Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent volmacht-, machtiging- en mandaatverlening voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmacht-, machtigings- en mandaatbesluit gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende:

 • -

  dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is aan medewerkers van Gecertificeerde Instellingen in de zin van de Jeugdwet volmacht dan wel machtiging te verlenen gericht op het verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven;

 • -

  dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is aan medewerkers van Gecertificeerde Instellingen in de zin van de Jeugdwet mandaat te verlenen om namens het college een besluit te nemen als bedoeld in artikel 6.1.4, lid 3 en artikel 6.1.2, lid 5 van de Jeugdwet, ten behoeve van het verzoek aan de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven;

gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 6 van de Jeugdwet;

Besluit

 • 1. aan de managers van de Gecertificeerde Instellingen in de zin van de Jeugdwet, waaronder tevens worden begrepen de onder hun verantwoordelijkheid vallende of door hen aangewezen medewerkers, volmacht dan wel machtiging te verlenen om namens het college uitvoering te geven aan artikel 6.1.2, met uitzondering van het vijfde lid, alsmede de artikelen 6.1.3, 6.1.4, met uitzondering van het derde lid, en artikel 6.1.8 van de Jeugdwet, door:

  • a.

   een mondeling dan wel schriftelijk verzoek bij de kinderrechter van de rechtbank in te dienen, strekkende tot het verlenen van een spoedmachtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in het vrijwillige kader op grond van artikel 6.1.3 van de Jeugdwet;

  • b.

   een mondeling spoedverzoek als bedoeld in artikel 6.1.3, lid 2 onder a van de Jeugdwet schriftelijk aan de rechtbank te bevestigen;

  • c.

   een verzoek bij de kinderrechter voor te bereiden en in te dienen strekkende tot het verlenen van een machtiging om een jeugdige in het vrijwillige kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven op grond van artikel 6.1.2 van de Jeugdwet;

  • d.

   een verzoek, bij de kinderrechter voor te bereiden en in te dienen, strekkende tot het verlenen van een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in het vrijwillige kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven op grond van artikel 6.1.4 van de Jeugdwet;

  • e.

   een opdracht te geven aan het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD) tot het doen van onderzoek door een gedragswetenschapper en het doen opmaken van een instemmingsverklaring;

  • f.

   tegen behoeve van de verzoeken als bedoeld onder a, c en d een instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper ex artikel 6.1.3, lid 3, artikel 6.1.2, lid 6 of artikel 6.1.4, lid 4 van de Jeugdwet aan de rechtbank over te leggen;

  • g.

   overige (proces)stukken, zoals informatie van jeugdhulpaanbieders, aan de rechtbank over te leggen;

  • h.

   ter zitting op te treden in de breedste zin van het woord;

 • 2. aan de managers van de Gecertificeerde Instellingen in de zin van de Jeugdwet, waaronder tevens worden begrepen de onder hun verantwoordelijkheid vallende of door hen aangewezen medewerkers, te mandateren om namens het college een besluit te nemen als bedoeld in artikel 6.1.4, lid 3 en artikel 6.1.2, lid 5 van de Jeugdwet (Bepaling Jeugdhulp) te nemen ten behoeve van het verzoek aan de kinderrechter om een machtiging te verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven;

 • 3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan;

 • 4. te bepalen dat met de inwerkingtreding van dit besluit, het Volmacht- en machtigingsbesluit gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader van 16 juni 2015 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Vlaardingen, 14 februari 2017
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.G. Knol-van Leeuwen mr. A.M.M. Jetten MSc