Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding gemeente Vlaardingen

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Uniform-, voorgeschreven- en beschermende kleding

Artikel 3 Verplichtingen

Artikel 4 Verstrekking en vervanging

Artikel 5 Langdurige ziekte

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Medewerker: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR- UWO.

 • b)

  Functie: het geheel van werkzaamheden dat door de medewerker is te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen.

 • c)

  Uniformkleding: Kleding met inbegrip van schoeisel en toebehoren die voor de vervulling van de functie is vereist in verband met de herkenbaarheid, de representativiteit en/of de preventieve werking en voorzien is van het gemeentewapen/ gemeentelijke logo.

 • d)

  Voorgeschreven kleding: Kleding met inbegrip van schoeisel die bedoeld is voor de medewerkers als werkkleding en die is voorgeschreven vanwege herkenning door uniformiteit en/of voorzien is van het gemeentewapen/ het gemeentelijke logo.

 • e)

  Beschermende kleding en/of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): Kleding en/of uitrusting die bij bepaalde activiteiten noodzakelijk en voorgeschreven is. Dit ter bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor de veiligheid of gezondheid kunnen vormen.

Artikel 2 Uniform-, voorgeschreven- en beschermende kleding

 • 1. Uniformkleding wordt ter beschikking gesteld aan de medewerker die een representatieve en/of herkenbare functie vervult.

 • 2. Voorgeschreven en/of beschermende kleding wordt ter beschikking gesteld aan de medewerker, vanwege de aard van zijn functie.

 • 3. Uniformkleding, voorgeschreven en/of beschermende kleding blijft eigendom van de gemeente Vlaardingen.

Artikel 3 Verplichtingen

 • 1. De medewerker is verplicht tijdens de vervulling van zijn functie de voorgeschreven werkkleding te dragen. Het is de medewerker niet toegestaan de werkkleding voor andere doeleinden dan voor de functie te gebruiken.

 • 2. De medewerker draagt zorg voor het gewone onderhoud (verzorging en wassen) conform het waslabel.

 • 3. Op de lijst met de samenstelling van het pakket werkkleding is aangegeven welke werkkleding aangeboden kan worden voor reiniging en/of reparatie.

 • 4. Het is de medewerker niet toegestaan de op het uniform aangebrachte gemeentelogo, initialen of andere kenmerken van de afdeling/gemeente te beschadigen of te verwijderen.

 • 5. De medewerker is verplicht de uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding in goede staat te houden en er representatief (verzorgd) uit te zien.

 • 6. Op de naleving van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen wordt door de leidinggevende toegezien.

Artikel 4 Ter beschikking stelling en vervanging

 • 1. Werkkleding waarover de medewerker op de datum van indiensttreding dient te beschikken, wordt met ingang van de 1e werkdag door de direct leidinggevende overeenkomstig het bepaalde in deze regeling ter beschikking gesteld.

 • 2. De werkkleding dient binnen vijf werkdagen bij de direct leidinggevende te worden ingeleverd indien:

  • a.

   de werkkleding aan vervanging toe is;

  • b.

   de medewerker niet meer in dienst is van de gemeente Vlaardingen;

  • c.

   de medewerker niet langer gehouden is de werkkleding te gebruiken bij de uitoefening van zijn functie.

 • 3. Voor ingeleverde kledingstukken bedoeld in het vorig lid, onder a ontvangt de medewerker nieuwe exemplaren.

 • 4. Vervanging van uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding vindt plaats als de leidinggevende verklaart dat de kleding voor werkgebruik ongeschikt is geworden.

 • 5. Bij vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van werkkleding is de medewerker verplicht dit direct te melden bij de leidinggevende.

Artikel 5 Langdurige ziekte

Ziekte die langer duurt dan twee maanden heeft een opschortende werking met betrekking tot het verstrekken van de kleding.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling werkkleding gemeente Vlaardingen”, en treedt in werking per 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van ` regeling werkkleding gemeente Vlaardingen` d.d. 1 januari 2012.

Ondertekening