Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Aanstellings- en aanwijzingsbesluit inzake heffing en invordering parkeerbelastingen Vlaardingen 2020)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Aanstellings- en aanwijzingsbesluit inzake heffing en invordering parkeerbelastingen Vlaardingen 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

overwegende:

 • -

  dat krachtens artikel 231, tweede lid van de Gemeentewet gemeenteambtenaren zijn belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, en als belastingdeurwaarder optreden;

 • -

  dat het college deze taken voor wat betreft parkeerbelastingen laat uitvoeren door externen;

 • -

  dat het daartoe noodzakelijk is deze externen aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar,

 • -

  dat het daarna noodzakelijk is de aangestelde onbezoldigde gemeenteambtenaren aan te wijzen als de gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, en als belastingdeurwaarder voor wat betreft parkeerbelastingen;

gelet op artikel 231, 232, 246a van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen

besluit:

 • I

  aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar:

  • -

   de directeur van P1 On Street B.V. te Den Haag;

  • -

   de (kandidaat- c.q. toegevoegd) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V.  en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V., handelend onder de naam GGN Invoned;

  • -

   de medewerkers van GGN Mastering Credit N.V en de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned,

 • II

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke parkeerbelasting als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet:

  • -

   de directeur van P1 On Street B.V. te Den Haag;

 • III

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, belast met de invordering van gemeentelijke parkeerbelasting, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

  • -

   de directeur van P1 On Street B.V. te Den Haag;

  • -

   de medewerkers van GGN Mastering Credit N.V. en de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned,

 • IV

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder/betekenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet:

  • -

   de (kandidaat- c.q. toegevoegd) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V.  en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V., handelend onder de naam GGN Invoned;

 • V

  te bepalen dat de besluiten I, II, III, IV en V gelden tot het contract met genoemde medewerkers en partijen afloopt;

 • VI

  te bepalen dat de aanstelling en aanwijzing alleen betrekking hebben  op de gemeentelijke belasting als bedoeld in de artikelen 225 en 234 Gemeentewet, zijnde de gemeentelijke parkeerbelastingen;

 • VII

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad;

 • VIII

  te bepalen dat alle eerder genomen aanstellings- en aanwijzingsbesluiten inzake heffing en invordering van parkeerbelastingen komen te vervallen op de in het voorgaande artikel bepaalde datum;

 • IX

  dit besluit kan worden aangehaald als Aanstellings- en aanwijzingsbesluit inzake heffing en invordering parkeerbelastingen Vlaardingen 2020

 

Ondertekening

Vlaardingen, Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, 26 november 2019

De secretaris G. van Hofwegen
de burgemeester mr. A.M.M. Jetten Msc