Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende verlening van mandaat aan de portefeuillehouder jeugd ten behoeve van een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

PORTEFEUILLEHOUDERMANDAAT VERZOEK TOT MACHTIGING UITHUISPLAATSING

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is aan de verantwoordelijk portefeuillehouder mandaat te verlenen om namens het college een besluit te nemen ten behoeve van een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing aan de kinderrechter;

gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 1 titel 14, Afdeling 4 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit

  • I. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder jeugd om namens het college een besluit als bedoeld in artikel 265b, lid 2, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2.3 van de Jeugdwet te nemen ten behoeve van een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing aan de kinderrechter;

  • II. te bepalen dat het krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het genomen is namens het college;

  • III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan;

  • IV. te bepalen dat met de inwerkingtreding van dit besluit, het Portefeuillehoudermandaat en -volmacht uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp van 13 april 2015 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Vlaardingen, 
Het college van burgemeester en wethouders, 14 februari 2017 
de secretaris, de burgemeester,     
mr. A.G. Knol-van Leeuwen mr. A.M.M. Jetten MSc