Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent BHV en EHBO (Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent BHV en EHBO (Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO)

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bedrijfshulpverlening (BHV): de werkgever dient maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp (bij ongevallen), brandbestrijding en evacuatie van werknemers en externen. Deze maatregelen moet de werkgever afstemmen op de specifieke situatie van de organisatie.

 • b.

  Bedrijfshulpverlener (BHV-er): de werknemer die door de werkgever is aangewezen tot het verrichten van taken in het kader van BHV als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • c.

  Bedrijfshulpverleningstaken) (BHV-taken): de taken zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • d.

  BHV-cursus: een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als BHV-er aangewezen werknemer kennis en vaardigheden over BHV opdoet.

 • e.

  BHV-herhalingscursus en de—training: jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van opgedane kennis en vaardigheden over BHV op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

 • f.

  EHBO-er: een bedrijfshulpverlener, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) met de aantekeningen verbandleer en reanimatie. Deze bedrijfshulpverlener is uitsluitend beschikbaar voor het verrichten van EHBO. Hij neemt niet deel aan BHV taken.

 • g.

  EHBO-herhalingscursus en -training: jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden over EHBO op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

 • h.

  EHBO-cursus: een speciaal voor de EHBO samengestelde cursus waarmee de als EHBO-er aangewezen werknemer kennis en vaardigheden over EHBO opdoet.

 • i.

  Hoofd bedrijfshulpverlener: een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners of een werknemer die op grond van zijn functie deze taken verricht.

 • j.

  Ploegleider:een bedrijfshulpverlener die is aangewezen om tijdens een calamiteit in ploegverband leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners. De medewerker is in het bezit van een geldig BHV certificaat, EHBO diploma en ploegleidersdiploma.

 • j.

  Werkgever: de gemeente Vlaardingen.

 • k.

  Werknemer: de werknemer van de gemeente Vlaardingen.

Artikel 2 Bedrijfshulpverlening

 • 1. De werkgever wijst de werknemer aan als bedrijfshulpverlener, ploegleider BHV of hoofd bedrijfshulpverlener, indien de werknemer zich hiervoor heeft aangemeld. De werknemer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

 • 2. De werknemer voert de BHV-taken in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uit.

 • 3. De BHV-er neemt deel aan alle BHV (herhalings-)cursussen en trainingen.

 • 4. De kosten voor instructie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat bedrijfshulpverlener, komen voor rekening van de werkgever.

 • 5. Als de in lid 3 bedoelde cursus of training buiten de voor de BHV-er normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, compenseert de werkgever de betreffende uren in tijd.

 • 6. Ten minste één keer per jaar beoordeelt het hoofd bedrijfshulpverlening de wijze waarop de BHV-taken worden vervuld.

 • 7. Het aantal BHV-ers is afgestemd op het in alle omstandigheden kunnen vervullen van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 8. Intrekking van besluit tot aanwijzing als bedrijfshulpverlener vindt plaats:

  • v

   Op verzoek van de bedrijfshulpverlener.

  • v

   Wanneer de bedrijfshulpverlener niet meer in het bezit is van een geldig EHBO diploma en BHV certificaat.

  • v

   Wanneer het hoofd BHV de bedrijfshulpverlener niet meer in staat acht zijn/ haar taken uit te voeren.

  • v

   Bij schorsing en ontslag van de bedrijfshulpverlener.

Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

 • 1. De BHV-er ontvangt jaarlijks een bruto vergoeding. De hoogte hiervan is vastgelegd in artikel 3.21 van de Cao Gemeenten. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de BHV-er in het bezit is van een geldig BHV-diploma en in voldoende mate deelneemt aan de BHV-(herhalings-)cursussen en trainingen. De werkgever betaalt de vergoeding per maand.

 • 2. De vergoeding wordt niet of naar evenredigheid uitbetaald, wanneer de BHV` er langer dan 6 maanden zijn taken niet heeft kunnen uitvoeren.

 • 3. Indien de BHV-er niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de BHV-taken uit te mogen voeren, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

Artikel 4 EHBO

 • 1. De werkgever wijst de werknemer aan als EHBO`er, indien de werknemer zich hiervoor heeft aangemeld. De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging.

 • 2. De werknemer, zoals genoemd in het vorige lid, neemt deel aan voldoende EHBO-(herhalings)cursussen en trainingen.

 • 3. De werkgever betaalt de kosten voor de in lid 2 genoemde cursussen en trainingen.

 • 4. Als de in lid 2 bedoelde cursus of training buiten de voor de EHBO-er normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, compenseert de werkgever de betreffende uren in tijd.

 • 5. Ten minste één keer per jaar beoordeelt het hoofd bedrijfshulpverlening de wijze waarop de EHBO-taken worden vervuld.

Artikel 5 EHBO-vergoeding

 • 1. De EHBO-er ontvangt jaarlijks een bruto vergoeding. De hoogte hiervan is vastgelegd in artikel 3.21 van de Cao Gemeenten. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de EHBO-er in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en in voldoende mate deelneemt aan de EHBO-(herhalings-) cursussen en trainingen. De werkgever betaalt de vergoeding per maand.

 • 2. De EHBO-er ontvangt de toelage niet als hij zijn EHBO-taken langer dan 6 maanden niet heeft kunnen uitvoeren.

 • 3. Indien de EHBO-er niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de EHBO-taken uit te mogen voeren, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

Artikel 6 Einde vergoeding

Wanneer een vergoeding op grond van deze regeling eindigt voor de werknemer, vindt er geen afbouw plaats.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel, intrekking en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als `Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO` en treedt per 1 januari 2020 in werking.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding komt de `regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Vlaardingen 2012` te vervallen.

Ondertekening