Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Instellingsbesluit voor de Adviesraad TBV
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit voor de Adviesraad TBV

Het college van de gemeente Vlaardingen; Gelet op artikel 84 van de gemeentewet Overwegende dat

- TBV voor de gemeente de Wet sociale werkvoorziening uitvoert en volwaardige arbeidsplaatsen levert onder aangepaste omstandigheden aan werknemers die niet (meer) of nog niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen;

- TBV werkervaringsplaatsen biedt aan cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werk (SZW) van de gemeente Vlaardingen;

- voornoemde taken met zich meebrengen dat TBV moet zorgen voor voldoende opdrachten van afnemers van de door TBV te leveren producten, diensten en personen;

- TBV zodoende als onderdeel van de afdeling SZW op bedrijfsmatige wijze naar de

-commerciële- markt toe functioneert zonder daarbij schade te doen aan de verantwoordelijkheid van het goed besteden van de publieke middelen;

- het management van TBV, bestaande uit het afdelingshoofd Sociale Zaken en Werk en de sectiehoofden van beide TBV secties, behoefte heeft aan een klankbord en contacten, samengesteld uit personen van buiten de gemeentelijke organisatie en met voor TBV relevante kennis en ervaring; besluit vast te stellen het volgende Instellingsbesluit voor de ‘Adviesraad TBV’.

Artikel 1 De adviesraad TBV

1. Er is een commissie genaamd de Adviesraad TBV die het college en het management van TBV adviseert over de activiteiten van TBV.

2. De Adviesraad TBV richt zich bij het uitoefenen van haar taken op het belang van TBV en verliest daarbij het belang van de gemeente niet uit het oog. 

 

Artikel 2 Taak

1. De Adviesraad TBV adviseert het management van TBV in ieder geval over:

a. de begroting;

b. het (meerjaren)beleidsplan;

c. het aangaan van investeringen boven € 50.000,- voor zover deze investeringen niet zijn opgenomen, vastgesteld en goedgekeurd in de begroting.

a. het beleid en de algemene gang van zaken rond de bedrijfsmatige activiteiten van TBV;

b. overige zaken die met een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering van TBV samenhangen.

2. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

3. Het afdelingshoofd van de afdeling SZW geeft, gevraagd en ongevraagd, tijdig de gegevens die de Adviesraad TBV voor de uitoefening van haar taak nodig heeft.

 

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

1. De Adviesraad TBV bestaat uit 3 leden.

2. Eén van deze drie leden is afkomstig uit het veld van financiële dienstverlening, één uit het veld van maatschappelijke dienstverlening en één uit het bedrijfsleven.

3. De leden van de Adviesraad TBV dienen met elkaar te beschikken over de deskundigheid en vaardigheid op het werkterrein van TBV om het management adequaat te adviseren.

4. Een lid van de Adviesraad TBV kan niet tevens zijn:

a. lid van het college van burgemeester en wethouders;

b. lid van de raad;

c. ambtenaar, werkzaam bij de gemeente Vlaardingen.

 

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

1. Het college benoemt de leden voor een periode van vier jaar.

2. In elke periode van vier jaar treden beurtelings leden af volgens een door hen opgesteld rooster van aftreden.

3. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

4. Een eventuele tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

5. Het college kan de leden tussentijds ontslaan. Tussentijds ontslag wordt in ieder geval verleend in de volgende gevallen:

a. als een zittend lid meer dan de helft van de vergaderingen per jaar verzuimt;

b. als een lid niet onafhankelijk blijkt te zijn.

6. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de adviesraad, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 

Artikel 5 Voorzitter

De adviesraad benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

Artikel 6 Werkwijze

1. De adviesraad komt één keer per kwartaal bijeen.

2. De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van punten die behandeld zullen worden. De agenda en stukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. 

3. De adviesraad vergadert als tenminste twee derde van de leden aanwezig is, onder wie de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. 

4. De adviesraad vergadert en adviseert in het openbaar.

5. De adviesraad kan besluiten een vergadering of advies een besloten/vertrouwelijk karakter te geven.

 

Artikel 7 Vergoeding

1. De leden van de adviesraad ontvangen een algemene onkostenvergoeding.

2. De hoogte van de onkostenvergoeding wordt vastgesteld door het college.

 

Artikel 8 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de voorzitter van de adviesraad. 

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuw intrekkingsbesluit

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

2. Op dat moment wordt het instellingsbesluit voor de “Raad van advies college en directeur TBV” van 27 januari 2009 ingetrokken.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Adviesraad TBV. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 18 december 2012,
de secretaris     de burgemeester  Ir. C. Kruyt     Mr. T.P.J. Bruinsma