Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Horeca- en evenementenbesluit Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Horeca- en evenementenbesluit Vlaardingen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Overwegende dat,

 • -

  in hoofdstuk 2, afdeling 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen regels zijn opgenomen voor het toezicht op evenementen;

 • -

  in hoofdstuk 2, afdeling 8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen regels zijn opgenomen voor openbare inrichtingen en eventuele bijbehorende terrassen;

 • -

  het in verband met de verdere digitalisering wenselijk is regels te stellen over de stukken die bij de aanvraag om een evenementen- of exploitatievergunning moeten worden ingeleverd;

 • -

  het belangrijk is de sluitingstijden van openbare inrichtingen te verduidelijken;

 • -

  het wenselijk is dat alle regels die op horecaondernemers van toepassing zijn, worden gebundeld in één besluit omdat dit bijdraagt aan de overzichtelijkheid van regelgeving;

 • -

  het ook wenselijk is om in dit besluit eerdere besluiten over het aanwijzen van gebieden waarin voor de daarin gevestigde horecabedrijven andere sluitingstijden gelden bijeen te brengen;

 • -

  het streven is de lokale regeldruk zoveel mogelijk te verminderen en de overheidsbemoeienis te beperken of als dat mogelijk is weg te nemen;

 • -

  een gevolg van het dereguleren is dat meer verantwoordelijkheid bij de exploitanten en beheerders van openbare inrichtingen wordt neergelegd;

Gelet op artikelen 2.27, zesde lid, 2.33, eerste lid, 2.34, vijfde lid, artikel 2.41 en 4.3 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen (APV) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen de volgende regels en het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Horeca categorie 1 “winkelgerelateerde horeca”: openbare inrichting die hoofdzakelijk gericht is op het winkelend publiek. Het accent ligt op het verstrekken van etenswaren of alcoholvrije dranken ter plaatse. Tot deze categorie behoren in ieder geval: automatiek, broodjeszaak, crêperie, croissanterie, koffiebar, lunchroom, tearoom, ijssalon, snackbar en traiteur.

 • 2. Horeca categorie 2 “eetzaken”: openbare inrichting die hoofdzakelijk gericht is op het verstrekken van etenswaren/serveren van (volledige) maaltijden. Tot deze categorie behoren in ieder geval: hotel, motel, pension, restaurant, eetcafé, shoarma/grillroom en bezorg- of afhaalservice.

 • 3. Horeca categorie 3 “reguliere horeca”: openbare inrichting waarbij de exploitatie primair is gericht op het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor gebruik ter plaatse en die een gedeelte van de nacht geopend is. Tot deze categorie behoren in ieder geval: café, proeflokaal en biljartcentrum.

 • 4. Horeca categorie 4 “nachtzaken”: openbare inrichting die hoofdzakelijk gericht is op het verstrekken van alcoholhoudende dranken in combinatie met muziek, partijen en ontspanning. Tot deze categorie behoren in ieder geval: zalenverhuur partycentrum, discotheek, nachtclub, casino en amusementscentrum.

 • 5. Coffeeshop: cannabisverkopende horeca-inrichting.

 • 6. Evenementen: activiteiten als omschreven in artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen.

 • 7. Terras: hetgeen in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen onder een terras wordt verstaan.

 • 8. Horecaconcentratiegebied: het gebied waarin voor de daarin gevestigde horecabedrijven andere dan de in artikel 2.41, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen genoemde sluitingstijden gelden.

Artikel 2. Aanwijzing horecaconcentratiegebied

Als gebied waarin voor de daarin gevestigde openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2.33 APV of voor een daartoe behorend terras, andere sluitingstijden gelden, wordt aangewezen het gebied bestaande uit de Westhavenkade tot aan de Parallelweg, de Westhavenplaats, de Oosthavenkade tot en met nummer 9, de Schiedamseweg tot en met nummer 51, de Brede Havenstraat, de Smalle Havenstraat, de Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde, de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde, de Hoogstraat 169, de Doggerstraat, Dayer, Vleersteeg en het deel Hoogstraat tussen Markt en Korte Hoogstraat.

Artikel 3. Indienen aanvraag exploitatievergunning

 • 1. De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt ingediend middels het volledig ingevulde en ondertekende formulier “exploitatievergunning”. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Vlaardingen www.vlaardingen.nl .

 • 2. Bij de aanvraag levert de aanvrager in ieder geval de volgende stukken in:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de exploitant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht;

  • b.

   een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant en leidinggevende(n) gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten;

  • c.

   een document zoals een huurcontract of eigendomsakte, waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is om over de ruimte te beschikken of in de nabije toekomst over de ruimte waarin de inrichting wordt gevestigd kan beschikken;

  • d.

   een plattegrond van de inrichting, waarop ook het oppervlakte van de in de inrichting aanwezige ruimtes staan aangegeven;

  • e.

   een plattegrond van het eventueel gewenste terras, waarop het oppervlakte van het terras staat aangegeven;

  • f.

   een volledig ingevulde en correct ondertekende verklaring leidinggevende inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, en een kopie van een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst;

  • g.

   een volledig ingevuld en correct ondertekend formulier wet BIBOB met bijlagen;

  • h.

   als vaker dan 10x per jaar live muziek in de inrichting ten gehore wordt gebracht: de resultaten van een akoestisch onderzoek.

Artikel 4. Indienen aanvraag voorlopige exploitatievergunning

 • 1. De aanvraag voor een voorlopige exploitatievergunning wordt ingediend middels het volledig ingevulde en ondertekende formulier “voorlopige exploitatievergunning”. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Vlaardingen www.vlaardingen.nl .

 • 2. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de stukken genoemd in artikel 3, lid 2, met uitzondering van het in sub g genoemde BIBOB formulier.

Artikel 5. Indienen aanvraag evenementenvergunning

 • 1. De aanvraag om een evenementenvergunning bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   de plaats waar het evenement wordt gehouden;

  • b.

   de datum en het tijdstip waarop het evenement wordt gehouden;

  • c.

   een opgave van het verwachte aantal deelnemers en toeschouwers;

  • d.

   de inrichting van het evenemententerrein;

  • e.

   het activiteitenprogramma;

  • f.

   de mogelijke risico’s voor verstoring van de openbare orde en veiligheid;

  • g.

   het veiligheidsplan, waaronder het aantal beveiligers;

  • h.

   de maatregelen die de organisator zelf zal nemen om wanordelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Artikel 6. Melding terras paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Voor het exploiteren van een terras behorende bij paracommerciële rechtspersonen, wordt melding gedaan bij de burgemeester.

 • 2. Bij de melding wordt een tekening met de inrichting van het terras en bijbehorende specificaties gevoegd.

 • 3. Indien een omgevingsvergunning voor een terras nodig is, kan de melding voor een terras pas gedaan worden als de benodigde omgevingsvergunning is verleend.

 • 4. Wijzigingen aan de inrichting en het gebruik van het terras worden binnen drie werkdagen via www.vlaardingen.nl/terras gemeld.

Artikel 7. Melding afwijking sluitingstijd/kennisgeving incidentele festiviteit

 • 1. Een melding als bedoeld in artikel 2.41, zesde of zevende lid APV, of artikel 2.49c, derde of vierde lid APV, en een kennisgeving incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4.3 APV, wordt gedaan via het formulier “ontheffing sluitingstijd/kennisgeving incidentele festiviteit” op de website van de gemeente Vlaardingen www.vlaardingen.nl .

 • 2. De melding/kennisgeving wordt uiterlijk om 23.00 uur op de dag waarvoor deze geldt, via het desbetreffende formulier op www.vlaardingen.nl gedaan en is volledig ingevuld en ondertekend.

 • 3. De melder ontvangt een digitale ontvangstbevestiging van de melding/kennisgeving.

 • 4. De melder kan de in het derde lid genoemde ontvangstbevestiging altijd aan de medewerkers van de Politie en DCMR en aan de toezichthouders van de gemeente Vlaardingen tonen.

 • 5. Als de melding/kennisgeving niet conform de voorschriften genoemd in de in lid 3 genoemde ontvangstbevestiging wordt gebruikt, kan een bestuurlijke maatregel worden opgelegd.

 • 6. Een horeca-inrichting categorie 1, 2, 3 of 4 kan maximaal 10 x per jaar een melding/kennisgeving doen als bedoeld in het eerste lid.

 • 7. Een inrichting van een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in afdeling 8a van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen, kan maximaal 6 x per jaar een melding/kennisgeving doen als bedoeld in het eerste lid .

Artikel 8. Openings- en sluitingstijden horeca

 • 1. Voor horeca categorie 1 gelden dezelfde openingstijden als voor winkels zoals genoemd in de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Vlaardingen.

 • 2. Horeca categorie 2 en categorie 3 buiten het horecaconcentratiegebied mogen geopend zijn van zondag tot en met donderdag van 07.00-01.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 07.00-02.00 uur.

 • 3. Horeca categorie 2 in het horecaconcentratiegebied mag geopend zijn van zondag tot en met donderdag van 07.00-01.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 07.00-04.00 uur. In het weekend mag na 02.00 uur geen alcohol meer geschonken worden.

 • 4. Horeca categorie 3 in het horecaconcentratiegebied mag alle dagen van de week geopend zijn van 07.00-02.00 uur.

 • 5. Horeca categorie 4 buiten het horecaconcentratiegebied mag geopend zijn op zondag tot en met donderdag van 19.00-04.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 20.00–05.00 uur;

 • 6. Horeca categorie 4 in het horecaconcentratiegebied mag geopend zijn op zondag tot en met donderdag van 19.00-05.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 20.00-05.00 uur.

 • 7. In de nachten dat de overgang plaatsvindt van de zomertijd naar de wintertijd en van de wintertijd naar de zomertijd, mogen de in de leden 3,5 en 6 genoemde horecacategorieën geopend blijven volgens de wintertijd.

Artikel 9. Openings- en sluitingstijden terrassen bij horeca categorieën 1 t/m 4

 • 1. Terrassen bij horeca categorieën 1 tot en met 4 mogen op maandag tot en met zondag geopend zijn vanaf dezelfde tijd als waarop de openbare inrichting waartoe zij behoren geopend is, tot 22.00 uur.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, mogen terrassen bij horeca categorieën 2 tot en met 4 gelegen in het horecaconcentratiegebied, van zondag tot en met donderdag geopend zijn vanaf dezelfde tijd als waarop de openbare inrichting waartoe zij behoren geopend is, tot 01.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, mogen terrassen bij horeca categorieën 2 tot en met 4 gelegen aan de kade van de Westhavenkade, geopend zijn vanaf dezelfde tijd als waarop de openbare inrichting waartoe zij behoren geopend is, tot 23.00 uur.

 • 4. In afwijking van het eerste lid, mogen terrassen bij horeca categorieën 2 tot en met 4 gelegen in het winkeluitgaansgebied, op maandag tot en met zondag geopend zijn vanaf dezelfde tijd als waarop de openbare inrichting waartoe zij behoren geopend is, tot 24.00 uur.

Artikel 10. Afkoelperiode

 • 1. De openingstijden van de horeca categorie 2 tot en met 4 gelegen in het horecaconcentratiegebied, worden op vrijdag verlengd met een afkoelhalfuur, indien en voor zover tijdens dit halfuur:

  • a.

   geen dranken of etenswaren worden verstrekt (met uitzondering van reeds voor die tijd bestelde consumpties);

  • b.

   de muziek uit gaat;

  • c.

   de verlichting aan gaat;

  • d.

   er geen nieuwe bezoekers in de inrichting worden toegelaten.

 • 2. Het afkoelhalfuur geldt alleen voor openbare inrichtingen die het Convenant Veilig Uitgaan hebben ondertekend.

 • 3. Het afkoelhalfuur geldt niet voor de bij de inrichting behorende terrassen, inrichtingen zonder drank- & horecavergunning en coffeeshops.

Artikel 11. Voorwaarden terrassen bij horeca

 • 1. Indien een omgevingsvergunning voor een terras nodig is, kan de melding voor een terras pas worden gedaan als de benodigde omgevingsvergunning is verleend.

 • 2. Wijzigingen aan de inrichting en het gebruik van het terras worden binnen drie werkdagen via de website van de gemeente Vlaardingen gemeld.

 • 3. Een terras mag niet breder zijn dan de gevel van het horecapand waartoe het behoort.

 • 4. Een terras voldoet aan de volgende voorwaarden;

  • a.

   er wordt een 2 meter brede strook voor voetgangers vrijgehouden;

  • b.

   er is een 3,5 meter vrije doorgang voor hulpdiensten;

  • c.

   er zijn bochtstralen van 10 meter buitenbocht en 5,50 meter binnenbocht;

  • d.

   er is een obstakelvrije ruimte rond brandkranen met een diameter van 1.80 meter;

  • e.

   er is een vrije doorgang voor nooduitgangen/deuren/uitgangen van buren;

  • f.

   er is een veilige vluchtweg van minimaal 1 meter;

  • g.

   de doorloophoogte onder een parasol is minimaal 2,20 m.

 • 5. Er mogen geen pennen of parasolhouders in de openbare weg worden geplaatst zonder toestemming van de wegbeheerder.

Artikel 14. Windschermen / terrasafscheidingen

 • 1. Windschermen en terrasafscheidingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   ze worden aan de zijkant van terrassen geplaatst;

  • b.

   de maximale lengte bedraagt 1.60 m;

  • c.

   niet in de grond verankerde en verplaatsbare schotten worden na sluitingstijd en wanneer het terras langer dan een maand niet in gebruik is, opgeruimd;

  • d.

   in de grond verankerde afscheidingen worden, wanneer het terras langer dan een maand niet in gebruik is, opgeruimd.

Artikel 15. Evenementen op het terras

 • 1. Het is verboden zonder geldige evenementenvergunning muziek ten gehore te brengen op het terras.

 • 2. Het is verboden zonder geldige evenementenvergunning te bakken en braden op het terras.

 • 3. Het is verboden zonder geldige evenementenvergunning en ontheffing Tijdelijk schenken alcohol als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet te tappen op het terras.

Artikel 17. Terrassen bij horeca tijdens evenementen, markten of werkzaamheden

Terrassen mogen geen evenementen, markten of werkzaamheden belemmeren. De ondernemer kan door de burgemeester gevraagd worden zijn terras te verplaatsen of op te ruimen. Dit wordt binnen een redelijke termijn met de ondernemer gecommuniceerd.

Artikel 18. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Op dat moment wordt het aanwijzingsbesluit andere sluitingstijden van 25 mei 2010, nummer VLD/2010/16291, ingetrokken.

 • 3. Op dat moment worden de Beleidsregels Terrassen Vlaardingen van 18 juli 2013, ingetrokken.

Artikel 19. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Horeca- en evenementenbesluit Vlaardingen”.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen op 3 november 2015
De secretaris, De burgemeester,
mw.mr. A.G. Knol-van Leeuwen, A.B. Blase