Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef, onder h, van de Gemeentewet; BESLUIT:

tot het instellen van de volgende warenmarkten: - op woensdag op het Veerplein en Schoutplein;

- op donderdag op het plein van winkelcentrum De Loper;

- op zaterdag op het Veerplein.

Artikel 1

De markt vindt plaats op:

- woensdag van 9.00 tot 16.00 uur op het Veerplein en Schoutplein;

- donderdag van 8.00 tot 13.00 uur op het plein van winkelcentrum De Loper;

- zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur op het Veerplein.

 

Artikel 2

Als marktterrein wordt aangewezen het gebied zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen van de woensdagmarkt (bijlage 1), donderdagmarkt (bijlage 2) en zaterdagmarkt (bijlage 3).

Artikel 3

a. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

b. Op dat moment worden het Instellingsbesluit van 11 maart 2008 en het Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit van 1 juni 2010 ingetrokken.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen 2013”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2012.
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen
De secretaris,  De burgemeester,   Ir. C. Kruyt  mr. T.P.J. Bruinsma