Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit bedelarij)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit bedelarij)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op

artikel 2.78a van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019,

besluit

vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit bedelarij

Artikel 1

Als gebied aan te wijzen als bedoeld in artikel 2.78a APV waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken:

 • a.

  de Markt;

 • b.

  het winkelcentrum in het centrum van Vlaardingen, begrensd door de straten Liesveldviaduct, Hoogstraat, Waalstraat, Heemraadstraat, Van Riebeeckstraat;

 • c.

  het winkelcentrum in de Westwijk van Vlaardingen, begrensd door de straten Marnixlaan, Professor Rutgersstraat, Professor Mekelstraat, van Baerlestraat, Tussenpad, Erasmusplein en dr. Wiardi Beckmansingel;

 • d.

  winkelcentrum De Loper;

 • e.

  winkelcentrum Van Hogendorpkwartier;

 • f.

  het gedeelte van de Parallelweg, tussen de Prins Hendrikstraat en de Westhavenkade.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit bedelarij”.

Ondertekening

Vlaardingen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,G. van Hofwegen
de burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • 1.

  naam en adres van belanghebbende;

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • 5.

  de gronden van het bezwaar;

 • 6.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

  De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.