Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
MACHTIGINGSBESLUIT ROGPLUS
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT ROGPLUS

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1.

    De directeur van de stichting ROGplus te machtigen tot het verrichten van handelingen zijnde voorbereidings-, controle- en administratieve handelingen op basis van de Jeugdwet, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

  • 2.

    De directeur van de stichting ROGplus met betrekking tot het eerste lid, toestemming te verlenen, machtiging te verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.  

  • 3.

    De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Machtigingsbesluit ROGplus’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase