Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent incidentele subsidie voor evenementen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor evenementen die de binnenstad verlevendigen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent incidentele subsidie voor evenementen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor evenementen die de binnenstad verlevendigen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 nadere regels vast te stellen voor incidentele subsidies voor culturele activiteiten;

overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van incidentele subsidies voor evenementen die de binnenstad verlevendigen;

overwegende dat het artikel 2 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels bevatten;

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2011;

BESLUIT de volgende nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder een incidentele subsidie voor evenementen die de binnenstad verlevendigen verstaan: eenmalige subsidie voor evenementen die een toegevoegde waarde hebben voor verblijfklimaat in de binnenstad.

Artikel 2 Subsidiecriteria

 • 1. De subsidie voor culturele activiteiten wordt geweigerd indien sprake is van één van de weigeringsgronden zoals neergelegd in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening 2011.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de te subsidiëren activiteit:

  • -

   bijdragen aan het verbeteren van het verblijfklimaat in de binnenstad;

  • -

   aantrekkelijk zijn voor een breed publiek,

  • -

   de kernwaarden van Vlaardingen: water, historie en/of groen, in zich dragen,

  • -

   plaatsvinden in de buitenruimte,

  • -

   vernieuwend, creatief en/of stimulerend zijn,

  • -

   openbaar toegankelijk zijn.

 • 3. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd behoren niet tot de reguliere gesubsidieerde activiteiten.

 • 5. De kosten van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd, wordt ten minste voor de helft gedekt uit andere financieringsbronnen dan de gemeentelijke subsidie.

 • 4. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, vinden plaats in de periode 1 juli tot en met 31 december van het jaar 2018.

Artikel 3 De subsidieaanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht. Het college kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

Artikel 4 De subsidieaanvraag

 • 1. De incidentele subsidies kunnen voor 1 mei 2018 worden aangevraagd.

 • 2. De aanvragen moeten in ieder geval bevatten:

  • -

   een beschrijving van de activiteit;

  • -

   de doelstelling van de activiteit;

  • -

   een omschrijving van de doelgroep;

  • -

   een begroting van de inkomsten en uitgaven;

Artikel 5 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk 31 mei 2018.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. De hoogte van het totale bedrag dat kan worden besteed aan incidentele subsidies voor culturele activiteiten bedraagt € 50.000,=.

 • 2. De subsidieaanvragen worden met elkaar vergeleken teneinde de aanvragen, naast de toetsing aan de in artikel 2 genoemde criteria, ook in relatie tot elkaar te kunnen beoordelen.

 • 3. Indien er meerdere aanvragen binnenkomen en na berekening van het totale bedrag waarop de aanvragers aanspraak kunnen maken, het subsidieplafond wordt overschreden, worden slechts de aanvragen gehonoreerd die het meest bijdragen aan de doelstellingen van het Centrumplan, zodat het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 4. Onafhankelijk van de hoogte van het in lid 1 genoemde subsidieplafond is de hoogte van een subsidie maximaal 1/2 van de totale kosten van de te subsidiëren activiteit.

Artikel 7 Inhoudelijk en financieel verslag

Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient een inhoudelijk en financieel verslag te worden ingediend. Het verslag bevat in ieder geval:

 • -

  een beschrijving van het verloop van de activiteit;

 • -

  een indicatie van de mate waarin de doelstelling is bereikt;

 • -

  een vermelding van het aantal deelnemers / bezoekers, eventueel uitgesplitst naar doelgroep;

 • -

  een overzicht van de uitgaven en inkomsten;

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels en beleidsregel treden in werking op de dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels en beleidsregel kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor evenementen die de binnenstad verlevendigen’.

Ondertekening

Aldus op 20 maart 2018 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

De secretaris, Mw. mr. A.G. Knol – Van LeeuwenDe burgemeester, Mw. mr. A.M.M. Jetten MSc