Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent doelgroepverklaring Mandaatbesluit  Vlaardingen doelgroepverklaring
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent doelgroepverklaring Mandaatbesluit  Vlaardingen doelgroepverklaring

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

gelet op:

 • het bepaalde in de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

overwegende dat:

 • bij gemeenschappelijke regeling de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS hebben opgericht ter uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving;

 • de colleges de in artikel 4 eerste lid van de gemeenschappelijke regeling genoemde bevoegdheden hebben overgedragen aan het dagelijks bestuur;

 • de colleges daarnaast op grond van artikel 4 tweede lid van de gemeenschappelijke regeling bij afzonderlijk besluit bevoegdheden aan het dagelijks bestuur kunnen overdragen;

besluit:

 • 1.

  Het college machtigt het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS om de bevoegdheid uit te voeren op grond van artikel 2.3 eerste lid van de Wet tegemoetkomingen loondomein (verstrekken van een doelgroepverklaring).

 • 2.

  Het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van Vlaardingen.

Vlaardingen, 25 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

de burgemeester,

mr A.M.M. Jetten MSc

De gemandateerde stemt in met het verleende mandaat,

Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts MVS

Ondertekening

de secretaris,D. Curfs
de voorzitter, S.B. Kuiper