Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Inrichtingsbesluit warenmarkt donderdag Vlaardingen 2012
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsbesluit warenmarkt donderdag Vlaardingen 2012

Inrichtingsbesluit warenmarkt donderdag Vlaardingen 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen; gelet op artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Vlaardingen 2006; B E S L U I T: tot het vaststellen van de opstelling en indeling

van de warenmarkt, die op donderdag wordt gehouden, op het plein van winkelcentrum De Loper.

Artikel 1 Aantal standplaatsen en afmetingen

Het aantal en soort standplaatsen voor de donderdagmarkt én de bij deze standplaatsen behorende afmetingen worden als volgt vastgesteld: - 56 vaste standplaatsen (genummerd van 2 t/m 58, nummer 1 en 47 zijn vervallen). Frontbreedte 4 meter, diepte 4,5 meter;

- 1 standplaats voor standwerkers ;

- 5 standplaatsen voor verkoopwagens. Frontbreedte maximaal 12 meter, diepte 3,3 meter.

Artikel 2 Opstelling en indeling van de markt

De opstelling en indeling van de donderdagmarkt wordt vastgesteld conform de bij dit besluit behorende tekening “Opstelling en indeling warenmarkt, die op donderdag wordt gehouden, op het plein van winkelcentrum De Loper , behorende bij het inrichtingsbesluit warenmarkt donderdag Vlaardingen 2012”  . In deze tekening is aangegeven welke standplaatsen zijn toegewezen als vaste standplaatsen, standwerkerstandplaatsen of als verkoopwagenplaatsen.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit en bijbehorende tekening “Opstelling en indeling warenmarkt, die op donderdag wordt gehouden, op het plein van winkelcentrum De Loper”, treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad. Hiermee komt het Inrichtingsbesluit warenmarkt Vlaardingen 2010, d.d. 19 januari 2010, te vervallen.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2012. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,   de burgemeester,
ir. C. Kruyt   mr. T.P.J. Bruinsma