Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
BELEIDSREGELS TOEGANG NACHTOPVANG DE ELEMENTEN
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS TOEGANG NACHTOPVANG DE ELEMENTEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

overwegende dat:

 • de regio NWN sinds enkele jaren in het kader van haar verplichting tot het bieden van maatschappelijke opvang een regionale voorziening voor opvang van daklozen kent;

 • het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de toegang tot en het verblijf in de nachtopvang.

  en

gelet op :

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ’T is ons een Zorg, beleidskader Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) 2009-2012 regio Nieuwe Waterweg Noord’, vastgesteld op 7 juni 2009.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGELS TOEGANG NACHTOPVANG DE ELEMENTEN

Artikel 1 Definitiebepalingen

 • a. begeleidingsteam: begeleidingsteam verbonden aan de opvangvoorziening die de cliënt begeleidt bij het realiseren van een aantal afgesproken en vastgelegde, binnen de maximale verblijfsperiode haalbare, doelstellingen;

 • b. briefadres:een adres in Nederland van een familielid, vriend of kennis waar de dakloze die geen woonadres heeft gebruik van maakt;

 • c. Centraal Onthaal: dit is de toegangspoort tot de maatschappelijke opvangvoorziening in de regio NWN waar op basis van aantal toelatingscriteria de intake plaats vindt.

 • d. centrumgemeente: centrumgemeente: gemeente Vlaardingen, zijnde de gemeente die van rijkswege een decentralisatie-uitkering ontvangt en daarmee financieel verantwoordelijk is voor de maatschappelijke opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord;

 • e. dakloze: persoon die zelf geen woning heeft en ook geen gebruik kan maken van de woning van iemand anders;

 • f. daklozenopvang: een voorziening, waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor verschillende vormen van materiële hulpverlening. In de opvangvoorziening worden onder meer de volgende diensten aangeboden: overnachten, warm eten en/of ontbijten, douchen, waardevolle spullen in bewaring geven, kleding wassen, mogelijkheid tot consult bij maatschappelijk werker of verpleegkundige /dokter;

 • g. regiobinding: de persoon die toegang tot de daklozenopvang wenst, moet gedurende de laatste 3 jaar minimaal 2 jaar aantoonbaar zijn hoofdverblijf hebben gehad in de regio NWN. Dit moet blijken uit een inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) of verklaringen of documenten van zorginstellingen in de regio;

 • h. regio NWN: De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam;

 • i. SZW: afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Vlaardingen;

 • j. thuisloze: persoon die niet beschikt over of langdurig gebruik maakt van zelfstandige reguliere huisvesting, maar die vrijwel permanent gebruik maakt van residentiele huisvesting of woonplekken;

 • k. toegangsbeschikking: Een beschikking die toegang geeft tot de opvangvoorziening;

Artikel 2 Toegangscriteria

 • 1. Voor toegang tot de daklozenopvang komen in aanmerking personen die:

  • -

   dakloos zijn, en

  • -

   18 jaar of ouder zijn, en

  • -

   rechtmatig in Nederland verblijven en op grond hiervan een beroep doen op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen; en

  • -

   regiobinding hebben met de regio Nieuwe Waterweg Noord.

 • 2. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van de toegangscriteria als genoemd in het eerste lid.

Artikel 3 Toegang tot de daklozenopvang

 • 1. Personen die voldoen aan de criteria als genoemd bij artikel 2 en gebruik willen maken van de daklozenopvang moeten zich melden bij de centrale intake die is ondergebracht bij SZW.

 • 2. Bij de centrale intake ontvangen de bij artikel 2 genoemde personen een toegangsbeschikking. Zonder toegangsbeschikking kan geen toegang worden gekregen tot de voorziening.

 • 3. De personen die een toegangsbeschikking hebben ontvangen, dienen hun medewerking te verlenen aan een korte inventarisatie van hun problematiek. Op basis hiervan wordt bepaald wat op korte termijn de meest optimale opvang en noodzakelijke vervolgacties zijn.

 • 4. De cliënt die toegang heeft tot de opvang en waarvoor ruimte in deze voorziening is, dient daadwerkelijk gebruik te maken van deze opvang. Bij niet-gebruik kan de toegang tot de opvang worden ingetrokken.

 • 5. Bij feitelijk gebruik van de opvangvoorziening is de cliënt een bijdrage verschuldigd.

 • 6. Als aan een of meerdere verplichtingen als bedoeld in het derde tot en met het zesde lid niet wordt voldaan, kan het college de toegang intrekken.

Artikel 4 Overdracht van cliënten bij niet voldoen aan regiobinding

Als uit de centrale intake blijkt dat de dak- en thuisloze niet voldoet aan de regiobinding als genoemd in artikel 2, neemt de gemeente contact op met die andere centrumgemeente voor het organiseren van een (warme) overdracht van de cliënt. Gedurende de periode dat de cliënt in afwachting is van overdracht, biedt de gemeente zo mogelijk bed-bad-brood.

Artikel 5 Vangnetregeling

Als de cliënt niet in een andere centrumgemeente tot de opvang wordt toegelaten, wordt hij, indien capaciteit beschikbaar is, toegelaten tot de opvang in de Elementen.

Artikel 6 Maximale verblijfsduur en uitstroom

 • 1. Het verblijf in de nachtopvang is zo kort mogelijk, doch maximaal 17 weken.

 • 2. Na de maximale verblijfsduur van 17 weken, vervalt de toegangsbeschikking, ongeacht hoeveel nachten de cliënt gebruik heeft gemaakt van de nachtopvang.

 • 3. De toegangsbeschikking kan eenmalig – bij uitzondering - door de gemeente met 9 weken worden verlengd indien daardoor naar het oordeel van de veldregisseur de kansen op succesvolle uitstroom substantieel worden vergroot;

 • 4. Cliënten die niet volledig meewerken aan het nakomen van de afspraken die samen hangen met het bereiken van de bij art.1a genoemde doelstellingen, komen niet voor verlenging van de maximale verblijfsduur in aanmerking.

 • 5. Gedurende de verblijfsperiode wordt van de cliënt maximale inzet verwacht om onder begeleiding toe te werken naar een succesvolle uitstroom.

 • 6. De uitstroom vindt bij voorkeur naar de gemeente waar de cliënt vandaan komt plaats.

Artikel 7 Beëindiging verblijf

 • 1. Indien de cliënt meer dan drie aaneengesloten dagen geen gebruik maakt van de opvang, kan het recht op toegang worden beëindigd.

 • 2. De cliënt dient zich te houden aan de huisregels van de nachtopvang. Indien de cliënt zich niet aan een of meerdere huisregels houdt, kan het recht op toegang worden beëindigd.

 • 3. De toegang van de cliënt kan tevens worden beëindigd indien niet voldaan is een van de in artikel 3 genoemde verplichtingen,

 • 4. De cliënt waarvan het recht op toegang om de bij de voorgaande leden genoemde redenen is beëindigd, kan zich opnieuw melden bij de centrale intake om toegelaten te worden tot de nachtopvang.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2015.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als:

BELEIDSREGELS TOEGANG EN VERBLIJF NACHTOPVANG DE ELEMENTEN

Ondertekening

Aldus op 3 maart 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol – van Leeuwen, dhr. A.B. Blase