Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen

Het college van B&W van de gemeente Vlaardingen,

besluit:

  • gelet op artikel 3:22 CAR-UWO;

  • gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

  • na overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

medewerker

De medewerker bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de CAR-UWO.

openbaar vervoer (OV)

Personenvervoer per veerpont, tram, bus, trein en metro.

standplaats

Het adres waar de medewerker zijn werkzaamheden uitoefent. Indien er meerdere vestigingen zijn, geldt de vestiging waar de werkzaamheden hoofdzakelijk plaatsvinden.

werkgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

woon- werkverkeer

Het reizen tussen de woning en de standplaats.

woning

Het verblijf waar je woont.

Artikel 2 Hoogte vergoeding

Lid 1

De vergoeding voor het reizen met het OV tussen de woning en de werkplek wordt toegekend op grond van 100% van de werkelijk gemaakte kosten van een abonnement van het OV 2e klasse. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dien je het abonnement te declareren in de declaratiemodule van MijnHRM.

Lid 2

De vergoeding per maand bij gebruik eigen vervoer is afhankelijk van het aantal dagen dat gereisd wordt per week tussen de woning en de standplaats.

Lid 3

Indien de medewerker de standplaats bereikt door gebruik van eigen vervoer, wordt een vergoeding van € 2,31 per kilometer toegekend voor de reisafstand van de woning tot de standplaats.

Artikel 3 Vergoeding woon-werkverkeer met eigen vervoer

De medewerker ontvangt de vergoeding als hij/ zij verder dan 3 km van de standplaats woonachtig is tot een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Artikel 4 Individueel KeuzeBudget reiskosten woon- werkverkeer

Lid 1

De medewerker heeft, afhankelijk van de fiscale wetgeving en mogelijkheden, de mogelijkheid om het IKB uit te ruilen en een belastingvrije vergoeding te ontvangen tot maximaal de fiscale ruimte.

Lid 2

De fiscale ruimte bestaat uit het positieve verschil tussen de maximale belastingvrije ruimte

(€ 0,19 per kilometer) en de daadwerkelijk belastingvrij ontvangen kilometervergoeding.

Lid 3

Er kunnen door deelname aan de uitruil (=verlaging van het fiscaal loon) gevolgen optreden die van invloed zijn op de belastingteruggave eventuele uitkeringen en toeslagen van de medewerker.

Artikel 5 Uitbetaling

Lid 1

De vergoeding van de reiskosten wordt eenmaal per kalendermaand bij het salaris als vergoeding aan de medewerker uitbetaald.

Artikel 6 Afwezigheidsituaties

Indien in geval van vakantie, verlof en ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand niet is gereisd met eigen vervoer, wordt na deze maand geen vergoeding uitbetaald.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De medewerker in dienst voor 1 januari 2011, die op grond van hoofdstuk 18 van de toenmalige CAR/UR/NUR een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontving, die hoger was dan de vergoeding die de medewerker toekomt op basis van de huidige regeling, blijft, onder gelijkblijvende omstandigheden, de reiskostenvergoeding behouden waar hij recht op had voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen” en treedt in werking met ingang van 1 mei 2019. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de regeling reiskosten woon- werkverkeer d.d.1 januari 2012.

Ondertekening