Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders vn de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werk Reglement commissie Van werk naar werk
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders vn de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werk Reglement commissie Van werk naar werk

Het college van B&W van gemeente Vlaardingen,

besluit:

 • gelet op de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), kenmerk ECCVA/U201300008 inzake de CAR- UWO wijzigingen met betrekking tot de invoering van een Van Werk Naar Werk traject;

 • Gelet op het feit dat in het LOGA volledige overeenstemming is bereikt;

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 10d:24 CAR-UWO;

tot het vaststellen van het navolgende reglement en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen.

Reglement commissie Van werk naar werk

 • -

  Dit reglement dient ter uitvoering van de bepaling in artikel 10d:24 CAR-UWO

Samenstelling commissie

Artikel 1.1
 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het college;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Artikel 1.2

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Verantwoordelijkheden

Artikel 2.1

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • a.

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • b.

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22 CAR- UWO;

 • c.

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

Artikel 2.2

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

Artikel 2.3

De commissie brengt een zwaarwegend advies uit.

Werkwijze

Artikel 3.1

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract, betrokkenen horen.

Artikel 3.2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 3.3

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 3.4

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Citeerregel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement commissie Van werk naar werk" en treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen op 19 juni 2018
de burgemeester, mr. A. M. M. Jetten MSc.,
de gemeentesecretaris,mr. drs. A.G. Knol- van Leeuwen