Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent voertuigen (Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent voertuigen (Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op

artikel 5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019,

besluit

vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen

Artikel 1

Als weg aan te wijzen als bedoeld in artikel 5.3, lid 1 APV waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen:

 • a.

  Van Hogendorplaan, het gedeelte gelegen tussen de Van Maanenstraat en de Kethelweg;

 • b.

  Billitonlaan, het gedeelte gelegen tussen de Burgemeester Pruissingel en de Insulindestraat;

 • c.

  dr. Wiardi Beckmansingel, het gedeelte gelegen tussen Van Baerlestraat en de Marnixlaan;

 • d.

  Van Baerlestraat, het gedeelte gelegen tussen de dr. Wiardi Beckmansingel en de Van Maerlantlaan;

 • e.

  Dirk de Derdelaan, het gedeelte gelegen tussen de Buys-Ballotlaan en de Floris de Vijfdelaan;

 • f.

  Floris de Vijfdelaan, het gedeelte gelegen tussen de Dirk de Derdelaan en de Philips de Goedestraat;

 • g.

  de parkeerplaats aan De Loper, gelegen tussen de Charlotte de Bourbonlaan en de Amalia van Solmslaan;

 • h.

  de parkeerplaatsen in het gebied omsloten door de Kraanvogellaan, de Kwikstaartweg, de Reigerlaan en de Fazantlaan;

 • i.

  de parkeerplaats bij het Delta Hotel aan de Maasboulevard 15;

 • j.

  de openbare parkeerterreinen, gelegen in een straal van 100 meter rond de metrostations in Vlaardingen.

Artikel 2

Het “Aanwijzingsbesluit verbod op het te koop aanbieden van voertuigen”, vastgesteld op 23 december 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen”.

Ondertekening

Vlaardingen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,G. van Hofwegen
de burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • a.

  naam en adres van belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • e.

  de gronden van het bezwaar;

 • f.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

  De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.