Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
MACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam te machtigen tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet.

 • 2.

  De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam te machtigen om de notificaties jeugdbescherming en jeugdreclassering via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening te ontvangen namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

 • 3.

  De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 4.

  Op de verwerking van persoonsgegevens door gemachtigde is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (NEN/ISO 27001 en NEN/ISO 27002) van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De machtiging wordt geacht te gelden als bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

   

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Machtigingsbesluit Jeugdbeschermingsplein’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase