Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-01)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-01)

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 en de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 en het aanwijzingsbesluit betaald

parkeren 2020-1;

b e s l u i t:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-01:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  betaald parkeren gebied (gebied belanghebbenden parkeren): het gebied zoals is vastgesteld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1;

 • b.

  bewoner: een persoon die blijkens de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat op een adres in het betaald parkeren gebied;

 • c.

  bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of volgens opgave van de Kamer van Koophandel behoort tot de vrije beroepsbeoefenaren;

 • d.

  mantelzorg: langdurige (niet betaalde) zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • e.

  overheidsinstelling: een organisatie die een overheidstaak uitvoert, zoals de gemeente, de politie en de brandweer;

 • f.

  parkeereis: het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein dat bij een adres behoort, dit staat in tabel 1 van dit besluit(nieuwbouwregeling: van toepassing op nieuwbouwwoningen opgericht in 1984 en daarna waarbij een eigen parkeervoorziening bij de woning aanwezig dient te zijn of anderszins een regeling dient te zijn getroffen met bijvoorbeeld een parkeerplaats in een garage).

 • g.

  Parkeerverordening: Parkeerverordening Vlaardingen 2009;

 • h.

  BRP: de basisregistratie personen;

 • i.

  RDW: de basisadministratie Rijksdienst voor het Wegverkeer;

 • j.

  BPM: (Wet op de) Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen 1992, of een hiervoor in de plaats tredende regeling;

 • k.

  Mrb: Motorrijtuigenbelasting 1994.

Artikel 2 Categorieën parkeervergunningen

 • 1. Onder categorie I (parkeervergunningen voor bewoners), als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

  • a.

   1e bewonersvergunning

  • b.

   2e bewonersvergunning

  • c.

   3e bewonersvergunning

  • c.

   Digitale visiteregeling

  • d.

   Bestelbusvergunning

  • e.

   Mantelzorgvergunning

  • f.

   Campervergunning

 • 2. Onder categorie II (parkeervergunningen voor bedrijven), als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

  • a.

   Bedrijfsvergunning voor één sector;

  • b.

   Bedrijfsvergunning voor beide sectoren;

  • c.

   Bedrijfsvergunning markt voor één dag;

  • d.

   Bedrijfsvergunning markt voor twee dagen;

  • e.

   Zorgverlenersvergunning;

  • f.

   Dienstvergunning.

 • 3. Onder categorie III (autodate) kan een vergunning worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate conform artikel 3, lid 3, onder c van de Parkeerverordening.

Artikel 3 Maximering aantal vergunningen per categorie

 • 1. Het aantal vergunningen dat per categorie per adres per kalenderjaar ten hoogste kan worden verstrekt is als volgt bepaald, voor zover elders in dit besluit niet anders is bepaald:

  • a.

   Bewonersvergunning: 2

  • b.

   Digitale visiteregeling: 1

  • c.

   Bestelbusvergunning: 1

  • d.

   Mantelzorgvergunning: 1

  • e.

   Campervergunning: 1

  • f.

   Bedrijfsvergunning voor één sector/voor beide sectoren overall: onbeperkt

  • g.

   Bedrijfsvergunning markt: voor één dag/twee dagen: 1

  • h.

   Zorgverlenersvergunning: onbeperkt

  • i.

   Dienstvergunning: onbeperkt.

Artikel 4 Vereisten aanvragen vergunningen

 • 1. Bewonersvergunning, het college verleent op aanvraag een 1ste bewonersvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit en er voor de woning geen parkeereis is gesteld;

  • b.

   kentekenhouder is van het motorvoertuig volgens de RDW waarvoor de vergunning is aangevraagd of,

  • c.

   in het bezit is van een motorvoertuig met een niet-Nederlands kenteken en aan de Mrb en BPM-plicht is voldaan, of,

  • d.

   een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf, dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring.

 • 2. Bewonersvergunning, het college verleent op aanvraag een 2de bewonersvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit;

  • b.

   kentekenhouder is van het motorvoertuig volgens de RDW waarvoor de vergunning is aangevraagd of,

  • c.

   in het bezit is van een motorvoertuig met een niet-Nederlands kenteken en aan de Mrb en BPM-plicht is voldaan, of,

  • d.

   een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf, dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring.

 • 3. Bewonersvergunning, het college verlengt (nieuwe 3de bewonersvergunningen worden niet meer verstrekt) op aanvraag een 3de bewonersvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit en reeds in het voorgaande jaar de beschikking had over een 3de bewonersvergunning);

  • b.

   kentekenhouder is van het motorvoertuig volgens de RDW waarvoor de vergunning is aangevraagd of,

  • c.

   in het bezit is van een motorvoertuig met een niet-Nederlands kenteken en aan de Mrb en BPM-plicht is voldaan, of,

  • d.

   een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf, dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring

 • 4. Digitale visiteregeling: het college verleent op aanvraag de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale visiteregeling (als ware het een vergunning) indien de aanvrager volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit.

 • 5. Bestelbusvergunning: het college verleent op aanvraag een bestelbusvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres binnen de Gemeente Vlaardingen en;

  • b.

   volgens de RDW kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd of;

  • c.

   een motorvoertuig van het bedrijf gebruikt waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring ` en;

  • d.

   volgens de RDW het motorvoertuig geregistreerd staat als bedrijfsauto zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met uitzondering van een kampeerauto, en een maximum ledig gewicht heeft van 3.500 kg.

 • 6. Mantelzorgvergunning: het college verleent op aanvraag een mantelzorgvergunning indien de aanvrager aan alle hierna volgende criteria voldoet:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit;

  • b.

   minimaal 4 uur per week hulp van één of meerdere mantelzorgverleners ontvangt;

  • c.

   de mantelzorgverlener niet woonachtig is binnen dezelfde sector als de mantelzorgontvanger;

  • d.

   de mantelzorgverlener ingeschreven staat bij de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord;

  • e.

   de mantelzorgverlener beschikt over een motorvoertuig;

  • f.

   de mantelzorgverlener legaal verblijft in Nederland.

 • 7. Campervergunning: het college verleent op aanvraag en bij beschikbaarheid op het bestelbussenterrein zoals aangewezen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren en wielklem Vlaardingen 2020-1 een campervergunning, indien de aanvrager aan alle hierna volgende criteria voldoet (aanvraagdatum is doorslaggevend voor toekenning):

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres binnen de Gemeente Vlaardingen en;

  • b.

   volgens de RDW kentekenhouder is van de camper waarvoor de vergunning is aangevraagd;

  • c.

   volgens de RDW de camper geregistreerd staat als kampeerauto (zodat hij voldoet aan de eisen die in de Regeling Voertuigen staan).

 • 8. Bedrijfsvergunning voor één sector: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning voor één sector indien het bedrijf volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit.

 • 9. Bedrijfsvergunning voor beide sectoren: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning voor beide sectoren indien het bedrijf volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres binnen of buiten de Gemeente Vlaardingen.

 • 10. Bedrijfsvergunning markt voor één dag en de bedrijfsvergunning markt voor twee dagen: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning markt voor 1 of 2 marktdagen indien de aanvrager:

  • a.

   als marktkoopman vanuit zijn motorvoertuig koopwaar moet verkopen;

  • b.

   in het bezit is van een geldige standplaats op de weekmarkt in Vlaardingen.

 • 11. Zorgverlenersvergunning: het college verleent op aanvraag een zorgverlenersvergunning aan geregistreerde zorginstellingen, nader benoemd: huisartsen, trombosediensten, verloskundigen, bloedbanken, opvanghuizen en thuiszorgorganisaties.

 • 12. Dienstvergunning: het college verleent op aanvraag een dienstvergunning aan overheidsinstellingen, indien de overheidsinstelling:

  • 1.

   werkzaam is binnen de grenzen van de Gemeente Vlaardingen en

  • 2.

   aannemelijk maakt dat het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, nodig is voor het uitoefenen van haar taak, niet zijnde woon-werkverkeer, of

  • 3.

   volgens de RDW kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd.

Artikel 5 Bijzondere bepalingen

 • 1. Een bewonersvergunning wordt afgegeven op kenteken, met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 2. Per woonadres wordt maximaal 1 bestelbusvergunning afgegeven indien het maximum van 2 vergunningen (bewonersvergunning) per woonadres nog niet is bereikt. De bestelbusvergunning wordt afgegeven op kenteken, met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 3. De bedrijfsvergunning wordt afgegeven op naam van het bedrijf of op kenteken; met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 4. De zorgverlenersvergunning is geldig voor het gehele betaald parkeren gebied en bestemd voor medewerkers die daadwerkelijk bij patiënten of cliënten thuis zorg verlenen. De vergunning kan worden afgegeven op naam van de zorginstelling of op kenteken; met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 5. Een dienstvergunning wordt afgegeven op kenteken en is geldig voor het gehele betaald parkeren gebied.

 • 6. De campervergunning is geldig voor het bestelbussenterrein aan de Broekweg en geldt van 1 april tot en met 30 september. De vergunning geldt voor het jaar van aanvraag en een eenmaal afgegeven vergunning geeft geen recht op een vergunning voor het volgende jaar.

 • Op het moment van de aanvraag wordt gekeken naar beschikbaarheid op het bestelbussenterrein (deze vergunning moet dus voor een eventueel volgend jaar opnieuw worden aangevraagd). Aanvraagdatum is doorslaggevend voor toekenning.

 • Buiten genoemde periode is het niet toegestaan om met een camper op het bestelbussenterrein aan de Broekweg te parkeren. Toegangspassen van het hek en parkeervergunningen dienen binnen twee weken na 30 september aan de balie van het stadhuis te worden ingeleverd t.a.v. team parkeren.

 • 7. Per woonadres worden er in totaal niet meer dan 2 vergunningen verleend. Hierbij geldt dat een mantelzorgvergunning en de digitale visiteregeling niet meetellen voor het totaal per woonadres verleende vergunningen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag dat de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 in werking treedt.

Artikel 7 Intrekking eerdere besluiten

Het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2018-01 en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2018-02 worden ingetrokken op het in artikel 6 genoemde tijdstip.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De secretaris,
De burgemeester,de secretaris, G. van Hofwegen
de burgemeester,mr. A.M.M. Jetten MSc.

Tabel 1. Overzicht straten gebied belanghebbenden parkeren

In onderstaande tabel zijn de adressen (bron: BRP) weergegeven waarvoor parkeervergunningen kunnen worden uitgegeven. In de kolom parkeergelegenheid op eigen terrein (POET) is aangegeven wat de parkeereis is van dat adres. Adressen met POET komen slechts in aanmerking voor een 2e bewoners-parkeervergunning. Zie ook de kaart met parkeerplaatsen en woningen met een parkeereis in de bijlage bij deze tabel.

Voor nieuwbouw- of renovatieprojecten die na 1 januari 2019 zijn opgeleverd geldt dat een 2de bewoners-parkeervergunning alleen wordt verstrekt wanneer door de betrokkene wordt aangetoond dat er geen parkeerplaats beschikbaar is

 • a)

  op eigen terrein, of

 • b)

  op de parkeerplaatsen die voor de betreffende woningen zijn bestemd.

Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET
1 ͤ van Leyden Gaelstraat 17, 21 t/m 31 3134LE OW 0
1 ͤ van Leyden Gaelstraat 286 t/m 436 3134LE OW 0
Abraham van der Lindenplaats 1 t/m 41 3131TT CNW 0
Achter het Veerplein 23, 25 3131CD CNW 0
Achterom 40, 80 3131BM CNW 0
Afrol 2, 14, 16 3131BA CNW 0
Ambachtsheerstraat 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21 3134AK OW 1
Ambachtsheerstraat 19, 20 3134AK OW 2
Arnold Hoogvlietstraat 1 t/m 41 3134CA OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 2 t/m 6, 12 t/m 44 3134CC OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 43 t/m 93 3134CB OW 0
Arnold Hoogvlietstraat 46 t/m 88 3134CD OW 0
Baanstraat 1 t/m 43, 4 3131CA CNW 0
Baljuwstraat 1 t/m 43, 14 t/m 40 3131 VA CNW 0
Bilderdijkstraat 1 t/m 39 3131GA CNW 0
Bilderdijkstraat 2 t/m 40 3131GB CNW 0
Binnensingel 1 t/m 19a 3134NA OW 0
Binnensingel 21,25, 29, 33 t/m 37 3134NA OW 0
Binnensingel 41 t/m 125 3134NB OW 0
Binnensingel 2 t/m 20, 60 t/m 64 3134NE OW 0
Binnensingel 66 t/m 98 3134NG OW 0
Binnensingel 100 t/m 128 3134NH OW 0
Binnensingel 150 t/m 228 3134NH OW 1
Binnensingel 195 t/m 211 3134ND OW 0
Bleekstraat 2 t/m 78, 92 t/m 100 3134EB OW 0
Bleekstraat 7 t/m 67 3134EA OW 0
Blokmakersplaats 1,2 en 4 3131BB CNW 0
Bolderwerk 1 t/m 50 3134MA OW 0
Bolderwerk 2 t/m 48 3134MB OW 0
Boterstraat 1 3134ER OW 0
Boterstraat 2, 6, 8 3134ER OW 0
Boterstraat 23, 27, 30, 32 3134ER OW 1
Boterstraat 33 t/m 49 3134ER OW 0
Brede Havenstraat 2 t/m 8 3131BC CNW 0
Brederostraat 3, 7, 9, 67 3131WB CNW 0
Brederostraat 13 t/m 37 3131WB CNW 2
Brederostraat 4 3131WC CNW 0
Brederostraat 6 t/m 38 3131WC CNW 2
Broekkade 1,2 3131HZ CNW 0
Broekweg 3 t/m 69 3131HC CNW 0
Broekweg 2 t/m 82 3131HE CNW 0
Broekweg 73 t/m 87 3131HD CNW 0
Broekweg 100 t/m 154 3131HG CNW 0
Broekweg 156a t/m 168d 3131HH CNW 0
Buizengat 1 t/m 16 3131AG OW 1
Burgemeester Pruissingel 2 t/m 48 3131JP CNW 0
Burgemeester Pruissingel 50 t/m 58, 80 t/m 88d 3131JR CNW 0
Burgemeester Pruissingel 60a t/m 72f 3131JR CNW 2
Burgemeester Pruissingel 90a t/m 104d 3131JS CNW 0
Burgemeester Pruissingel 106a t/m 120c 3131JT CNW 0
Burgemeester Pruissingel 128 t/m 134d 3131JV CNW 0
Burgemeester Pruissingel 136a t/m 148c 3131JW CNW 0
Callenburgstraat 1f/m 19, 19a 3134GA OW 0
Callenburgstraat 2 t/m 32, 32c 3134GE OW 0
Callenburgstraat 21 t/m 63 3134GB OW 0
Callenburgstraat 34 t/m 78 3134GG OW 0
Callenburgstraat 69 t/m 119 3134GC OW 0
Callenburgstraat 86 t/m 136, uitgezonderd 128 3134GH OW 0
Callenburgstraat 128 3134GH OW 1
Callenburgstraat 125 t/m 139 3134GD OW 0
Catsstraat 1 t/m 17 3131WD CNW 0
Catsstraat 2 t/m 38 3131WE CNW 0
Da Costastraat 1 t/m 39, 2 t/m 26 3131GC CNW 0
Dayer 2 t/m 10 3131CB CNW 0
Delftseveer 2a t/m 4d 3134JA CNW 0
Delftseveer 5 3134JB CNW 0
Delftseveerweg 1a t/m 11d 3134JC CNW 0
Delftseveerweg 13a t/m 23d 3134JD CNW 0
Delftseveerweg 25a t/m 35d 3134JE CNW 0
Delftseveerweg 28, 30, 40 3134JJ CNW 0
Delftseveerweg 37a t/m 47d 3134JG CNW 0
Delftseveerweg 49a t/m 51a 3134JH CNW 0
Dijklaan 1 t/m 81 3131VB CNW 0
Dijksteeg 3 t/m 17, 2 t/m 24 3131VC CNW 2
dr. Abraham Kuyperstraat 1 t/m 47 3131HA CNW 0
dr. Abraham Kuyperstraat 4 3131HA CNW 2
dr. Abraham Kuyperstraat 49 t/m 107 3131HB CNW 0
dr. H. Bavinckplaats 1 t/m 29, 2 t/m 30 3131JX CNW 1
dr. H. Bavinckplaats 14 en 15 3131JX CNW 0
dr. Sacharovplaats 3 3131MH CNW 2
dr. Schaepmanstraat 2a t/m 16d 3131HN CNW 0
Dwarsbleekstraat 1 t/m 13, 27 t/m 31, 4 t/m 26 3134EC OW 0
Dwarssteeg 1 t/m 13 3134ED OW 0
Dwarssteeg 2 t/m 14 3134ED OW 0
Dwarsstraat 2 t/m 6 3134EE OW 0
Dwarsstraat 3 t/m 7 3134EE OW 0
Dwarsstraat 11 3134EE OW 1
Eendrachtstraat 1 t/m 37 3134GJ OW 0
Eendrachtstraat 43 t/m 99 3134GK OW 0
Eendrachtstraat 2 t/m 56 3134GL OW 0
Eendrachtstraat 62 t/m 102 3134GM OW 0
Emmastraat 1 t/m 23 3134CG OW 0
Emmastraat 29 t/m 61 3134CG OW 0
Emmastraat 6 t/m 18 3134CL OW 0
Emmastraat 22 t/m 50 3134CL OW 0
Emmastraat 45 3134CG OW 2
Emmastraat 52 t/m 98 3134CM OW 0
Emmastraat 63 t/m 89 3134CH OW 0
Emmastraat 91 t/m 115 3134CJ OW 0
Emmazijstraat 2,4,8 3134CP OW 0
Fransenstraat 1 t/m 89 3131CC CNW 0
Fransenstraat 2 t/m 4b, 10 t/m 22 3131CC CNW 0
Fransenstraat 6a t/m 6h 3131CC CNW 2
Fuikstraat 2 3131CE CNW 0
Gedempte Biersloot 1 t/m 3a , 7, 7a t/m h, k, 9a t/m x 3131HJ CNW 2
Gedempte Biersloot 2 t/m 66 3131HK CNW 0
Gedempte Biersloot 11 t/m 49a 3131HJ CNW 0
Groen van Prinstererstraat 1 t/m 65 3131GD CNW 0
Groen van Prinstererstraat 2 t/m 66 3131GG CNW 0
Groen van Prinstererstraat 65b, 67 3131GE CNW 2
Groen van Prinstererstraat 68 t/m 126 3131GH CNW 0
Groen van Prinstererstraat 69 t/m 111 3131GE CNW 0
Groen van Prinstererstraat 128 t/m 188 3131GJ CNW 0
Groeneweg 1 t/m 25 3131VE CNW 0
Groeneweg 2 t/m 38 3131VE CNW 0
Havenstraat 4, 6 3131BD CNW 2
Havenstraat 10 t/m 26, 34,42 t/m 102 3131BD CNW 0
Havenstraat 19a, 87, 89 3131BD CNW 0
Havenstraat 25a t/m 67c 3131BD CNW 2
Heemraadstraat 94, 98 3131VH CNW 0
Heemraadstraat 1 t/m 43 3131VG CNW 0
Heemraadstraat 2 t/m 60 3131VH CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 2 t/m 22 3131WJ CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 28 3131WJ CNW 2
Henriëtte Roland Holststraat 1 t/m 19 3131WG CNW 0
Henriëtte Roland Holststraat 21 t/m 57 3131WG CNW 2
Hoflaan 3 t/m 19c, 21b t/m 23b 3134AC OW 1
Hoflaan 21a, 25 en 27 3134AC OW 2
Hoflaan 23c 3134AC OW 3
Hoflaan 43 t/m 49 3134AC OW 0
Hoflaan 6 t/m 78, 82a,b,d en 84a t/m 88e 3134AC OW 1
Hoflaan 82c en 90a,b,c, 3134AC OW 2
Hofsingel 1 t/m 27 3134VD OW 0
Hofsingel 2 t/m 28 3134VD OW 0
Hofsingel 29 t/m 45, 30 t/m 48 3134VE OW 0
Hofsingel 50 t/m 66 3134VG OW 0
Hofsingel 51 t/m 71 3134VG OW 0
Hogewerf 1 t/m 77 en 2 t/m 76 3131BZ CNW 2
Hoogstraat 2 t/m 14 3131BN CNW 2
Hoogstraat 9, 11 3131BL CNW 2
Hoogstraat 13, 13a t/m 57 3131BL CNW 0
Hoogstraat 26, 26a t/m 72 3131BN CNW 0
Hoogstraat 59 t/m 127 3131BM CNW 0
Hoogstraat 76 t/m 128 3131BP CNW 0
Hoogstraat 130 t/m 138 3131BP CNW 2
Hoogstraat 141 t/m 219 3131BB CNW 0
Hoogstraat 142 t/m 234 3131BR CNW 0
Huijgensstraat 2 t/m 64 3131WN CNW 0
Huijgensstraat 17 t/m 49 3131WK CNW 0
Huijgensstraat 51 t/m 73 3131WK CNW 2
Ida Maria de Raathstraat 1 t/m 9, 2 t/m 18 3134EG OW 0
Jaagpad 1 t/m 5, 2, 4 3134JK CNW 0
Jacob van der Wintstraat 1 t/m 11, 2 t/m 16 3131VJ CNW 0
Jacob van Dijkstraat 2 t/m 80, 85, 87 3131MG CNW 0
Jan Steenstraat 3 t/m 31, 4 t/m 22 3131HL CNW 0
Joubertstraat 5 t/m 27 3131WP CNW 0
Jozef Israëlsstraat 1 t/m 11 3131GK CNW 1 (zie noot 1 einde tabel)
Jozef Israëlsstraat 24 t/m 40 3131GL CNW 0
Karel Doormanhof 1 t/m 13 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 2 t/m 12 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 15 t/m 23 3134CW OW 0
Karel Doormanhof 14 t/m 24 3134CW OW 0
Kerksteeg 1 3131CG CNW 0
Kleine Buitenweide 1, 2, 3, 4, 5 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 6 en 8 3134AH OW 1
Kleine Buitenweide 14,16,18,22, 26 t/m 32, 36 t/m 42 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 20,24,54,58,60,64,72, 76 t/m 84 3134AH OW 1
Kleine Buitenweide 46 t/m 52, 56,62,66,68,70,74,86,88 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 57, 105, 111 3134AH OW 2
Kleine Buitenweide 53, 55, 59 t/m 103, 107, 109 3134AH OW 1
Koninginnestraat 2 en 3 3134NL OW 0
Koningstraat 1 t/m 49 3134EH OW 0
Koningstraat 6 t/m 130 3134EH OW 0
Kornelis Speelmanstraat 2b t/m 22c 3131BG CNW 2
Kortestraat 1 t/m 7 3134ES OW 0
Korte Hoogstraat 1 t/m 27d 3131BH CNW 0
Korte Hoogstraat 2 t/m 28d 3131BK CNW 0
Korte Hoogstraat 29a t/m 47d 3131BJ CNW 0
Kortedijk 1 t/m 61 3134HA CNW 2
Kortedijk 14 t/m 108, 120 t/m 136 3134HB CNW 0
Kortedijk 119a en 119b 3134HA CNW 0
Kuipershof 8 t/m 12 3131CH CNW 0
Kuiperstraat 25 t/m 61, 50 t/m 80 3131CH CNW 0
Kwakelsteeg 1 t/m 25 3131BN CNW 2
Landstraat 5 t/m 35A 3131CE CNW 0
Landstraat 36 t/m 56, 39 t/m 73 3131CE CNW 0
Liesveld 1 t/m 51,65 t/m 77, 91 1/m 103, 3131CJ CNW 0
Liesveld 2 t/m 34, 50 t/m 62, 76 t/m 88 3131CL CNW 0
Liesveld 36 t/m 48, 64 t/m 74, 90 t/m 146 3131CM CNW 0
Liesveld 53 t/m 63, 79 t/m 89, 105 t/m 115, 3131CK CNW 0
Luitenantstraat 1, 3, 5, 7 3134AJ OW 1
Luitenantstraat 2 3134AJ OW 2
Luitenantstraat 4, 6 3134AJ OW 1
Liesveldviadüct 1 3131CN CNW 0
Liesveldviaduct 213 t/m 235, 313 t/m 335 3131CN CNW 2
Lijnstraat 4, 6a, 12 t/m 16 3131CP CNW 0
Lijnstraat 7a en 7b 3131CP CNW 0
Het Louwelant 1, 8 en 12 3134AJ OW 3
Het Louwelant 2, 4, 6, 10, 14, 16 3134AJ OW 2
Het Louwelant 5, 7, 13 3134AJ OW 2
Het Louwelant 3, 9, 11, 15 3134AJ OW 1
Luitenantstraat 1, 3, 5, 7 3134AM OW 1
Luitenantstraat 2 3134AM OW 2
Luitenantstraat 4, 6 3134AM OW 1
Maassluissedijk 1 t/m 3b 3131KA CNW 2
Maassluissedijk 5 t/m 11 3131 KA CNW 0
Maassluissedijk 20 t/m 84 3131KB CNW 0
Maassluissedijk 86 t/m 90 3131KB CNW 2
Maassluissedijk 104 t/m 126 3131KB CNW 0
Maassluissedijk 128 l/m 152 3131KB CNW 2
Maasstraat 1a, 1b en 3a, 3b 3134EM OW 1
Maasstraat 2 3134EN OW 0
Maasstraat 13 t/m 45 3134EM OW 0
Maasstraat 30 t/m 64 3134EN OW 0
Marisstraat 41 t/m 75 (oneven) 3131GM CNW 1 (zie noot 1 einde tabel)
Markgraaflaan 90 t/m 98 3131VN CNW 0
Markgraaflaan 42 t/m 60, 62 t/m 80 3131VN CNW 2
Markgraaflaan 1 t/m 69 3131VK CNW 0
Markgraaflaan 2 t/m 14 3131VM CNW 0
Markgraaflaan 16 t/m 40 3131VN CNW 0
Markgraaflaan 71 t/m 135 3131VL CNW 0
Markgraaflaan 137 t/m 177 3131VM CNW 0
Markt 1t/m23, 2t/m30, 32 t/m 62, 33 t/m 63 3131CR CNW 0
Markt 31 3131CR CNW 2
Merwedehof 1 t/m 23 3134NZ OW 0
Merwedehof 2 t/m 24 3134NZ OW 0
Mesdagstraat 13 t/m 29, 16,18 en 28 3131GN CNW 0
Mozartlaan 1,5, 2,4 3131ES CNW 0
mr. Troelstrastraat 2 t/m 48 3131HS CNW 0
mr. Troelstrastraat 3 t/m 51 3131HR CNW 0
Nachtwachtstraat 1 3134AL OW 2
Nachtwachtstraat 3 t/m 19 3134AL OW 1
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 71, 2 t/m 10 3131GP CNW 0
Nieuwe Kerkplaats 101 t/m 121 3134LG OW 0
Nieuwe Kerkplaats 102 t/m 122 3134LG OW 0
Nieuwelaan 1 t/m 45 3131VP CNW 0
Nieuwelaan 4 t/m 48, 80 3131VR CNW 0
Nieuwlandstraat 1 t/m 23 3131 VS CNW 0
Nieuwlandstraat 4 en 6 3131VS CNW 0
Nieuwstraat 1, 3, 5 en 11 3134EP OW 0
Nieuwstraat 7 3134EP OW 1
Nieuwstraat 2 t/m 12 3134EP OW 0
Nieuwstraat 14, 16, 18 3134EP OW 2
Oosterdwarsstraat 1 t/m 37 3134NJ OW 0
Oosterdwarsstraat 2 t/m 20 3134NK OW 0
Oosterstraat 1 t/m 65 3134NM OW 0
Oosterstraat 2a t/m 16 3134NP OW 0
Oosterstraat 18a t/m 38 3134NR OW 0
Oosterstraat 40 t/m 68 3134NS OW 0
Oosterstraat 67 t/m 93 3134NN OW 0
Oosterstraat 72 t/m 84, 88 t/m 114 3134NT OW 0
Oosterstraat 86a t/m 88y 3134NT OW 1
Oosthavenkade 1 t/m 19a, 2t/m 20b 3134NV OW 0
Oosthavenkade 21 t/m 29a, 22 t/m 30, 34 3134NW OW 0
Oosthavenkade 31 t/m 49 3134NW OW 0
Oosthavenkade 42 t/m 50 3134NW OW 0
Oosthavenkade 51 en 55 t/m 73 3134NX OW 0
Oosthavenkade 53 t/m 53h 3134NX OW 1
Oosthavenkade 56 t/m 72a 3134NX OW 0
Oosthavenkade 72b t/m 72z 3134NX OW 1
Oosthavenplaats 1 t/m 41,2 t/m 40 3134BX OW 0
Oranjestraat 1 t/m 37 3134ET OW 0
Oranjestraat 2 t/m 22 3134EV OW 0
P C Hooftstraat 1 t/m 23, 2 t/m 22 3131WS CNW 0
Paterstraat 1,3 3131CS CNW 0
Patrimoniumdwarsstraat 1 t/m 19, 2 t/m 20 3131GR CNW 0
Peperstraat 1 t/m 19, 2 t/m 14 3131CT CNW 0
Pieter Karel Drossaartstraat 1 t/m 67 3131 PA CNW 0
Pieter Karel Drossaartstraat 14 t/m 62 3131PE CNW 0
Potgieterstraat 1 t/m 83 3131GT CNW 0
Prins Hendrikstraat 1 t/m 29 3131PK CNW 0
Prins Hendrikstraat 2 t/m 34 3131PM CNW 0
Rembrandtstraat 2 t/m 28, 3 t/m 63 3131HM CNW 0
Ridderstraat 1 t/m 27 3131VH CNW 0
Ridderstraat 2 t/m 38 3131VG CNW 0
Ridderstraat 40 t/m 80 3131VD CNW 0
Rijkestraat 1 t/m 45, 2 t/m 12 3131CV CNW 0
Ruytenburchflat 1 t/m 35, 2 t/m 34 3131WX CNW 0
Scheepmakersteeg 1,3 3131BX CNW 0
Scheldeplaats 21 t/m 59 3134NP OW 0
Schepenstraat 2 t/m 22 3131VW CNW 0
Schiedamseweg 1 t/m 49 3134BA OW 0
Schiedamseweg 2 t/m 10 3134BJ OW 0
Schiedamseweg 12 t/m 20c 3134BK OW 0
Schiedamseweg 24a t/m 40 3134BL OW 0
Schiedamseweg 42 t/m 54 3134BM OW 0
Schiedamseweg 51 t/m 61 3134BB OW 0
Schiedamseweg 56 t/m 60 3134BN OW 0
Schiedamseweg 64 t/m 76 3134BP OW 0
Schiedamseweg 63 t/m 73 3134BC OW 0
Schiedamseweg 75 t/m 95 3134BD OW 0
Schiedamseweg 78 t/m 86 3134BR OW 0
Schoolstraat 1 t/m 41 3131CW CNW 0
Schoutplein 3 t/m 39 3131JZ CNW 0
Sclaavenburch 1 t/m 25 3131MB CNW 0
Sclaavenburch 2 t/m 52 3131MA CNW 0
Smalle Havenstraat 2 t/m 16, 3 t/m 23 3131BS CNW 0
Spoorstraat 1 t/m 13 3134TA OW 0
Spoorstraat 2 t/m 86 3134TA OW 0
Sprinterplaats 1 t/m 167 3134TC OW 0
Sprinterplaats 2 t/m 168 3134TB OW 0
Stationsstraat 1 t/m 19a 3131PP CNW 0
Stationsstraat 2 t/m 20a 3131PT CNW 0
Struyckstraat 1 t/m 27 3131MC CNW 2
Struyckstraat 2 t/m 28 3131MC CNW 0
Thorbeckestraat 1 t/m 33, 2 t/m 26 3131HP CNW 0
Tollensstraat 2 t/m 72 3131GZ CNW 0
Touwbaan 25 t/m 39 3134MC OW 0
Touwbaan 26 t/m 40 3134MC OW 0
Touwbaan 41 t/m 71 3134MD OW 0
Touwbaan 42 t/m 72 3134MD OW 0
Touwbaan 73 t/m 107 3134ME OW 0
Touwbaan 74 t/m 108 3134ME OW 0
Touwsteeg 1 3131CE CNW 0
Twee Vriendenstraat 1 t/m 43, 2 3131ME CNW 0
Vaartweg 1, 15, 23 t/m 33, 6 t/m 64 3131HT CNW 0
Vaartweg 66 t/m 106c 3131HV CNW 0
Vaartweg 108a t/m 122d 3131HW CNW 0
Van Arenbergstraat 8 3134AA OW 3
Van Arenbergstraat 4, 6, 10, 12, 14 3134AE OW 2
Van Arenbergstraat 3, 9, 11, 13 3134AJ OW 2
Van Arenbergstraat 5, 7 3134AJ OW 1
van der Driftstraat 1 t/m 73 3131JG CNW 0
van der Driftstraat 2 t/m 28 3131JH CNW 0
van der Driftstraat 30 t/m 82 3131JJ CNW 0
van Lennepsplaats 1 t/m 31, 2 t/m 32 3131WR CNW 0
van Riebeeckstraat 46 t/m 150 3131VV CNW 0
van Riebeeckstraat 47 t/m 133 3131\/T CNW 0
van Schravendijkplein 2 t/m 38 3131 GW CNW 0
van Schravendijkplein 48 t/m 52 3131GX CNW 0
van Schravendijkplein 1 t/m 85 3131GV CNW 0
van Schravendijkplein 54 t/m 104 3131GX CNW 0
Veerplein 1 t/m 99 3131CX CNW 0
Veerplein 4 t/m 156 3131CN CNW 0
Verploegh Chasséplein 1, 7 en 2 t/m 8 3134BZ OW 0
Visbankflat 1 t/m 27, 2 t/m 28 3131BW CNW 0
Vleersteeg 2a, 2b. 4a, 4b, 40,6, 8-14 3131CG CNW 0
Vleersteeg 9, 25 en 29, 31,43 3131CG CNW 0
Vondelstraat 2 t/m 72 3131WV CNW 0
Vondelstraat 9 t/m 55 3131WT CNW 0
Vondelstraat 57 t/m 65 3131WT CNW 2
Vossenstraat 20 t/m 46 3131CW CNW 0
Vrouwensteeg 4 3131BV CNW 0
Waalstraat 2 t/m 100 3131CS CNW 0
Waalstraat 29 t/m 147 3131CS CNW 0
Weeshuisplein 2 t/m 28 3131CX CNW 2
Werf Dammes Erve 1 t/m 13, 2 t/m 12 3134HD CNW 2
Werf De Hoop 1 t/m 23, 2 t/m 22 3134HC CNW 2
Werf van Pronk 1 t/m 9, 2 t/m 10 3134HE CNW 2
Westhavenkade 1 t/m 19, 4 t/m 16 3131AB CNW 0
Westhavenkade 21 t/m 27, 22 t/m 26 3131AC CNW 0
Westhavenkade 29 t/m 39, 28 t/m 38, 3131AC CNW 0
Westhavenplaats 2 t/m 42c, 3 t/m 41c 3131BT CNW 0
Westnieuwland 1 t/m 69 3131VX CNW 2
Westnieuwland 6, 56 3131VX CNW 0
Westnieuwland 77 t/m 107 3131I\/1D CNW 0
Weteringstraat 1 t/m 35, 2 t/m 26 3131VZ CNW 0
Wijnstraat 4, 10, 12, 14, 16 3131CZ CNW 0
Wilhelminastraat 2 t/m 22 3134CT OW 0
Wilhelminastraat 7 t/m 19 3134CR OW 0
Wilhelminastraat 24 t/m 70 3134CV OW 0
Wilhelminastraat 21 t/m 41 3134CR OW 0
Wilhelminastraat 45 t/m 71 3134CS OW 0
Willem Beukelszoonstraat 2 t/m 42. 42A 3134LX OW 0
Willem Beukelszoonstraat 3 t/m 41 3134LV OW 0
Willem Beukelszoonstraat 43 t/m 63 3134LW OW 0
Willem Beukelszoonstraat 44 t/m 60 3134LZ OW 0
Willem Pijperstraat 1, 6, 10 3131EV CNW 0
Zomerstraat 4, 6, 8 3131EW CNW 0
Zomerstraat 11 t/m 41j 3131EW CNW 0
Zomerstraat 16, 18, 20, 22 3131EW CNW 0
Zomerstraat 43 t/m 77 3131EW CNW 0

Noot 1: de adressen waarvoor een verwijzing naar deze noot is opgenomen, zijn na 1 januari 2019 opgeleverde adressen waarvoor recht op uitsluitend een 2de bewoners-parkeervergunning bestaat.

Bijlage 1 Aanvraagformulieren

Het aanvragen van een parkeervergunning vindt plaats door middel van een aanvraagformulier. Per categorie is een formulier beschikbaar:

 • a.

  bewonersvergunning

 • b.

  bestelbusvergunning

 • c.

  mantelzorgvergunning

 • d.

  bedrijfsvergunning

 • e.

  bedrijfsvergunning markt

 • f.

  zorgverlenersvergunning

 • g.

  dienstvergunning

 • h.

  campervergunning

Vlaardingenbijlage1i987bf455-b88e-469a-9a03-86630379b90b.jpg

Vlaardingenbijlage2i90057283-76da-4ef7-bcc2-aa6031d6deb3.jpg

Vlaardingenbijlage3i8555ba16-571f-4a6e-9343-48d8e6f3dda7.jpg

Vlaardingenbijlage4i87235003-62e5-4041-87af-8fcf5f4c37d3.jpg

Vlaardingenbijlage5i4777d1a1-bc73-4368-b934-c1d25a824621.jpg

Vlaardingenbijlage6i08b69ae3-71b4-428a-afb9-500987a99688.jpg

Vlaardingenbijlage7ic476e599-881c-4eae-a085-7befc0f93e2f.jpg

Vlaardingenbijlage8i043b74ed-df1d-4f53-b5ac-cddc936ae39a.jpg

Vlaardingenbijlage9id7ac19dd-1018-4d45-b007-cbdb1ab836f9.jpg

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend door een belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.