Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-6-2021
Downloads
376
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Vlaardingen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Vlaardingen Aanwijzing toezichthouders naleving bepalingen bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Vlaardingen Aanwijzingsbesluit belanghebbenden parkeren havenkantoor
Vlaardingen Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013-01
Vlaardingen Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2014-02
Vlaardingen Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder o.g.v. APV 2005
Vlaardingen Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Veerplein en Liesveld
Vlaardingen Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende woningmarkt Verordening toegang woningmarkt Vlaardingen
Vlaardingen Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011
Vlaardingen Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen
Vlaardingen Archiefverordening van Vlaardingen 2013
Vlaardingen Banierenplan 2011
Vlaardingen Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Beleid Moe-landers
Vlaardingen Beleid toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998
Vlaardingen Beleidskader aanpak van mensenhandel in Vlaardingen
Vlaardingen Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Vlaardingen Beleidslijn voor het buiten een horecabedrijf organiseren van house-parties en soortgelijke grootschalige dansfeesten
Vlaardingen Beleidsnota Integratie in Vlaardingen vanaf 2012
Vlaardingen Beleidsnotitie Collecteren, kleding inzamelen en donaterwervingsacties in Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregel aanpak overlast
Vlaardingen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Vlaardingen 2015
Vlaardingen Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregel toepassing wegingsfactoren bij kostenvergoeding in fiscale procedures
Vlaardingen Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht
Vlaardingen Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de aanpak van woonoverlast
Vlaardingen Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent heling van toepassing op handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen Helingbeleid gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende hogere waarden geluid
Vlaardingen Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeernormen (Beleidsregel Parkeernormen 2019)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende openbare laaddiensten voor elektrisch vervoer Beleidsregels Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer Vlaardingen 2016
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Beleidsregels invordering naheffings­aan­slagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Participatiewet, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de wielklem (Beleidsregels Wielklem Vlaardingen)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent een tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK MVS -2)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent leerlingen- en jeugdhulpvervoer (Beleidsregels leerlingen- en jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent re-integratie (Beleidsregels re-integratie Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2019)
Vlaardingen Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021)
Vlaardingen Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregels bijzondere bijstand 2009
Vlaardingen Beleidsregels garanties Gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Vlaardingen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Vlaardingen 2015
Vlaardingen Beleidsregels loket VvE Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregels ontheffing inburgeringsplicht gemeente Vlaardingen 2011
Vlaardingen Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Vlaardingen 2013
Vlaardingen Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen
Vlaardingen Beleidsregels terugdringen loze brandmeldingen 2012
Vlaardingen Beleidsregels terugvordering en verhaal 2009
Vlaardingen BELEIDSREGELS TOEGANG NACHTOPVANG DE ELEMENTEN
Vlaardingen Beleidsregels toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998
Vlaardingen Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Beleidsregels Participatiewet 2015-2
Vlaardingen Beleidsregels voor het innemen van ligplaats door tankschepen bij Scheepsreparatiebedrijven
Vlaardingen Beleidsregels Zondagse openstelling supermarkten gemeente Vlaardingen 2011
Vlaardingen Besluit aanwijzing lijst van monumentale bomen
Vlaardingen Besluit Elektronische post Vlaardingen
Vlaardingen Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer
Vlaardingen Besluit regels bomenfonds Vlaardingen
Vlaardingen Besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van het fietspad langs de Burgemeester Heusdenslaan
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende nadere regels omtrent beoordeling aanvraag vergunning Speelautomatenhal
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve verlaatjes (Aanwijzingsbesluit collectieve verlaatjes 2020)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve verlaatjes Aanwijzingsbesluit collectieve verlaatjes 2019
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de handhaving van de maatregelen genoemd in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de handhaving van de maatregelen genoemd in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de daarbij horende ministeriële regelingen
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent handhaving horeca Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent handhaving van de openbare orde (Damoclesbeleid gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebieden) voor de omschreven gebieden in Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat (Mandateringsbesluit Tijdelijke wet maatregelen covid-19)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openingstijden horeca (Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4 )
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openingstijden voor horeca-inrichtingen (Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent veiligheidsrisicogebieden Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verkoop van softdrugs (Coffeeshopbeleid gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vertegenwoordiging Vertegenwoordigingsbesluit Vastgoed 2017
Vlaardingen Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende instructies over het mandaat van Stroomopwaarts Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018
Vlaardingen Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2017)
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de bestuurlijke gedragscode integriteit
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent griffie (Instructie voor de griffier Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan de griffie (Mandaatbesluit griffie Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het verlengen van de categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en tot het delegeren van de bevoegdheid al dan niet een exploitatieplan vast te stellen
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent orde (Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Vlaardingen houdende de verlening van ondermandaat aan ambtenaren Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2018
Vlaardingen Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit warenmarkten Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Besluit van de werkgeverscommissie van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent volmacht griffiepersoneel
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat warenmarkten (Mandaatbesluit warenmarkten Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaatverlening Mandaatbesluit leergeld
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO Regeling aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 CAR-UWO
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Aanwijzingsbesluit accountmanager gemeentelijke heffingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanpassing van tijden voor evenementen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van een toezichthouder Aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB – WMO 2015
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van gebieden voor betaald parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versie 2017-02
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van toezichthouders
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende dienstreizen en verblijfskosten Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende een instructie voor de leerplichtambtenaar Instructie voor de leerplichtambtenaar van het Regionale Bureau Leerplicht Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende een leidraad voor de invordering van geldschulden
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende Handboek Kabels en Leidingen Vlaardingen 2017
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende icidentele subsidie voor culurele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot € 5.000
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende incidentele subsidies voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf € 5.000
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende mandaatverlening aan ambtenaren Mandaatbesluit Ambtenaren 2018
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent (slaap)verblijf Aanwijzingsbesluit (slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 2013
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffing en invordering belastingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit bedelarij)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent BHV en EHBO (Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent consumentenvuurwerk (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de gemeenteambtenaar Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de gesprekscyclus Regeling gesprekscyclus Gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de maatschappelijke participatie van kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de schouwcommissie historische schepen (Reglement Schouwcommissie historische schepen 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de subsidie voor culturele instellingen (Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de uitwerking van het hondenbeleid (Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent doelgroepverklaring Mandaatbesluit  Vlaardingen doelgroepverklaring
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent drankgebruik (Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeenteambtenaar/toezichthouder
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het individueel keuzebudget Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het privacybeleid
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent incidentele subsidie voor evenementen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor evenementen die de binnenstad verlevendigen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten (Subsidieregeling incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten Gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent inkoopproces (Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat en machtiging in het kader van de WVGGZ
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat wijkteams Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaatverlening en overdracht van afzonderlijke bevoegdheden aan Stroomopwaarts MVS
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandateren van collegebevoegdheden zomerreces 2020
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent nadeelcompensatie Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent overgang team bibliotheek naar stichting personeel bibliotheek Sociaal Plan Bibliotheek gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Aanstellings- en aanwijzingsbesluit inzake heffing en invordering parkeerbelastingen Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-01)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent rechtspositie (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent rechtspositie CAR/UWO
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent schadevergoedingen bij ingravingen kabels en leidingen Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Vlaardingen 2017
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent structuur van de ambtelijke organisatie (Organisatiebesluit gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent subsidie voorschoolse voorzieningen (Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Vlaardingen 2017)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vastleggen van rechtsposities Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verboden vuur (Aanwijzingsbesluit verbod vuur voor koken, bakken en braden)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verlof
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent voertuigen (Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent volmacht en aanwijzingsmandaat ambtenaren
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent volmacht-, machtiging- en mandaatverlening voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent warenmarkten Vlaardingen 2021
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent weesfietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen)
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels voor het melden van vermoeden omtrent misstanden
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende verlening van mandaat aan de portefeuillehouder jeugd ten behoeve van een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing
Vlaardingen Besluit van het college van burgemeester en wethouders vn de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werk Reglement commissie Van werk naar werk
Vlaardingen Binnenhavenverordening Vlaardingen 2010
Vlaardingen Bomenverordening Vlaardingen 2010
Vlaardingen Bouwverordening 2007
Vlaardingen Brandbeveiligingsverordening Vlaardingen 2016
Vlaardingen Erfgoedverordening Vlaardingen
Vlaardingen Evenementen Nota Vlaardingen 2010
Vlaardingen Exploitatieverordening Gemeente Vlaardingen 1997
Vlaardingen HANDBOEK DIGITALE VERVANGING VAN ANALOGE PERSONEELSDOCUMENTEN GEMEENTE VLAARDINGEN
Vlaardingen Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2012
Vlaardingen Horeca- en evenementenbesluit Vlaardingen
Vlaardingen Horecanota 2010
Vlaardingen Instellingsbesluit regionale commissie voor huisvestingsbezwaren
Vlaardingen Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent Centrumregeling regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en rmc regio nieuwe waterweg noord
Vlaardingen Instellingsbesluit voor de Adviesraad TBV
Vlaardingen Instructie voor de leerplichtambtenaar
Vlaardingen Interne klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2009
Vlaardingen KLACHTENREGLEMENT SOCIALE WIJKTEAMS VLAARDINGEN
Vlaardingen MACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN
Vlaardingen MACHTIGINGSBESLUIT ROGPLUS
Vlaardingen MACHTIGINGSBESLUIT STICHTING MINTERS
Vlaardingen MACHTIGINGSBESLUIT VEILIG THUIS RIJNMOND
Vlaardingen Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2016
Vlaardingen Mandaatbesluit huisvestingsvergunning
Vlaardingen Mandaatbesluit inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken persoonsgegevens Sociale Wijkteams Vlaardingen
Vlaardingen MANDAATBESLUIT TOT HET NEMEN VAN BESLUITEN OP AANVRAGEN VOOR EEN INDIVIDUELE VOORZIENING IN HET KADER VAN DE JEUGDWET
Vlaardingen Mandaatbesluit uitvoering VTH-taken Brzo/RIE-4 bedrijven Vlaardingen 2014
Vlaardingen Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013
Vlaardingen Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen
Vlaardingen Nadere regels containers, big bags en steigers
Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie cultuurinitiatieven
Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie literaire initiatieven
Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel waarderingssubsidie sportstimulering
Vlaardingen Nadere regels en beleidsregels terrassen bij winkels en winkeluitstallingen Vlaardingen 2015
Vlaardingen Nadere regels geluidsplafond voor openbare inrichtingen
Vlaardingen Nadere regels omtrent het verkopen en afleveren van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
Vlaardingen nota Dierenwelzijn ‘Een kwestie van beschaving’
Vlaardingen Nota erfpacht gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Nota Grondbeleid
Vlaardingen Nota monumenten
Vlaardingen Nota standplaatsenbeleid 2015
Vlaardingen Nota tuinuitbreidingen
Vlaardingen Nota vrijstellingenbeleid artikel 19 WRO / projectbesluit
Vlaardingen Ondermandaat besluit Wijkverbod Vlaardingen
Vlaardingen Ondermandaatbesluit Jeugdwet
Vlaardingen Ontheffingsbesluit Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2013
Vlaardingen Ontheffingsbesluit zon- en feestdagenregeling
Vlaardingen Ontheffingsregeling inlichtingenverstrekking belastingen Vlaardingen 1996
Vlaardingen Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende mandatering aan DCMR Milieudienst Rijnmond over milieubevoegdheden Mandaatbesluit gemeente Vlaardingen aan DCMR Milieudienst Rijnmond inzake milieubevoegdheden
Vlaardingen Parkeerverordening 2009
Vlaardingen Portefeuillehoudersmandaat aanlijn- of aanlijn- en muilkorfgebod
Vlaardingen Privacyregeling e-mail- en internetgebruik gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Procedureregeling planschadevergoeding 2005
Vlaardingen Procesbeschrijving ontwikkelaarskeuze
Vlaardingen Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
Vlaardingen Regeling bruikleen communicatiemiddelen gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling gebruik dienstauto’s gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014
Vlaardingen Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vlaardingen Regeling klachten ongewenst gedrag gemeente Vlaardingen 2011
Vlaardingen Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen
Vlaardingen Regeling openbaarmaking nevenfuncties van directie, afdelingshoofden en gebiedsmanagers van de gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling Opleiding en Ontwikkeling gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling overwerkvergoeding gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling subsidieverlening groot onderhoud en energiebesparing 2011
Vlaardingen Regeling thuiswerken gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Regeling voor gesprekken in het kader van de gesprekscyclus
Vlaardingen Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen
Vlaardingen Regeling ziekteverzuim gemeente Vlaardingen 2011
Vlaardingen Regels van de beheersverordening Vergulde Hand West
Vlaardingen Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand
Vlaardingen Reglement Schouwcommissie historische schepen van de gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen
Vlaardingen Richtlijn actieve informatieplicht gemeente Vlaardingen 2013
Vlaardingen Richtlijn begrotingsrechtmatigheid 2013
Vlaardingen Richtlijn waardering en activering 2013
Vlaardingen Subsidieverordening inzameling oud papier 2002
Vlaardingen Subsidieverordening Monumenten Vlaardingen 2000
Vlaardingen Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven
Vlaardingen Treasurystatuut gemeente Vlaardingen 2013
Vlaardingen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Vlaardingen Uitvoeringsbesluit inzake de voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel C, tweede lid, onder c juncto artikel C, derde lid, van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004
Vlaardingen Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen o.g.v. APV 2005
Vlaardingen Uitvoeringsbesluit Meetinstructie bouwplaatsinrichting en bouwmaterialen
Vlaardingen Uitvoeringsbesluit participatie gemeente Vlaardingen 2010
Vlaardingen Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer Vlaardingen 2015
Vlaardingen Vaststellingsbesluit drempelwaarden voor aanbestedingen
Vlaardingen Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Vlaardingen.
Vlaardingen Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2012
Vlaardingen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vlaardingen Verordening eigen bijdragen Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2014
Vlaardingen Verordening elektronische kennisgeving Vlaardingen 2013
Vlaardingen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014
Vlaardingen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
Vlaardingen Verordening gemeentelijke ombudsman Vlaardingen 2005
Vlaardingen Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening).
Vlaardingen Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden
Vlaardingen Verordening op de heffing en invordering van een lokale radio-opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage
Vlaardingen Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen).
Vlaardingen Verordening op de sloten in de gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Holy en Emaus 2004
Vlaardingen Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvoorziening
Vlaardingen Verordening regelende de instelling, taak, samenstelling en werkwijze van de commissies zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet
Vlaardingen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Vlaardingen 2012
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende de betalingstermijn voor vorderingen sociale zekerheid Verordening betalingstermijn Gemeente Vlaardingen 2017
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels betreffende de commissie bezaarschriften Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent aandachtsgebieden onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Verordening Adviesraad Sociaal Domein)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent advisering aan de raad bij zijn controlerende taak (Verordening Auditcommissie 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent burgerinitiatief (Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de beschikkingstermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente MVS 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de burgemeester (Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Vlaardingen (Controleverordening gemeente Vlaardingen 2007)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de effecten van het gemeentelijk beleid (Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening reinigingsheffingen Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van binnenhavengelden (Binnenhavengeldverordening Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage Verordening BI-zone en op de subsidie voor de BI-zone De Vergulde Hand De Vergulde Hand Vlaardingen 2019
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van havengeld (Verordening Havengeld pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en historische schepen Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van ligplaatsgeld voor vaste ligplaatsen (Verordening ligplaatsgeld vaste ligplaatsen Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van zeehavengeld (Zeehavengeldverordening Vlaardingen 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de starterslening (Verordening Starterslening gemeente Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent financiën Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2018
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent havenbeheer (Havenverordening Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het leveren van een tegenprestatie Verordening tegenprestatie gemeente Vlaardingen 2015
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het stimuleren van een groenblauwe schoolomgeving (Stimuleringsregeling groenblauwe schoolomgeving)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent individuele studietoeslag Verordening studietoeslag Participatiewet gemeente Vlaardingen 2015
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer (Verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent loonkostensubsidie (Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent maatregelen met betrekking tot de Participatiewet, IOAW en IOAZ (Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuren Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Vlaardingen 2017
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openbare ruimte (Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Vlaardingen)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2021-1)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent re-integratie (Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent rechtsposities (Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Vlaardingen)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent speelautomatenhallen Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent tegemoetkoming in kosten Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoeding voor het functioneren als fractie (Verordening fractievergoeding Vlaardingen 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verlenen van bijstand (Verordening Ambtelijke bijstand 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verrekening van bestuurlijke boete Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Vlaardingen 2015
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening Vlaardingen
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent werkgeverschap (Verordening Werkgeverscommissie 2019)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020)
Vlaardingen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent woonruimtebemiddeling (Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020)
Vlaardingen Verordening voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen in de gemeente Vlaardingen
Vlaardingen Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Vlaardingen.
Vlaardingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlaardingen 2015
Vlaardingen Verordening wachtlijstbeheer wet sociale werkvoorziening
Vlaardingen Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2004
Vlaardingen Verordening woonschepen Vlaardingen 2008
Vlaardingen Volmachtbesluit Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Vlaardingen Voorschriften betreffende de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van informatie van de gemeentelijke organen voor zover deze nog niet is overgebracht naar de archief-bewaarplaats (Besluit Informatiebeheer Vlaardingen 2013)
Vlaardingen Welstandsnota Vlaardingen
Vlaardingen Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?