de datum van de verzette marktdag;

d. indien een afwijkende eerdere aanmeldingstermijn geldt, ontvangen de vergunninghouders hierover bericht;

e. op de verzette marktdag kan de vergunninghouder een andere standplaats toegewezen krijgen dan zijn oorspronkelijke vaste standplaats;

f. het is de vergunninghouder toegestaan om op de verzette markt een vervanger aan te wijzen, die de houder van de vaste standplaatsvergunning tijdelijk vervangt. Hij hoeft hiervoor geen vervangingsvergunning te vragen op grond van artikel 19, vierde lid, van de Marktverordening 2006. 

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2008. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester,
R. Jeltema mr. T.P.J. Bruinsma