Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2012
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2012

De gemeenteraad van Vlaardingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, R.nr. 82.1; overwegende

- dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden

van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand:

- dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk

gebruik van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende: Verordening houdende regels voor bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de

Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. WWB : Wet werk en bijstand;

b. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers;

c. IOAZ : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen;

d. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

e. beleidsplan: een door het college vastgestelde beleidsnotitie met betrekking tot de missie,

doelen en voor het behalen van de doelen benodigde werkzaamheden van de Afdeling SZW.

Artikel 2 Handhavingsplan

De raad stelt een handhavingsplan vast over de gemeentelijke visie op handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW en IOAZ.

 

Artikel 3 Uitvoeringsplan handhaving

Het college stelt ter nadere uitvoering van het handhavingsplan jaarlijks een uitvoeringsplan

voor handhaving vast, waarin de doelstellingen, inclusief de te behalen resultaten, alsmede de

activiteiten die nodig zijn om deze doelstellingen te kunnen realiseren, worden aangegeven.

 

Artikel 4 Verslag over de uitvoering handhaving

Het college zendt eenmaal per jaar aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten

van het beleid.

 

Artikel 5 Intrekken oude regeling

De Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2009 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat de gewijzigde Wet werk en bijstand in werking is getreden.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2012.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op
15 december 2011. De griffier,                   De voorzitter,
drs. E.W.K. Meurs     mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting