Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

BESLUITEN:

vast te stellen de regeling: Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Vlaardingen gezien de overeenstemming in de commissie voor het georganiseerd overleg.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a. buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

b. CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

 • 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vier maal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar ontvangt salaris in de vorm van een vergoeding voor een kosteloos voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan de helft van het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van schaal 8, bijlage IIa van de CAR- UWO.

 • 3. Als de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt op een vrijdag tussen 18.00 en 24.00 uur dan wel op een zaterdag, wordt de vergoeding gelijk aan vijf maal het uurloon als vermeld in lid 1 van dit artikel.

 • 4. Voor elk huwelijk of geregistreerd partnerschap dat wordt voltrokken op een zondag of een feestdag, wordt de vergoeding gelijk aan tien maal het uurloon als vermeld in lid 1 van dit artikel.

 • 5. Het salaris bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR- UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 • 6. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,5% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Artikel 4 Vakantie

 • 1. De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,26 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CARUWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4. Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • 1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR-UWO.

 • 2. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CARUWO.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

 • 1. De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een vergoeding gelijk aan de hoogte van de vergoeding dienstreizen ambtenaren.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 9 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van `de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand` d.d. 1 januari 2018.

Ondertekening