Rijksoverheid

Regelingenpocket Venray

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-9-2019
Downloads
72
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Venray. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Venray (voorlopige) Verordening op de paracommercie Venray 2014
Venray Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 ev.
Venray Afvalstoffenverordening Venray 2010
Venray Algemene Plaatselijke Verordening 2017 van de gemeente Venray
Venray Algemene Plaatselijke Verordening Venray 2019
Venray Algemene subsidieverordening gemeente Venray
Venray Arbeidsvoorwaarden
Venray Arbeidsvoorwaarden
Venray Archiefverordening Venray 2019
Venray BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING
Venray BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018
Venray Beleidsregel Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen
Venray Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
Venray Beleidsregel: Kavel voor kavel
Venray Beleidsregels Wegsleepverordening Venray 2018
Venray Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Venray 2018
Venray Beleidsregels landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 2017
Venray Beleidsregels parkeerontheffingen Blauwe zone Venray 2018
Venray Beleidsregels standplaatsen gemeente Venray
Venray Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen van de gemeente Venray 2019.
Venray Besluit beschermd wonen en opvang 2018
Venray Besluit gedogen mengvormen winkel/horeca Gemeente Venray
Venray Besluit nadere regels Jeugdhulp gemeente Venray 2019
Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Venray
Venray Besluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016
Venray Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2019
Venray Bouwverordening 2012
Venray Brandbeveiligingsverordening gemeente Venray 2010
Venray De verordening naamgeving en nummering gemeente Venray 2008
Venray Erfgoedverordening 2010 gemeente Venray
Venray Financiële verordening gemeente Venray
Venray Handhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010
Venray Havenverordening Venray 2017
Venray Horecabeleid: 'Gastvrij Venray!'
Venray MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD
Venray Maatregelverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2013
Venray Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013
Venray Marktverordening gemeente Venray 2017
Venray Notitie van uitgangspunten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten
Venray Parkeerverordening Venray 2016
Venray Privacybeleid Gemeente Venray
Venray Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Venray Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Venray 2017 ev.
Venray Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013
Venray Regeling “Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2017”
Venray Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid (vastgesteld)
Venray Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van Venray
Venray Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Venray 2017
Venray SPEELAUTOMATENHALVERORDENING
Venray Stimuleringsregeling Centrumvisie Venray
Venray Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord-Limburg
Venray Subsidieverordening Evenementen gemeente Venray
Venray Telecommunicatieverordening Venray 2010
Venray Terrassenbeleid 'Terrassen: hét visitekaartje van Venray!'
Venray Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013
Venray VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE VENRAY
Venray VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019
Venray VERORDENING OP HET BURGERINITIATIEF
Venray VERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSREGELING 2012
Venray VERORDENING TOT HET INTREKKEN VAN DE BRANDWEERRECHTEN 2014
Venray VERORDENING TOT HET INTREKKEN VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING 2015.
Venray Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten en Cultuurhistorische waarden 2009
Venray Verkoop Gemeentelijk Vastgoed
Venray Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012
Venray Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Venray 2000
Venray Verordening Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit
Venray Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2011
Venray Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Venray 2017 ev.
Venray Verordening Participatie sociaal domein gemeente Venray
Venray Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Venray 2010
Venray Verordening Rekenkamercommissie gemeente Venray 2012
Venray Verordening Starterslening gemeente Venray 2017
Venray Verordening Vertrouwenscommissie
Venray Verordening Werkgeverscommissie
Venray Verordening Wet inburgering gemeente Venray 2013
Venray Verordening Wet kinderopvang
Venray Verordening commissie bezwaarschriften 2017
Venray Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Venray
Venray Verordening elektronische bekendmaking gemeente Venray
Venray Verordening garantstelling gemeente Venray
Venray Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014
Venray Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011
Venray Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015
Venray Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Venray Verordening inzake fraude, terugvordering en verhaal Wet werk en bijstand
Venray Verordening jeugdhulp gemeente Venray 2019
Venray Verordening leerlingenvervoer gemeente Venray 2015
Venray Verordening leerlingenvervoer gemeente Venray 2017.1
Venray Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Venray 2017 ev
Venray Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs
Venray Verordening op de raadscommissies 2015
Venray Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Venray
Venray Verordening regelende de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray
Venray Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Venray 2011
Venray Verordening schulddienstverlening gemeente Venray 2016
Venray Verordening subsidies peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Venray 2018
Venray Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van de Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van havengelden 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van leges 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van marktgelden 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van precariobelasting 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van reclamebelasting 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019.
Venray Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019.
Venray Verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Venray
Venray Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Venray Verordening winkeltijden gemeente Venray 2019
Venray Wederzijds vertrouwen Welstandsnota 2013 gemeente Venray 1e herziening 2015 2e herziening 2018
Venray Wegsleepverordening Venray 2018
Venray Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke heffingen van de gemeente Venray 2018.
Venray Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke heffingen van de gemeente Venray.
Venray Wijziging leidraad invordering gemeentelijke heffingen van de gemeente Venray 2019.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?