Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op

artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019,

besluit

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019

Artikel 1

 • 1. Als wegen als bedoeld in artikel 5.8, lid 1 APV waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, omdat dit schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de bebouwde kom van Vlaardingen.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de wegen en weggedeelten op bedrijventerrein Groot Vettenoord, bedrijventerrein De Vergulde Hand, bedrijventerrein ’t Scheur, het parkeerterrein gelegen ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg), de parkeerplaatsen gelegen aan de Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven Noordzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde, Doggerstraat en Waterleidingstraat.

Artikel 2

 • 1. Als wegen als bedoeld in artikel 5.8, lid 2 APV waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, omdat dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de bebouwde kom van Vlaardingen.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de wegen en weggedeelten op bedrijventerrein Groot Vettenoord, bedrijventerrein De Vergulde Hand, bedrijventerrein ’t Scheur, het parkeerterrein gelegen ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg), de parkeerplaatsen gelegen aan de Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven Noordzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde, Doggerstraat en Waterleidingstraat.

 • 3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet van vrijdag 21.00 uur tot maandag 06.00 uur voor de parkeerplaatsen gelegen aan de Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven Noordzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde, Doggerstraat en Waterleidingstraat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie. Op dat moment wordt het “Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen” ingetrokken.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,G. van Hofwegen
de burgemeester, mr. A.M.M. Jetten MSc

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • a.

  naam en adres van belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • e.

  de gronden van het bezwaar;

 • f.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

  De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.