Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaatverlening en overdracht van afzonderlijke bevoegdheden aan Stroomopwaarts MVS
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaatverlening en overdracht van afzonderlijke bevoegdheden aan Stroomopwaarts MVS

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op:

 • het bepaalde in de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

overwegende dat:

 • bij gemeenschappelijke regeling de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS hebben opgericht ter uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving;

 • de colleges de in artikel 4 eerste lid van de gemeenschappelijke regeling genoemde bevoegdheden hebben overgedragen aan het dagelijks bestuur;

 • de colleges daarnaast op grond van artikel 4 tweede lid van de gemeenschappelijke regeling bij afzonderlijk besluit bevoegdheden aan het dagelijks bestuur kunnen overdragen;

 • de colleges op grond van artikel 4 vijfde lid van de gemeenschappelijke regeling bij afzonderlijk besluit de bevoegdheid kunnen mandateren om beleidsregels vast te stellen.

besluit:

 • 1. Het college machtigt het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS om de bevoegdheden uit te voeren op grond van:

  • a.

   de Wet inburgering;

  • b.

   de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke opvang.

 • 2. Het college mandateert het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS om beleidsregels in de zin van de Awb vast te stellen met betrekking tot de bij gemeenschappelijke regeling en onderhavig besluit overgedragen bevoegdheden;

 • 3. Het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS is van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Vlaardingen in zijn vergadering van 30 januari 2018

de secretaris, mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwende voorzitter, mr A.M.M. Jetten MSc
De gemandateerde stemt in met het verleende mandaat,Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts MVSde secretaris, D. Curfsde voorzitter, C.T. Oosterom