Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleid Moe-landers
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid Moe-landers

Nota van het afdelingshoofd Stads Ontwikkeling en Toezicht (SOT)

 

Stand van zaken Moe-landers 1 februari 2009

Artikel 1 Inleiding

In de vergadering van B&W d.d. 15 juli jl 2008 is de notitie “Moe-landers”(Midden en Oost Europeanen), waarin de stand van zaken tot en met juni 2008 is weergegeven, geaccordeerd. In dit B&W besluit zijn de volgende beslissingen genomen: 1. In overleg treden met de corporaties om 30 woningen extra ter beschikking te stellen aan Moe- landers, waaronder 10 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat. Na een half jaar bekijken of het aanbod voldoende is ten opzichte van de vraag. Hierin de regionale afspraken

2. Een convenant opstellen tussen corporaties, de gemeente, uitzendbureaus/de brancheorganisaties en werkgevers. Hierin naast huisvesting, zaken regelen als arbeidsvoorwaarden, Cao-regelingen, integratie en dergelijke;

3. In samenwerking met Rotterdam/Schiedam een gezamenlijk handhavingprotocol en integratiebeleid opstellen.

Aan de uitwerking van deze besluiten en de registratie van Moe-landers is de afgelopen maanden gewerkt. Deze notitie heeft tot doel inzicht te geven in de stand van zaken van de ontwikkelingen op het gebied van de Moe-landers de afgelopen periode.

Artikel 2 Beleid Moe-landers

Er zal altijd een groep Moe-landers in Vlaardingen verblijven, zolang er voor deze groep een economisch voordeel vanuit werk valt te halen. Ook de Nederlandse economie vaart hier wel bij. Deze groep zal toe of afnemen, afhankelijk van het economische klimaat en de welvaart in hun thuisland. Het aantal Polen zal op den duur minder worden en er zullen meer Bulgaren en Roemenen komen. Een klein gedeelte zal zich hier uiteindelijk permanent vestigen.

 

Ter voorkoming van sociale wantoestanden, onveilige woonomstandigheden e.d. is goede basisregistratie een must (zie hoofdstuk 3). Niet alle Moe-landers die hier werken/wonen zullen in kaart gebracht kunnen worden. Het betreft vooral ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) en werknemers die korter dan 4 maanden verblijven.

Artikel 3 Aantal Moe-landers in Vlaardingen en betrouwbaarheid gegevens

Het aantal Moe-landers in Vlaardingen wordt nu geschat op circa 1300-1600 (in juni 2008 werd het aantal op 1.000- 1.200 geschat). Het exacte aantal is moeilijk in te schatten. Dit komt o.a. door het feit dat een aantal Moe-landers hier maar kort verblijven, illegaal wonen of zich niet inschrijven in het GBA. Een Moe-lander hoeft zich bij een verblijf korter dan 4 maanden niet in te schrijven in het GBA.

Artikel 3.1 Gegevens uit het GBA

Per 30 juni 2008 zijn er 329 mensen uit de Moe-landen ingeschreven in Vlaardingen. Meer dan de helft hiervan (175) is van Poolse afkomst. Andere hoog scorende Moe-landers zijn Bulgaren (68), Roemenen (28), Hongaren (22) en Tsjechoslowaken (17). Van de Moe-landers heeft 17 % een inschrijvingsduur van korter dan een jaar en 48 % een inschrijvingsduur tussen de een en vijf jaar.

Bijna driekwart van de Moe-landers woont in het Centrum, Westwijk en Babberspolder Oost.

Artikel 3.2 Verbetering registratie

Registratie van Moe-landers is allereerst noodzakelijk vanuit veiligheid. Voorkomen dient te worden dat bij bv. brand niet bekend is wie er in een huis wonen. Daarnaast zal het inwonersaantal van Vlaardingen toenemen met de hieraan gekoppelde rijksbijdrage en gemeentelijke belastingen.

Anderzijds kunnen de Moe-landers dan ook gebruik maken van sociale voorzieningen en aanspraak maken op reguliere huisvesting. Vlaardingen is net als Schiedam en Rotterdam een voorstander van registratie in het GBA.

 

Om meer grip te krijgen op hoeveel Moe-landers in Vlaardingen verblijven, zijn een aantal acties uitgezet. Het betreft:

- bevorderen inschrijving in GBA; - uitwisseling gegevens met de woningcorporaties; - uitwisseling gegevens met de uitzendbureaus.

Ontwikkelen met betrekking tot GBA.

De belastingdienst Rotterdam geeft nieuwe sofinummers (voor deze groep zijn er geen burgerservice nummers) af. De Belastingdienst verstrekt op verzoek van de gemeente de adresgegevens van buitenlandse werknemers, die een sofinummer bij gemeenten of de belasting aanvragen. Cliënten melden tevens in welke plaats zij (gaan) wonen. Sinds kort levert de belastingdienst deze gegevens aan bij Burgerzaken. De lijst kan vervolgens gescreend worden op niet in het GBA ingeschreven personen en aantal, dat op 1 adres wonen (overbewoning).

 

Uitwisseling met de corporaties

De Vlaardingse corporaties krijgen een aansluiting op het Webportal, hiermede kunnen heen en weer gegevens gecontroleerd worden met betrekking tot huurders (al dan niet ingeschreven in GBA, overbewoning etc.). Er is inmiddels door het college bescherming persoonsgegevens (CBP) toestemming verleend. Een convenant tussen gemeente en de woningbouw corporaties is 11 maart jl. ondertekend.

 

Uitwisseling met uitzendbureaus

Met de uitzendbureaus Stipt, Conact, Tradiro is de principe afspraak gemaakt dat zij hun Moe-landers aan het GBA melden. Het betreft Moe-landers die langer dan 4 maanden in Vlaardingen verblijven (of meer dan 4 maanden binnen een termijn van 6 maanden).

 

Conclusie 1: door middel van de bovengenoemde maatregelen wordt inschrijving in het GBA bevorderd en is er beter zicht op het aantal Moe-landers in Vlaardingen. De groep ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) en werknemers die minder dan 4 maanden in Vlaardingen verblijven, zijn moeilijk in beeld te brengen.

Artikel 4 Huisvesting Moe-landers

 

Corporatie woningen

Conform het B&W besluit van 15 juli jl. zijn er 30 extra woningen aan Moe-landers verhuurd door Waterweg Wonen. Het betreft10 woningen aan de S. Esmijerstraat (verhuurd aan het uitzendbureau Conact) en 20 woningen extra aan Tradiro en Stipt in de Babberspolder Oost. In totaal zijn er nu 80 tijdelijke woningen door Waterweg Wonen (Wawo) verhuurd aan uitzendbureaus voor Moe-landers. De woningbouwcorporatie Samenwerking zal binnenkort ook een aantal woningen beschikbaar stellen.

 

Particuliere verhuur

Vlaardingen kent een gering aantal particuliere woningen, die verhuurd worden:

 

i19474i5046e36c-bf4a-4c2c-9e9b-077760e4d349.jpg

 

Hoeveel van deze woningen aan Moe-landers verhuurd worden is onbekend. De Chinese Flat aan de Dirk de Derdelaan wordt verhuurd aan Polen (circa 65 appartementen).

Aangezien er niet tot nauwelijks klachten zijn vanuit de Vlaardingse samenleving, zal er naar verwachting weinig worden verhuurd aan Moe-landers.

 

Koopwoningen

Er zijn in Vlaardingen circa 12.000 koopwoningen waarvan de eigenaar bewoner is. In deze categorie komt het relatief zeldzaam voor dat hier Moe-landers in wonen. Er is wel een lichte tendens waarneembaar dat woningen worden gekocht en onderverhuurd aan Moe-landers. Recentelijk zijn er panden gekocht aan de Spoorsingel, Bleekstraat. Liesveld, Nassaulaan en de Hoogstraat. Een aantal Vlaardingse makelaars signaleert deze trend echter nog niet, wel heeft een aantal Vlaardingse makelaars het vermoeden dat bedrijven een woning opkopen voor dit doel.

 

Conclusie 2:Er is op dit moment voldoende goede woonruimte voor Moe-landers, er is niet tot nauwelijks sprake van overbewoning en of onveilige woontoestanden.

Artikel 5 Sociale aspecten Moe-landers

Goede kwaliteit woningen voor redelijke prijs Het verhuren van goede woningen voor een redelijke prijs aan Moe-landers voorkomt slechte omstandigheden en sociale uitbuiting. Verhuur van corporatiewoningen aan Moe-landers gaat onder een aantal voorwaarden: max. een huurprijs van € 65 p/p per week, dit is inclusief gas water, licht en stoffering. Op een 4 kamer appartement worden max. 3 personen en op een 3 kamerappartement max. 2 personen gehuisvest.   De tijdelijke verhuur van woningen aan Moe-landers in onze gemeente wordt gezien als voorbeeld hoe het in den lande zou kunnen. Andere gemeenten in de regio proberen hierover ook afspraken te maken met hun woningbouwcorporaties.   Inburgering Het “Beleidsplan Inburgering 2008-2011” is op 23 september 2008 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met de Wet inburgering zijn in principe alle ingezetenen in de leeftijdscategorie 18-65 jaar, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben inburgeringspichtig geworden. Dit geldt echter niet voor personen die onderdaan zijn van een EU/EER lidstaat of die hiermee gelijk gesteld zijn. De groep kan echter wel een inburgeringsaanbod worden gedaan.   Voor de inburgering van Moe-landers blijft het van belang een onderscheid te maken tussen werknemers die tijdelijk in Vlaardingen zijn en die voor een langere periode hier verblijven en zich vestigen. Voor degenen die voor een korte periode in Vlaardingen aanwezig zijn, zijn met name praktische kennis over Vlaardingen en enkele basisvaardigheden van het Nederlands nuttig. Voor werknemers uit MOE-landen die voor langere periode in Nederland verblijven is het van belang zich breder te verdiepen in de Nederlandse taal en samenleving. In het kader van de Regeling vrijwillige inburgering kunnen gemeenten inburgeringstrajecten aanbieden aan deze doelgroep.   In het kader van inburgering is het van belang om te zoeken naar samenwerkingsvormen met partners uit het veld, bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, uitzendorganisaties en woningbouwcorporaties. De gemeente Vlaardingen heeft met Vele Vlaardingers Een Huis een folder in het Pools ontwikkeld om deze groep bekend te maken met Vlaardingen. Tevens is het bekend dat sommige uitzendorganisaties taallessen aanbieden aan hun personeel uit de Moe-landen. Gezien de onbekendheid met de behoeften van de Moe-landers is het doen van een aanbod prematuur.   Deltaplan inburgering Kern van het deltaplan is dat aan elke inburgeringspichtige een aanbod krijgt . Meer uitgaan van participatie en een taalcoach. Ook wil de afdeling Burgerzaken afspraken maken met werkgevers om deze groep op de werkvloer te laten inburgeren.   In de Vlaardingse inburgeringsagenda staat het volgende: - Moe-landers inburgering op de werkvloer; - werkgevers traceren; - afspraken maken met werkgevers; - folders in het pools opstellen. Meedoen aan de bijeenkomsten van Vele Vlaardingers Een Huis voor Polen. Recent is er voor de tweede keer een bijeenkomst geweest in de Lucaskerk voor Polen. Er waren ongeveer 70 Polen aanwezig. De Vlaardingse folder is eind oktober 2008 geactualiseerd; - inburgeringsaanbod.   Onderwijs kinderen uit Moe-landen Onderwijs is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is de een van de basiselementen om succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren. Alle kinderen in Vlaardingen hebben recht op goed onderwijs. Uit een rondgang langs het onderwijsveld is gebleken dat er ca. 60 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en ca. 10 leerlingen in Primair Onderwijs uit de Moe-landen afkomstig zijn. Ook op dit gebied heeft de gemeente Vlaardingen niet voldoende inzicht in de grootte van deze groep. Belangrijk is gezinnen met kinderen uit de Moe-landen te informeren over het Nederlandse Onderwijssysteem en een expertmeeting te organiseren met het onderwijsveld.   Locale Participatie Ook hier geldt dat er een onderscheid gemaakt dient te worden in Moe-landers die zich langer dan 4 maanden willen vestigen in Vlaardingen en de groep die zich minder dan 4 maanden wil vestigen. In het kader van lokale participatie zal de focus liggen op Moe-landers die zich langer dan 4 maanden zullen vestigen in Vlaardingen. Moe-landers nemen gemiddeld weinig deel aan het verenigingsleven, tevens heeft deze groep weinig andere contacten buiten de eigen groep. Hierdoor ontstaat sociaalisolement, wat ook gepaard gaat met alcohol en drugsgebruik. Dit heeft een aantal malen geleid tot incidenten waar Moe-landers bij betrokken waren. Voor het alcohol -en drugsgebruik is het mogelijk om voorlichting te geven.   Het weinig deelnemen aan het verenigingsleven en weinig contacten buiten de groep heeft vooral te maken met onbekendheid. Vele Vlaardingers Een Huis heeft tweemaal een samenkomst voor Moe-landers georganiseerd. Verder zijn er in Vlaardingen weinig tot geen, op Moe-landers gerichte, initiatieven ontplooit die de lokale participatie van de Moe-landers ten goede komen. De Moe-landers dienen bekend gemaakt te worden met het sociale leven in Vlaardingen, zodat men bekend raakt met de mogelijkheden om deel uit te maken van diverse sociale structuren.    Conclusie 3:Aan verbetering van de sociale aspecten wordt gewerkt, door het bereiken van de werkgevers en het zoeken naar samenwerkingsvormen met partners uit het veld, bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, uitzendorganisaties. Door de afdeling Welzijn zal een onderzoek worden uitgevoerd onder Moe-landers om een gericht welzijnsaanbod te kunnen doen. Daarnaast zal een expertmeeting  met het onderwijsveld worden georganiseerd.

Artikel 6 Het voorkomen van overbewoning, onveilig woonomstandigheden en overlast

Artikel 6.1 Preventie

De instroom van tijdelijke arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een maatschappelijke ontwikkeling die niet terug te draaien is. De meeste arbeidsmigranten wonen hier niet, ze verblijven tijdelijk. Bij hun huisvesting is vooral sprake van kamerverhuur en logies in plaats van wonen. Kamerverhuur is een tussenvorm van ‘wonen’ en ‘logies’. Daarom is het nodig om een en ander goed te reguleren, er voorwaarden aan te verbinden zodat kamerverhuur en huisvesting van (arbeids)migranten goed inpasbaar is in relatie tot het ruimtelijk ordeningsbeleid.

Volgens de definitie van het wonen, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, kunnen geen 4 individuele personen in een woning worden gehuisvest, maar wel een huishouden met een duurzame band. Wanneer 4 tijdelijke arbeidsmigranten die geen gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in het bestemmingsplan, in één woning wonen, is er sprake van strijdig gebruik van de woning. Omdat het wenselijk is dat deze 4 tijdelijke arbeidsmigranten in één woning verblijf mogen hebben, wordt voorgesteld om pas te handhaven bij 5 of meer personen op grond van de bouwverordening en het Gebruiksbesluit.

Op grond van het Gebruiksbesluit is handhaving mogelijk wanneer er 5 of meer individuele personen (bijv. Moe-landers) in eén woning wonen. Er is dan sprake van kamergewijze verhuur.

Op grond van het nieuwe Gebruiksbesluit, dat op 1 november 2008 in werking is getreden, geldt voor een kamergewijze verhuur een gebruiksmeldingsplicht. Met deze melding wordt het bevoegd gezag geïnformeerd over het voorgenomen gebruik van een bouwwerk, zodat besloten kan worden om ter plaatse te controleren of het voorgenomen gebruik feitelijk aan de voorschriften van het besluit voldoet. In bijlage 1 wordt dit nader toegelicht. Melding geschiedt aan Bouw- en Woningtoezicht.

In bijlage 1 wordt dit nader toegelicht.

Daarnaast worden tussen de uitzendbureaus en Waterweg Wonen huurcontracten opgesteld waarin o.a. is opgenomen dat op een 4 kamer appartement max. 3 personen en op een 3 kamer-appartement max. 2 personen worden gehuisvest.

Artikel 6.2 Constatering overlast

Bij het Veermanpand en de S. Esmeijerstraat zijn er geen klachten. In de Babberspolder Oost, zijn er niet of nauwelijks klachten Dirk de 3e flat. Na aanvankelijke overlast bij de Dirk de Derdelaan zijn inmiddels zijn 65 van de 130 appartementen verhuurd aan Moe-landers (via uitzendbureaus). Er is een extra bewoners avond geweest d.d. 7 juli jl. en er heeft een gesprek tussen portefeuillehouder en uitzendbureaus d.d. 30 juli jl. plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal concrete acties: - het nieuwe inrichtingsplan voor de openbare ruimte is vastgesteld en uitgevoerd; - tussen de beheerder van het pand en de uitzendbureaus zijn strikte huisregels opgesteld. Voor het verkeerd plaatsen van afval zal bij overtreding € 20 op het salaris van de veroorzakende bewoner ingehouden worden. (artikel 1). Voor overtreding als geluidsoverlast, alcohol misdragingen, wildplassen is er een boete van € 50.(artikel 2). Indien er voor de tweede keer een overtreding van artikel 2 plaatsvindt of er worden goederen vanaf het balkon gegooid, of er sprake is van zeer overlast gevende dronkenschap of het met opzet vernielen van de inventaris zal er onmiddellijke verwijdering van de veroorzaker uit de woning plaatsvinden (artikel 3). Bij overtreding van artikel 3 zullen bij het niet goed te kunnen achterhalen welke bewoner van de overlastgevende woning de overlast heeft veroorzaakt, alle bewoners door het uitzendbureau uit de woning worden verwijderd. Uiteraard zijn de regels ook in het Pools opgesteld. Het bovenstaande is in een convenant tussen het uitzendbureau Conact en Vreeswijk Vastgoed vastgelegd; - recentelijk heeft de politie 10 keer morgens weer strikt gehandhaafd op overlast van auto’s.

Artikel 6.3 Handhaving

Meldingen van overbewoning worden zowel door de corporaties als gemeente direct opgepakt en aan wantoestanden wordt een einde gemaakt. Er is het afgelopen half jaar door Wawo 2 keer ingegrepen in het kader van illegale onderverhuur aan Moe-landers.

Bij klachten over de tijdelijk verhuurde woningen neemt Wawo contact op met Conact (tolk, toezicht etc. wordt 100% doorbelast aan het uitzendbureau). De wijkagent krijgt de adressen van woningen die verhuurd zijn aan Moe-landers.

 

Voor handhaving bij de Dirk de 3e flat is een aparte afspraak gemaakt met de beheerder (zie constatering overlast 6.2) strakke handhaving is vooralsnog niet nodig. De beheerder grijpt zelf in en er zijn al twee Moe-landers teruggestuurd naar het land van herkomst.

 

Interventieteams

Interventieteams zijn in Rotterdam en Schiedam opgericht vanuit controle naleving van de volgende wetten: GBA, WWb (Wet Werk en Bijstand) , Inburgering Nieuwkomers (WN), Woningwet en Bouwverordening en de aanpak van malafide uitzendbureaus.

Rotterdam en Schiedam hebben in tegenstelling tot Vlaardingen een grote particuliere verhuurmarkt, waardoor ongewenste verhuur (te veel bewoners in een pand, uitbuiting) vaker voorkomt. Deze gemeenten hebben daardoor een specifiek beleid ontwikkeld ter voorkoming hiervan. In Vlaardingen zijn vooralsnog geen interventieteams noodzakelijk. Mocht er een toename van ongewenste verhuur plaatsvinden dan zal een publicatie in de krant te plaatsen dat er streng opgetreden wordt bij illegale onderverhuur aan Moelanders.

 

Rotterdam heeft gezien de grote hoeveelheid (malafide) uitzendbureaus die in deze stad opereren een procedure opgesteld om deze uitzendbureaus aan te pakken. Vlaardingen werkt met 3 uitzendbureaus. De paar kleine uitzendbureaus die daarnaast opereren op de Vlaardingse markt hebben niet meer dan een tiental Moe-landers als werknemer.

Gezien deze intensieve en te overzienbare samenwerking en het feit dat de verhuur van woningen gereguleerd wordt door de corporaties en er behalve bij de Dirk de 3e flat weinig woningen particulier verhuurd worden, is het opstellen van een protocol hoe te handelen bij malafide uitzendbureaus vooralsnog niet nodig.

 

Conclusie 4:er is een lichte toename van verhuur/onderverhuur van percelen aan Moe-landers, maar op dit moment is de situatie goed beheersbaar. Het opzetten van Interventieteams en de aanpak van malafide uitzendbureaus is vooralsnog niet nodig. Er is slechts in geringe mate sprake van overlast.

Door af te zien van handhaving bij bewoning door 4 individuele personen die daarmee worden gelijkgesteld met een huishouden, wordt handhaving mogelijk bij meer dan 4 personen. Op grond van het gebruiksbesluit geldt dan ook een meldingsplicht.

Artikel 7 Landelijke en regionale ontwikkelingen

Artikel 7.1 Landelijk

Landelijk zijn er vier belangrijke ontwikkelingen te melden: - in de nieuwe huisvestingswet zal naar verwachting in de memorie van toelichting een passage over Moe-landers komen (koppeling met huisvesting en of urgentie);

- sinds 30 september is er een aparte Poolstalige website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online. Er is ook een Poolse brochure met informatie over rechten en plichten van werknemers in Nederland;

- het aantal arbeidsmigranten dat uit de MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) naar Nederland zal komen zal minder sterk groeien in 2009. Dat blijkt uit onderzoek dat koepelorganisatie ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) onder zijn leden heeft uitgevoerd. Voor 2009 verwacht ongeveer de helft van de ABU-leden dat het aantal uitzendmigranten gelijk zal blijven of zal afnemen.De ABU heeft in totaal 19 regio’s in kaart gebracht. Van alle 39.350 uitzendmigranten die per jaar door ABU-leden te werk worden gesteld, is de Duin- en Bollenstreek/Aalsmeer (13,5%) de grootste regio. Noord- en Midden-Limburg (12,7%), Oost-Brabant (11,9%) en Zaanstreek/West-Friesland/Kennemerland (11,3%) volgen daarna. De steden met de grootste populatie uitzendmigranten zijn Rotterdam (6,9%), Utrecht (5,1%) en Den Haag (2,7%);

- persbericht 28-11- 2008: Minister Donner heeft besloten dat Roemenen en Bulgaren tot 1 januari 2012 (i.p.v. 1 juli 2009) een werkvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. Donner geeft aan dat door de verslechterde economie de werkloosheid in Nederland toeneemt. Werkgevers die nu nog moeite hebben om voldoende arbeidskrachten te vinden, kunnen straks volgens hem putten uit meer werkzoekenden in Nederland.

Artikel 7.2 Regionaal

De Regio heeft de Moe-landers op haar netvlies. Dit o.a. n.a.v. de evaluatie van de Rotterdamwet, waaruit blijkt dat er vooral in de Rotterdamse aandachtswijken een toename van het aantal Moe-landers is waar te nemen. Ook in andere steden is er sprake van een toename. Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de regio en de gemeenten Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. Vooralsnog wil de regio zelf geen eigen initiatief ontplooien, anders dan informatieve bijeenkomsten beleggen. Wel zal naar verwachting het actieve beleid van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam er toe leiden dat er spreiding van problemen in de regio ontstaat, waardoor ook de andere gemeenten iets zullen willen ondernemen. Er is 15 oktober jl. een regionale bijeenkomst over deze problematiek met regiogemeenten geweest.

Artikel 7.3 Samenwerking Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam

Er is 1 juli 2008 een convenant tussen de drie gemeente gesloten m.b.t. handhaving, realiseren extra huisvestingsmogelijkheden en integratie. Dit convenant is aan ex minister Vogelaar aangeboden. Er is een werkgroep voor de verdere uitwerking van het convenant ingesteld.

Inmiddels zijn er een aantal vergaderingen geweest. Lijsten van uitzendbureaus per gemeente, waarop ook staat aangegeven met welke uitzendbureaus er slechte ervaringen zijn, worden uitgewisseld. Ervaringen en protocollen m.b.t. interventieteams (Schiedam/Rotterdam) zijn uitgewisseld. Er wordt gewerkt aan het gezamenlijk verkrijgen van informatie via de belastingdienst Rotterdam (sofi nummers nieuwe Moe-landers en vestigingsplaats). Er is een concept convenant uitzendbureaus opgesteld. Rotterdam krijgt vermoedelijk onvoldoende draagvlak van betrokken partijen om tot een convenant te komen. Vlaardingen heeft met uitzendbureaus en woningbouwcorporaties overleg gevoerd. Partijen staan hier welwillend tegenover en naar verwachting kan binnenkort een convenant worden ondertekend. In deze convenant staan o.a. zaken als: tijdelijk verhuur woningen aan uitzendbureaus, aantal Moe-landers per woning, inburgering, taallessen, registratie GBA en voorkomen overlast.

Conclusie 5: zowel op landelijk als regionale niveau blijft er aandacht voor Moe-landers.

Artikel 8 Samenvattend

Het beleid zoals ingezet ten aanzien van Moe-landers (zie hoofdstuk 2) werpt haar vruchten af, er wordt gezorgd voor goede huisvesting (voornamelijk door Waterweg Wonen). Gegevens worden uitgewisseld tussen woningbouwcorporaties, uitzendbureaus, belasting en gemeente. Er wordt naar verwachting voor de zomer een convenant gesloten met de uitzendbureaus, waarin o.a. woonruimte en sociale aspecten worden geregeld.

Er is niet tot nauwelijks meer sprake van overlast. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van sociale omstandigheden en inburgering/integratie. Verregaande maatregelen als aanpak van malafide uitzendorganisaties en interventieteams zijn vooralsnog niet noodzakelijk.

 

Voorgesteld wordt om het aantal tijdelijke verhuur woningen dat aan Moe-landers wordt verhuurd aan de uitzendbureaus in 2009 te houden op circa 80. Vlaardingen levert haar bijdrage in de regionale huisvesting van Moe-landers en draagt zorg voor integratie en de Moe-landers kunnen gebruik maken van sociale voorzieningen. Andere gemeenten zullen hierin ook hun deel moeten pakken, mede gezien het feit dat de meeste Moe-landers die in Vlaardingen wonen werken in het Westland. Voorgesteld wordt om eind 2009, rekening houdend met regionale ontwikkelingen, opnieuw te bekijken of bijstelling van het Moe-lander beleid en het aantal ter beschikking te stellen (tijdelijke verhuur) woningen nodig is.

 

Afdeling Stadsontwikkeling en Toezicht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2009,
 
De secretaris,                                      De burgemeester,
 
Ir. C. Kruyt                                           mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage 1 Het voorkomen van overbewoning, onveilig woonomstandigheden en overlast

De Woningwet

Artikel 8 van de Woningwet (Ww) geeft de gemeenteraad opdracht tot het vaststellen van een gemeentelijke bouwverordening. Op 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd en is onder andere het artikel 7b toegevoegd. Dit artikel geeft aan dat de bouwverordening een rechtstreekse werking wordt toegekend zodat bij overtreding van voorschriften van de bouwverordening direct handhavend kan worden opgetreden.

 

Artikel 9 lid 1 legt het primaat van het bestemmingsplan vast. In lid 2 van de Ww wordt duidelijk dat aanvullende werking van de bouwverordening het uitgangspunt is. Alleen indien de bepalingen uit de bouwverordening in strijd zijn met het bestemmingsplan, blijven ze buiten toepassing. Als in het bestemmingsplan op bepaalde onderdelen geen regeling is opgenomen heeft de Bouwverordening een aanvullende werking.

 

Brandveiliggebruik/Gebruiksbesluit-vergunning-melding/Bouwverordening Vlaardingen

Op 1 november 2008 is een nieuw Gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) in werking getreden. Artikel 2.11.1 van het besluit regelt wanneer een gebruiksvergunningplicht van toepassing is nl onder andere bij bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen. Een gebruiksvergunning is niet van toepassing bij woningen en woonhuizen.

 

Lid 2 van dit artikel geeft aan dat in een Bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de wet, kan worden afgeweken van het in het lid 1, onderdeel a genoemde aantal personen.

 

Bij brief van 6 oktober 2008 heeft de VNG echter meegedeeld dat hoofdstuk 6 Brandveiliggebruik uit de gemeentelijke Bouwverordening met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit van rechtswege is vervallen.

 

Om af te wijken van het aantal genoemde personen in artikel 2.11.1 lid 2 van het Gebruiksbesluit zal een nieuw artikel in de bouwverordening dienen te worden opgenomen:

Artikel 7.3.1 Vergunningplicht nachtverblijf: in afwijking van het bepaalde in artikel 2.11.1 eerste lid, onderdeel a, van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken wordt het aantal personen bepaald op …

(nog nader in te vullen)

 

Indien bij controle blijkt dat er sprake is van meer dan 10 personen dan wel een nader aantal te bepalen in de Bouwverordening Vlaardingen en er geen gebruiksvergunning is afgegeven, zal er handhavend moeten worden opgetreden.

 

Naast de gebruiksvergunning is in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken de gebruiksmeldingsplicht opgenomen. Artikel 2.12.1 lid 1 sub c stelt dat het verboden is om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding: een woonfunctie in gebruik te hebben of te houden voor kamergewijze verhuur. (niet van toepassing op het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk waarvoor een gebruiksvergunning is vereist)

 

Kamergewijze verhuur houdt in een woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen. Hiermee richt het begrip “kamergewijze verhuur”  zich op verhuur van kamers in een woning aan afzonderlijke huurders die geen sociale band  met elkaar of de verhuurder hebben en zodoende zelf geen of weinig invloed op de brandveiligheidsituatie kunnen uitoefenen.

 

In de definitie is een ondergrens van meer dan vier personen per woonfunctie opgenomen, omdat aangenomen wordt dat er uit het bedrijfsmatig woonverblijf verschaffen aan maximaal vier personen, die alle vier een eigen wooneenheid hebben, vergeleken met de reguliere woonfunctie geen extra risico’s voor de brandveiligheid voortvloeien.

 

Indien bij controle blijkt dat er sprake is van meer dan 4 personen en een gebruiksmelding niet is gedaan, zal er handhavend moeten worden opgetreden.

 

Bouwverordening Vlaardingen/overbevolking

In artikel 7.1.1 wordt de overbevolking van woningen geregeld. Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte. Controle hiervan ligt bij Bouw- en woningtoezicht.

 

Indien blijkt dat de norm wordt overschreden, zal er handhavend moeten worden opgetreden.

 

Samengevat:    Handhavend kan worden opgetreden op grond van de Bouwverordening:

-           bij het overschrijden van de norm van een woning welke bewoond wordt door meer dan één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte.

Handhavend kan worden opgetreden in het kader van de brandveiligheid:

-           bij het ontbreken van een gebruiksvergunning indien aan meer dan 10 dan wel het aantal personen nader te bepalen in de Bouwverordening Vlaardingen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft.

-           bij het ontbreken van een gebruiksmelding een woonfunctie in gebruik te hebben of te houden voor kamergewijze verhuur.