Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent consumentenvuurwerk (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent consumentenvuurwerk (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op

artikel 2.86 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019,

overwegende

 • -

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk te gebruiken op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

 • -

  dat het gebruik van consumentenvuurwerk op de hieronder aangewezen plaatsen een grote mate van gevaar, schade of overlast met zich mee brengt;

 • -

  dat het gewenst is op deze aangewezen plaatsen een verbod voor het gebruik van consumentenvuurwerk in te stellen;

 • -

  dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.86, lid 1 APV Vlaardingen 2019 verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken op door ons, in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaatsen;

 

besluit

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk

Artikel 1

Als plaatsen aan te wijzen als bedoeld in artikel 2.86, lid 1 APV waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast:

 • a.

  winkelcentrum De Loper;

 • b.

  omgeving Hospice De Margriet, Prinses Margrietlaan 15;

 

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2019”.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,G. van Hofwegen
de burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • a.

  naam en adres van belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • e.

  de gronden van het bezwaar;

 • f.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

  De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Vlaardingen1i2b60b68a-44b6-4c03-b430-0ff5bb8f7c95.png

Vlaardingen2i3d9d0ff2-1fde-4825-9030-59e63082740c.png